MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

TEXTY

 

„BOGURODZICA DZIEWICA“

• Nejstarší polská píseň psaná směsí staré polštiny a staré češtiny se staroslověnskými prvky

 1.

Bogv rodzicza dzewicza
bogem slawena maria
Vtwego syna gospodzina
matko swolena maria
Sziszci nam spwczi nam
kyrieleyson.
Bohorodičko, Panno,
Bohem oslavená Maria!
Tvým Synem, Hospodinem,
Matko vyvolená, Maria!
Získej nám, sešli nám (Tvého Syna)!
Kyrie eleison!

2.

Twego dzela krzcziczela boszicze
Vslisz glosi naplen misli czlowecze
Slisz modlithwo yosz nosimi
A dacz raczi gegosz prosimi
a naswecze zbozni pobith
posziwocze raski pzbith
ky´eleyson
Pro úspěch Tvého díla, Křtitele, Synu Boží,
uslyš hlasy, naplň mysli člověčí!
Vyslyš modlitby, se kterými přicházíme,
to dát nám rač, o co prosíme!
A (zejména:) na světě zbožný život,
po životě tomto v ráji přebývání
Kyrie eleison!

Překlad do češtiny:   Jiří Kachlík, Brno, Česká republika.
Odborná spolupráce: Jan Biernacki, Puszczikowo, Polsko.
                               Prof. Dr. Tomasz Węclawski, Poznań, Polsko.
Notový záznam:        Viz strana Boga Rodzica Dziewica.

   Výše uvedený nejstarší zachovaný text písně Bogurodzica1 byl původně napsán ručně na volný lístek papíru. Ten pak byl přilepen na vnitřní stranu obalových desek knihy s latinskými kázáními, sepsanými roku 1407 kcyńským vikářem Maciejem z Grochova.2 Tento zápis textu mezi lidem tehdy už známé písně Bogurodzica (tzv. rukopis krakowski I., pořízený dle všeho před rokem 1408) byl pak pod signaturou 1619 uchováván v Bibliotece Jagiellońskiej.3
   Text písně Bogurodzica rukopisu krakovského I. zapsal později kancléř Jan Łaski do svých Statut nazvaných: „Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum", vydaných roku 1506 v Krakově.4
   Píseň Bogurodzica je nejstarší památkou polské církevní literatury. Dnes se má za to, že tento nejstarší zachovaný text písně pochází ze druhé poloviny 13. století.5 Původní text písně tzv. rukopisu krakovského I. má pouze dvě sloky. První sloka obsahuje prosbu k Panně Marii, aby se přimlouvala u svého syna Ježíše Krista, druhá sloka je modlitbou k Ježíši Kristu, Synu Božímu, o udělení daru zbožného života na zemi, a nikdy nekončícího pak štěstí po odchodu prosebníka na věčnost a do nebe.
   Zpočátku byla Bogurodzica písní výlučně církevní. Zpíval ji lid v kostele během křesťanských bohoslužeb. Později, nepřestávajíc být písní církevní, stala se také písní bojovou. Zpívalo ji polské rytířské vojsko před bitvou, aby si u Boha vyprosilo vítězství nad nepřítelem. Tak kupř. v roce 1410, když polské rytířstvo stanulo pod Grunwaldem aby svojí krví zaplatilo moc a štěstí Polska, udeřil o nebesa silný hlas vycházející z tisíců polských prsou a hrdel: „Bogurodzica dziewica!" Ve 14. a v 15. století byla píseň Bogurodzica rozšířena ještě o další, nové sloky (postupně měla celkem až 15 slok). 
   Současně připomeňme, že Bogurodzica nebyla jen písní rytířů, zpívanou před bitvou, ale také důstojnou písní korunovační, vokální liturgickou manifestací křesťanské víry, a také slavnostním hymnem.6
   V 16. století píseň Bogurodzica přestala být písní bojovou. Později, v 17. století, bylo už marně usilováno o to, aby byl znovu zaveden zvyk zpívat tuto píseň před bitvou. V 18. století, aby píseň Bogurodzica uchránilo před zapomenutím, vydalo vedení tehdejší polské církve příkaz, aby duchovenstvo katedrály hnězdenské odzpívalo tuto píseň každou neděli u rakve sv. Vojtěcha v katedrále v Gnieznu (Hnězdnu). A tento pěkný zvyk přetrval až do dnešních dnů.7
   J. Dlugosz tuto píseň nazval „Carmen Patrium". Poměrně dlouhá řada staletí, během kterých Poláci Bogurodzicu zpívali, ji ověnčila tituly: „Canticum Santcti Adalberti", „Testamentum Sancti Adalberti", apod. Už kancléř Jan Łaski v komentáři ke svojí publikaci 15 slokové verse písně Bogurodzica dodává: „… Z dokumentů a i z jiných svědectví vyplývá Vojtěchovo (Adalbertovo) autorství tohoto hymnu." Podle W. Wydry8 se Jan Łaski odvolává na prastaré dokumenty, ze kterých (pro něj) nepochybně vyplývá, že Bogurodzicu napsal někdejší biskup Pražský sv. Vojtěch. S největší pravděpodobností měl tehdy Jan Łaski v rukou dokument s textem Bogurodzici a s notovým zápisem melodie této písně, uchovávaný v polském Gnieznu (Hnězdnu), ve kterém bylo uvedeno jméno sv. Vojtěcha (sv. Adalberta) jako jméno autora písně.9
   Profesor Radoslav Večerka se odvolává na rozšíření politické moci velkomoravského krále Svatopluka Velikého na Vislansko a Krakovsko, když upozorňuje na existenci nepřímých svědectví o jistém vztahu staroslověnštiny k polskému území: „…Vedle polské křesťanské terminologie s prvky staroslověnskými a staročeskými je to zejména nejstarší polská píseň Bogurodzica dziewica, psaná směsí staré polštiny a staré češtiny se staroslověnskými elementy“.10


Poznámky:
  1 – Chrzanowski 1971, s. 22-23.
  2 – Dzianisz, Kościelecka 1996, s. 124-128.
  3 – Viz výše pozn. 2.
  4 – Viz výše pozn. 2.
  5 – Viz výše pozn. 1.
  6 – Viz výše pozn. 2.
  7 – Viz výše pozn. 1.
  8 – Wydra 1992.
  9 – Viz výše pozn. 2 a pozn. 8.
10 – Večerka 2000, s. 46.

Jiří Kachlík (12.6.2005).

Literatura:
Chrzanowski, I.: Historia literatury niepodległej Polski (965-1795), Państwowy Instytut Wydawniczy (PIW), wydanie
     11, Warszawa, 1971.
Wydra, W.: Dzieje legendy o św. Wojciechu, autorze Bogurodzicy, in: Św. Wojciech w tradycji i kulturze
     europejskiej, Gniezno 1992.

Dzianisz, P., Kościelecka, A.: Najpierw do miasta Gdańska, Wydawnictwo BRYZA, Gdańsk, 1996.
Večerka, R.: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny, učební texty MU v Brně, Brno, 2000.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah