MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

KOSMOVA „KRONIKA ČECHŮ“, KN. II.

POČÍNÁ SE PŘEDMLUVA KE KLIMENTOVI,
OPATU KOSTELA BŘEVNOVSKÉHO

   [Pokračování ...].
  
Duchovnímu otci kláštera břevnovského Klimentovi,1 jenž toto jméno právem má podle svých skutků a stále v učenosti trvá, Kosmas, nehodný slouti děkanem, přeje společnosti andělského sboru.
   Když jsem se měl po mnohých úvahách rozhodnouti, co bych nejvhodněji poslal milému muži tak svatého života, jemuž arci hroudy zlata a stříbra nejsou ničím a jenom duchovní věci se líbí, uznal jsem za nejlepší říditi se toliko tvým přáním. Zvěděl jsem totiž od tvého klerika Bohumila, jenž mi to v soukromí důvěrně pověděl, že bys rád chtěl viděti mé hříčky, jež jsem kdysi sepsal Gervasiovi.2 Posílen jsa tímto naskytlým podnětem nebo spíše přinucen přemlouváním drahého přítele, osměluji se předložiti Tvému Otcovství, nejen čeho sis přál, nýbrž i druhou, ať tak dím, knížku téhož vypravování, kterou jsem rovněž složil o dějích, pokud mi bylo lze se jich dopátrati, od časů Břetislava, syna knížete Oldřicha, až do jeho jmenovce, syna krále Vratislava.3 Neboť ačkoli, ctihodný otče, nepřestáváš hltati svatá písma a stále vyčerpáváš hluboké prameny filosofie, přece
          račiž svatý svůj ret v tom chudém nápoji smočit.
Neboť se často stává, že po silných vínech a uspávajících číších někdy přijde na člověka přirozená žízeň a že doušek čisté vody bývá milejší než sladké číše.
          Často i Martův voják, jenž v bojích pachtí se v zbroji,
          s chutí se účastní tance, jímž družina dívek se baví,
          aneb ve sboru hochů si vesele s kotoučem zahrá
.
   Tak i ty, otče nejsvětější, již zanech velkých knih logiky a přečti si tato má dílka, smyslem dětinská, slohem selská. Najdeš tu leccos, co zasluhuje pohany a posměchu, i ulož to do paměti proto, abys to někdy moudrostí, kterou máš od Boha propůjčenu, přesně opravil. A že na některých místech najdeš verše jaksi metrické, věz, že jsem se vědomě dopouštěl nevědomosti tím, že jsem skládal verše. Buď zdráv!

Kosmas: Kronika Čechů (kn. II., předmluva).

Iluminace z Budyšínského rukopisu KKČ (30 kB)
Obr. 1. Lech a Čech na obrázku dodatečně přidaném do Budyšínského rukopisu Kosmovy kroniky
ve 14. století. Kolorovaný přetisk z Illustrierte Chronik von Böhmen (Ilustrované
kroniky Čech), vydané v Praze roku 1853, kde je imaginární „hrad“ označen jako
„praobraz pražského hradu sv. Václava“ („Das Urbild der prager St. Venzelsburg“).

   [Pokračování ...].

Poznámky:

1 N
2 Úvod proboštu Šebířovi a druhá předmluva mistru Gervasiovi.
3 K

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah