MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 900

(Bavoři napadli Moravany)

   [Pokračování ...].
   Bavoři
vtrhli do království Moravanů přes Čechy, které si přibrali s sebou, a po tři týdny vše pustošili požáry. Posléze se s úplným prospěchem vrátili domů.
   Mezitím však Avaři, kteří se nazývají Uhři, zpustošili celou Itálii... Vrátili se pak touže cestou, kterou přišli, a zpustošili největší část Panonií. Poslali potom lstivě své posly k Bavorům, aby prozkoumali zemi, žádajíce o mír. Běda! Přineslo to bavorskému království první zlo a škodu nevídanou po všechny prošlé dny. Vpadli totiž znenadání za řeku Enži, s mocnou silou a s největším vojskem nepřátelsky [napadli] bavorské království, takže na padesát mil do dáli i šíře vše v jednom ohni zničili, ohněm pustošili a mečem pobili.1 Jakmile se to dověděli ostatní Bavoři, rozhodli se pohnuti bolestí pospíšit proti nim. Avšak Uhři to předem zvěděli a vrátili se ke svým do Panonie, odkud přišli, s těmi, které ukořistili.
   Mezitím však některá část jejich vojska vytrhla ze severní strany řeky Dunaje a pustošila onu krajinu. Jakmile se to dověděl hrabě Liutbold, těžce to nesl, i vzal s sebou některé velmože Bavorů a v doprovodu samého pasovského biskupa [Richaria] se přepravili přes Dunaj, aby je pronásledoval. A pustil se s nimi hned do boje, důstojně se s nimi střetl, ale ještě důstojněji zvítězil. Neboť v první bitvě války se křesťanům dostalo takové Boží milosti, že mezi zahubenými bylo nalezeno tisíc dvě stě zabitých a v Dunaji utopených pohanů.2 Z křesťanů pak sotva jediného našli zabitého na počátku boje... Radostní po takovém vítězství, vrátili se potom ke svým druhům, odkud přišli.

Fuldské anály k roku 900.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Maďaři začali pustošit bavorské království až na západ od Enže, poněvadž území na východ od řeky byla Isanrikova marka pod patronací Mojmíra II.
2 „Fuldské letopisy“ hovoří sice o vojsku na severní straně Dunaje jako o maďarském, náleží zde však připomenout slova „Petice bavorského episkopátu“, že Moravané ostříhali po maďarském vzoru hlavy svých vojínů a poslali je spolu s Maďary proti Bavorům. Takto přestrojení zabití a utopení Moravané mohli být ovšem snadno zaměněni s Maďary. Útok byl odvetou za bavorský vpád na Moravu počátkem roku a svědčí o dočasném moravsko-maďarském spojenectví.

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Kroniky: „Granum k roku 916“ (po přepočtu 900) o obnovení moravského arcibiskupství.

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 241-242.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah