MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O PŘEMYSLOVI

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, „KRONIKA ČESKÁ“

KAPITOLA III

O POVÝŠENÍ KNÍŽAT NEBOLI SPRÁVCŮ
(2. část: O Libušině soudu a o nalezení a povolání Přemysla od pluhu)

   [Pokračování ...].
   Potom však se stalo, že se dva čeští velmoži, kteří mezi sebou navzájem vedli spor a svár pro nějaké statky, sešli v přítomnosti lidu před řečenou Libuší u soudu, neboť chtěli spravedlivým rozsudkem ukončit spor. Libuše velmi rozumně prozkoumala předložený spor a jednomu z nich dala za právo, druhého spravedlivým rozsudkem odsoudila. Tehdy druhý, který byl odsouzen, ale měl více přátel, zvolal: „Ó běda našemu lidu, neboť všechna království a knížectví jsou spravována muži, ale naše ženou“!1 Tu veškerý přítomný lid zvolal: „Žádáme za knížete muže, který by nám vládl jako vládnou muži jiným národům“. Jakmile to Libuše uslyšela, přikázala jim mlčet a řekla: „Přijďte ke mně zítra a splním vaše přání“. Když druhého dne přišli k Libuši, znovu žádali aby jim dala za knížete muže. Ona k nim takto promluvila: „V lásce a přátelství jsem vám vládla mírně a vlídně, jako žena. Nyní však budete mít podle svého přání za knížete muže, který zkrotí vaše hlavy železnou holí a bude vás soudit podle své vůle. Jeho vůli se neodvážíte odporovat. Ty z vás, které bude chtít, povýší, a jiné poníží“.2
   Když to velmoži a lid slyšeli, svorně volali: „Chceme mít za knížete muže“! A protože řečená Libuše byla sibyla, jak již bylo řečeno, a měla ducha věšteckého, žádali ji, aby jim určila knížete a soudce. Ona pravila: „Vezměte mého bílého koně, naložte na něho královská roucha a sejměte mu uzdu. Muže, k němuž půjde a u něhož se zastaví, přijměte sobě za knížete a mně za manžela. A dám vám toto znamení: Až přijdete k tomu muži, uvidíte ho, jak jí na železném stole“.3 Velmoži, plníce Libušin příkaz, poslali posly z Vyšehradu a následovali koně, který šel přes pole, rozběhl se přes kopce a údolí a přišel druhého dne ke vsi Stadice, což znamená locus gregum [místo stád], a zastavil se tam. Tato vesnice je totiž vzdálena od Vyšehradu asi deset mil a leží na řece Bílině. Tam našli muže jménem Přemysl, což se vykládá Premeditans [Přemýšlející], orajícího na poli se dvěma strakatými voly; to pole mělo na délku i šířku dvanáct kroků. Bylo to pole okrouhlé a černé, obklopené kolem dokola polem úplně bílým. A tu takto promluvili k orajícímu muži: „Buď naším knížetem, pusť voly, vystup na koně a ubírej se k trůnu, který je pro tebe připraven. Neboť český lid si tě zvolil za knížete“.4
   Ten, když uslyšel taková slova, odvázal voly, kteří hned zmizeli a již nebyli spatřeni. A tak muž takto od pluhu povolaný a za knížete zvolený zarazil náhle do země prut, jímž poháněl voly. Ten ihned rozkvetl a vyhnal tři větve, které nesly zralé ořechy. Dvě z těch větví brzy uschly a třetí rostla a velice se rozrostla, jak je možné vidět až do dnešního dne. Každý rok nese ořechy. Její plody se po mnoho let nezkazí ani neshnijí, a také se v nich nenajde žádný červ. Když to tak učinil, řečený Přemysl vzal pluh, položil na radlici chléb a sýr a pojedl na ní. Vidouce to příchozí velmoži – poslové, vzpomněli na Libušina slova o železném stole a volech, kteří zmizí, i o kvetoucím prutu, nesoucím plody. A ačkoli tím byli udiveni, přece se žádaného knížete na nic neptali. Jakmile Přemysl pojedl, vsedl na koně a jel s nimi.5
   A tak, když byli řečení poslové na cestě, ptali se ho, zda je možné, aby jim řekl, čím to bylo, že jeho prut rozkvetl, vyhnal tři větve a zatímco dvě uschly, třetí rostla, velice se rozbujela a nesla ořechy. Odpověděl: „Z mých beder vzejdou tři knížata; dva rychle zhynou, třetí kníže však i jeho knížectví slavně rozkvete do výše i šíře a bude mít nádherné plody.6 Také vám řeknu, že kdybyste mi byli dovolili doorat pole, které jsem oral, moji mužští potomci by zůstali v tomto knížectví trvale. Ale protože jste přišli předčasně, můj mužský rod vymře.7 A na to vám dám znamení: když rod takto zajde, vnuk pomstí děda“.8
   Řečený kníže s sebou také vezl střevíce a mošnu vyrobené z lýka. Když byl dotázán na to, proč je s sebou veze, odpověděl: „Chci je nechat uchovat na věčné časy na hradě Vyšehradě, pokud neztrouchnivějí, aby moji potomci viděli, že byli posazeni na knížecí trůn z chudoby, aby nezpychli, protože pyšní bývají po zásluze ponižováni a nízcí pro ctnost povyšováni“. Střevíce jsou až do dnešního dne velmi pečlivě chovány v kostele vyšehradském. V předvečer korunovace českých králů totiž kanovníci a preláti jdou v procesí vstříc budoucímu králi, ukážou mu střevíce a položí mu mošnu na rameno, aby [králové] měli na paměti, že pocházejí z chudoby a aby nikdy nezpychli.9 Tak tedy kníže Přemysl kráčel se svou družinou, přišel na Vyšehrad, kde byl Libuší a všemi pány slavnostně posazen na knížecí stolec a s Libuší spojen manželstvím.10

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. III. (2. část).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 P
2 O
3 O
4 O
5 O
6 O
7 Kosmas v obdobné pasáži své kroniky „O nalezení Přemysla“ ještě říká, že Libuše povolala Přemysla v nejvyšší čas, dokonce tu hrozilo nebezpečí z prodlení. (To koresponduje s načasováním Bořivojova příchodu do Čech roku 872). Podle Přibíka Pulkavy se však Libuše naopak unáhlila, její poslové přišli k Přemyslovi předčasně, nedooral pole, a proto „mužský rod vymře“. Pulkava kroniku píše za Karla IV., po vymření Přemyslovců po meči, mohl tak Přemyslovi do úst vložit tuto „předpověď“. Nejspíš ani nepochopil smysl Kosmovy narážky či skrývačky. Proto se motiv „cizího knížete“ u něj ztrácí.
8 Vnuk pomstí děda“ – tento obrat najdeme již u Dalimila (kap. 6). Po vymření mužského rodu tím vnukem mohl být jen syn Karla IV., Václav IV.
9 Střevíce a mošna, o nichž psal Kosmas podle znojemských maleb, jako součást korunovačního obřadu.
10 O

Petr Šimík (2005).

Předchozí kap. III. (první část): O soudci Krokovi a jeho třech dcerách

Srovnání:
Libušin soud: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký.
Varování před cizím knížetem: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký.
Volba knížete: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký.
Nalezení Přemysla: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Přemyslův zázrak s otkou: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Odjezd na Libušin hrad: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.

Svatba Přemysla s Libuší (hadačkou): Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
    • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kap. IV.: O stavbě hradu jménem Praha.

Literatura:
Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 273-274.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah