MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 892

(plenění Moravy)

   [Pokračování ...].
  
[Z Ulmu] táhl [Arnulf] počátkem roku na východ, doufaje, že mu vévoda Svatopluk přijde vstříc. Avšak ten podle svého zvyku odmítl přijít ke králi a popřel věrnost a vše, co předtím slíbil. Rozhněvaný král měl proto v Hengistfeldu1 rozmluvu s vévodou Braslavem, kde mezi jiným zjišťoval dobu, místo a způsob, jak by mohli vpadnout do země Moravanů. Usnesli se pak, že do onoho království vtrhnou třemi ozbrojenými sbory. Když král vzal s sebou Franky, Bavory a Alamany, vskutku přišel v měsíci červnu na Moravu. Tam se zdržoval po čtyři týdny s takovým množstvím – s výpravou tam přišli též Uhři2 – až celé ono území obrátil požáry v pustinu.
   Nato vyslal též v měsíci září své posly s dary k Bulharům a k jejich králi Vladimírovi, aby obnovili dřívější mír, a požádal, aby Moravanům nebyla nadále dávána možnost nakupovat sůl. Poslové však pro nástrahy vévody Svatopluka nemohli nastoupit cestu po souši a dostali se z Braslavova království do Bulharska lodí po řece Odře do Kupy a potom po toku řeky Sávy.3 Tam byli králem důstojně přijati a v měsíci květnu se s dary vrátili touže cestou, kterou se ubírali.

Fuldské anály k roku 892.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Hengistfeldon byl u Štýrského Hradce (Graz).
2 O tom, že Maďarům jakési zátarasy bránily ke vpádům na západ (do střední Evropy) a že tyto zátarasy dal odstranit král Arnulf, který Maďary pozval jako spojence proti Svatoplukovi, králi Moravanů, poněvadž ho nemohl porazit, píše řada pramenů.
3 Arnulfovi poslové nemohli použít řeku Drávu, neboť až tam sahalo Svatoplukovo panství. Arnulfova žádost byla adresována bulharskému králi Vladimírovi a týkala se solných dolů v Sedmihradsku.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 221-222.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah