MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

NAŠE CÍLE


MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění
SPOLEČNOST PRO KULTURU, HISTORII A UMĚNÍ

Spolek MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění, podporuje a rozvíjí
kulturní, umělecké a společenské aktivity svých členů a veřejnosti,
se zaměřením na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, zejména moravského.
K šíření informací pořádá besedy, semináře, přednášky
a jiné kulturní a společenské akce a využívá
veškerá média hromadné komunikace.

NAŠE CÍLE: studium historie – přechod od Velké Moravy k českému „přemyslovskému“ státu,
seznámení široké veřejnosti s digitalizovanými texty dobových dokumentů, letopisů, kronik, legend a dalších textů,
informování o výsledcích vědeckého bádání, vztahujícího se k tomuto období,
srovnání obecně známých hypotéz, které v rozporu s nepopiratelnými fakty (i ve vzájemné rozepři) dogmaticky trvají na účelovém výkladu nejstarších moravských a českých dějin,
předložení takových hypotéz k odborné diskusi, které vycházejí nutně z dobového křesťanského pohledu, na rozdíl od hypotéz, které vycházejí z pouze pohledu starověké mytologie, "vědeckého" materialismu, nebo v poslední době z pohledu účelově státotvorného. Jde tedy o směřování proti záměru "mysliti dějiny" ve smyslu jejich účelové deformace. Autoři textů si samozřejmě nečiní ambice nahradit jednu postmoderní "PRAVDU" jinou, jde jim o svobodné přednesení věcných argumentů k diskusi. 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah