MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 898

(rozkol a svár mezi Svatoplukovými syny)

   [Pokračování ...].
  
Potom však roku DCCCXCVIII od Vtělení Páně vznikl velmi těžký rozkol a svár mezi dvěma bratry národa Moravanů, totiž Mojmírem a Svatoplukem, a jejich lidmi. Byl takový, že kdyby jeden druhého mohl svými silami dostihnout a zajmout, podstoupil by rozsudek smrti.1 Když se to tehdy král a císař dověděl, poslal svá markrabí, to jest Liutbolda a hraběte Aribona s některými svými věrnými a své bavorské velmože na pomoc a k osvobození a ochraně [té] straně, která v něj doufala a k němu se utekla [o pomoc]. [Liutbold a Aribo] pokud mohli, zpustošili zemi, pobili své nepřátele a pokořili [je] ohněm a mečem. Jako původce těchto rozepří a porušení míru mezi jmenovanými bratry byl usvědčen hrabě Aribo, který jednal z popudu svého syna Isanrika. Pro tuto záležitost byl dočasně zbaven úřadu prefekta, avšak nedlouho potom jej obdržel zpět.

Fuldské anály k roku 898.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 K tomu srovnej pověst „O třech prutech Svatoplukových“ Konstantina VII. Porfyrogenneta (950).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 239.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah