MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 899

(osvobození Svatopluka II.)

   [Pokračování ...]
  
Znovu pak byla v zimním období uspořádána výprava, vůdcové Bavorů se svými [lidmi] vtrhli se silným vojskem statečně a nepřátelsky do končin Moravanů. Co mohli, pustošením zničili, jinocha Svatopluka [II.], syna někdejšího vévody Svatopluka, a jeho lid vysvobodili z města, kde jako ve vězení dleli uzavřeni. Samotné město sežehli ohněm a [je] z milosrdenství odvedli s sebou do končin své vlasti.1
   Mezitím však Isanrik uplatňoval vůči králi bez ustání svou samovládu.2 Král to přijímal těžce, a protože byl tehdy už nemocen a sláb, nařídil napadnout z lodí město Mautern, v němž Isanrik přebýval, což se i stalo. Když se stavěl na odpor, který král a jeho lidé statečně a mužně přemáhali a město obléhali, Isanrik donucen přesilou vyšel s ženou a těmi, co k němu patřili a předstoupil před císaře. Král ho svěřil stráži, aby ho hlídala po cestě do Řezna. On se však bál, aby nebyl potrestán, dal se na útěk a uchýlil se nakonec k Moravanům. A tak podporován jejich pomocí uchvátil jako už předtím část království a celou ji získal zpět do svého držení.
   Zemřel Engimar, biskup pasovský, na jehož místo nastoupil proti všem ustanovením Otců s královským souhlasem jakýsi Alaman Viching, dříve určený papežem za biskupa moravského. Avšak nedlouho potom byl salcburským arcibiskupem Theotmarem a ostatními jemu podřízenými biskupy kanonickým rozsudkem sesazen ...

Fuldské anály k roku 899.

   [Pokračování ...]


Poznámky:

1 Další osudy Svatopluka II. po odchodu z Moravy nejsou známy. Nelze však vyloučit, že už dříve (31. VIII. 898) to nebyl právě on (muž vznešeného a urozeného rodu), který dostal od Arnulfa nějaké statky v Karantánii listinou, kterou ověřil co Arnulfův kancléř biskup Viching. Matkou tohoto Svatopluka měla být Winpurc, která dostala od Arnulfa rozsáhlý majetek. Podle J. Turmaira-Aventina („Letopisy Bavorů“ IV, XIX-27) se Svatopluk oženil s Arnulfovou sestrou Giselou. Poněvadž Svatopluk II. byl ještě koncem roku 899 označen puer, tj. hoch, tedy za nedospělého, je pravděpodobné, že byl synem právě tohoto spojení (L. E. Havlík 1992, s. 241).
2 Isanrik, syn hraběte Aribona, markrabího východní marky.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Kroniky: „Granum k roku 915“ (po přepočtu 899) o obnovení Svatoplukova království.

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 240.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah