MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

„K“

NĚKTERÉ HISTORICKÉ OSOBY, MÍSTA, VĚCI A POJMY

A B C Č D E F G H CH I J K L M
N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž


Kaich – moravský kněz Kristiánova legenda, kap. 2 (mýty a pověsti)
Kain – bratr Abelův Kristián, kap. 3, kap. 6kap. 7 (legendy)
    Kosmas (II. 13) (kroniky)
kanonizace – sv. Rostislava (846-870) – 1994, K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně (dokumenty)
    – Život svatého knížete velkomoravského Rostislava (1/2, 2/2) (osobnosti)
  – sv. Ludmily (855-921) – 1143-1144, papežský legát, kardinál Quido de Castello
  – sv. Prokopa (1032-1053) – 1204 
Kanovník
   vyšehradský
– kronikář – první pokračovatel Kosmův
  – bitva u Chlumce Kanovník vyšehradský k roku 1126 (kroniky)
  – spiknutí proti Soběslavovi Kanovník vyšehradský k roku 1130 (kroniky)
  – soud se spiklenci Kanovník vyšehradský k roku 1130 (kroniky)
  – svatba Konráda II. Kanovník vyšehradský k roku 1134 (kroniky)
  Zdíkova cesta do Jeruzaléma Kanovník vyšehradský k roku 1137 (kroniky)
  – Soběslavův syn obdržel praporec od krále Kanovník vyšehradský k roku 1138 (kroniky)
  – Vladislav II. obdržel praporec od krále Kanovník vyšehradský k roku 1140 (kroniky)
Karel III. Tlustý – syn Ludvíka II. Němce – 876-887, 881 císař, rodokmen Karlovců (rodokmeny)
Karloman – syn Ludvíka II. Němce – 876-880, po otcově smrti východofranský král (kroniky)
Karlovci – panovnická dynastie rodokmen Karlovců (rodokmeny)
Kateřina, svatá – královská dcera – †406, Legenda o sv. Kateřině Alexanrijské (legendy)
  – zasvěcení – 1134, znojemská rotunda Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny (historie)
Kazi – mytická Krokova dcera Kosmas (I, 4) (mýty a pověsti)
Kliment I., svatý – čtvrtý římský biskup jeho ostatky nalezl Konstantin na misii u Chazarů (legendy)
  – patron byzantské misie – 863-867, svatoklimentská kotva (rodokmeny)
  – přenesení ostatků – 868, přenesení ostatků do Říma (kroniky)
    – 868, přenesení ostatků do Říma (dokumenty)
  – zasvěcení kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě (mapky)
Kliment – sedmipočetník pozdější biskup Bulharů (legendy)
kmotr – Bořivoje Kristiánovu smyšlenou historku o křtu Bořivoje arcibiskupem Metodějem na Svatoplukově dvoře a pokusy o jeho vročení vylepšil dodatečně D. Třeštík ještě Svatoplukovým kmotrovstvím (1997), později kmotrovstvím samotného Metoděje (2001) (tabulky)
  – Soběslavova syna – 1128, král Lotar, Kanovník vyšehradský k roku 1128 (kroniky)
    – 1134, uherský král Béla II., Kanovník vyšehradský k roku 1134 (kroniky)
    – 1137, polský Vladislav, Kanovník vyšehradský k roku 1137 (kroniky)
kmotřenec – krále Jindřicha – Svatopluk Olomoucký, Kosmas (III, 27) (kroniky)
komiks (český
   nejstarší)
– český pohan na malbě v moravské křesťanské kapli (?!) – 16.03.2008, Toulavá kamera a malby ve znojemské rotundě aneb Česká televize mystifikuje diváky (aktuality)
Konrád I. – brněnský údělník věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – vláda – 1092, Kosmas (II, 50) (kroniky)
  – rodové kořeny Břetislav, jeho synové a vnuci (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  vyobrazení malba ve znojemské rotundě [21] (obr. 6) (tabulky)
Konrád II. – znojemský údělník věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
  – vyhnanství v Grojči – 1128-1134, Kosmas (III, 58) (kroniky)
  – svatba s Marií v Uhrách v roce 1134 (kroniky)
  – rodové kořeny Břetislav a jeho potomci (do roku 1230) (rodokmeny)
  – dožitý věk věk a období vlády v grafickém znázornění (tabulky)
Konrád Ota I. – znojemský údělník – syn Konráda II.
  – vláda – 1182, 1189-1191
  – rodové kořeny Břetislav a jeho potomci (do roku 1230) (rodokmeny)
Konstantin
  
Filosof
– věrozvěst ze Soluně Život sv. Konstantina-Cyrila (II) (legendy)
    Pochvalné slovo o sv. Cyrilu (legendy)
    Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději (legendy)
  – přijetí na Moravě Život sv. Konstantina-Cyrila (XV) (legendy)
  – písmo pro Slovany Život sv. Konstantina-Cyrila (XIV) (legendy)
    tráktát „O písmenech“ mnicha Chrabra (písmo)
  – obrana jazyka Život sv. Konstantina-Cyrila (XVI) (legendy)
    Kristiánova legenda, kap. 1 (legendy)
  – přijetí v Římě Granum k roku 891 (po přepočtu 868) (kroniky)
  – vyobrazení oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě (symbolika)
    křesťanský král-oráč a byzantská misie v pozdější písemné a obrazové interpretaci (tabulky)
  spolupatron Evropy Encyklika papeže Jana Pavla II. (1980) (dokumenty)
Konstantin
  
Veliký
– byzantský císař – 324-337, v listu byzantského císaře Michaela III. je k němu přirovnán adresát listu, moravský král Rostislav (dokumenty)
Konstantin VII.
  
Porfyrogennetos
– byzantský císař – 913-959, „O správě říše“ – pověst o třech prutech Svatoplukových (mýty a pověsti)
Konstantinopol – sídlo byzantských císařů – 862, list moravského krále Rostislava Michaelu III. (dokumenty)
korouhev
   (praporec)
– symbol držení léna Dětmar (V, 21) (kroniky)
    věk a období vlády Břetislava a jeho potomků (tabulky)
  – předání v Řezně – 1002, polský Vladivoj přijal Čechy v léno (kroniky)
  – předání v Praze – 1004, král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci (kroniky)
  – předání v Merseburku – 1012, Oldřich přijal vládu od krále jako dar (kroniky)
  – předání v Řezně – 1041, Břetislav I. se zřekl vlády, aby ji následně přijal z rukou krále Jindřicha (historie)
    – 1099, Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy (kroniky)
    – 1101, císař dal korouhev Oldřichovi Brněnskému ( kroniky)
  – předání ve Svatoplukově táboře – 1109, král potvrdil Otu Čechům za knížete (kroniky)
  – předání v Rokycanech – 1110, král vrátil Vladislavovi I. vládu (kroniky)
  – předání u Chlumce – 1126, král Lotar odevzdal praporec Soběslavovi I. (kroniky)
  – předání v Bamberku – 1138, Vladislav převzal praporec od krále (kroniky)
    – 1140, Vladislav II. přijal od krále praporec (kroniky)
Kosmas – kronikář – 1045-1125, autor Kroniky Čechů (mýty a pověsti, kroniky)
  – studia v Lutychu – pod mistrem Frankem, Kosmas (III, 59) (kroniky)
  – vysvěcen na kněze – 1099, Kosmas (III, 9) (kroniky)
  – manželka Božetěcha – †1117, Kosmas (III, 43) (kroniky)
  syn Jindřich (Zdík) – 1123, Kosmas (III, 51) (kroniky)
Kosmas pražský biskup – 1091-1098, Kosmas (II, 42) (kroniky)
Kouřim – východočeské hradiště Václav si podrobil kouřimského knížete (legendy)
    Slavníkovské panství ve východních Čechách (mapky)
Krastěj – kněz kostela v Boleslavi – 935, I. stsl. legenda (charv.) (legendy)
Kristián – (Strachkvas) – 935-996?, autor legendy Život a umučení sv. Václava a sv. Ludmily, báby jeho (legendy)
  – narození Kosmas (I, 17) (kroniky)
  biskup „lichý“ Kosmas (I, 30) (kroniky)
    Kosmovy anagramy (P 1) (zajímavosti)
  – rodové kořeny rodokmen „Přemyslovců“ (rodokmeny)
Křesomysl – mytický kníže – Kosmas (I, 9) (mýty a pověsti)
    – rodokmen mytických knížat (rodokmeny)
křest – Bořivoje Kristiánova legenda, kap. 2 (mýty a pověsti)
    pokusy historiků a badatelů o jeho »správné« datování (tabulky)
    není Kristiánova legenda ve věci Bořivojova křtu opravdu pouze legendou? (otázky)
    mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan spřízněný se Svatoplukem, nepokřtěný? (otázky)
    Granum k roku 894 (po přepočtu 871) o Bořivojově křtu (?), spíše však sňatku (!) (kroniky)
– Spytihněva Crescente, Gumpold, II. stsl. legenda (legendy)
  mohl Spytihněv usednout na stolec jako pohan? (otázky)

Literatura:
Odkazy na literaturu jsou uvedeny vždy na příslušné stránce.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah