MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT A UTRPENÍ SV. VOJTĚCHA,
BISKUPA A MUČEDNÍKA

Bruno z Querfurtu

(biřmování v Magdeburku, mluvil třemi jazyky, zpět domů, uvedení na cestu spásy)

   [Pokračování ...].
   4. Když tak uplynula žvatlavá léta prvního dětství, Vojtěch napojen nektarem Davidovým a nasycen medem sladce pějícího Řehoře, byl poslán k sedmi chlebům moudrosti, aby pojedl svůj díl, poslán totiž do Magdeburku, nové to metropole Němců, aby se naučil svobodným uměním. Toto město veliký král, prvý ze tří Ottů, vznešený císař, povýšil na arcibiskupství a blízko, na krásném břehu řeky Labe vystavěl překrásný chrám svatému Mauriciovi, jak ještě dnes je vidět. Prvým arcibiskupem toho města byl Adalbert, jenž nadaného chlapce Vojtěcha podruhé pomazal svatým křižmem a nazval jej podle svého jména Adalbertem. Tehdy se o tom nevědělo; teprve když se po ukončení studií vrátil domů, rozpomněla se matka chlapcova, že když týž Adalbert dlel v Prusku jako misijní biskup a ubíral se panstvím otcovým, zavedla syna s ostatními biřmovanci, takže tentokrát biskup biřmoval poprvé.1

   5. Přišel tedy jako host před školu, vstoupil do obávané brány, kde bylo vidět mnoho předložených jídel, z nichž dychtivými ústy bral veselý zástup žáků, jak koho vedly touhy mladého srdce. Školy řídil tehdy jistý Oktrik, muž velmi výmluvný, jehož slavná památka žije až podnes v celém Sasku; velikost jeho hlásá i pouhý pohled beze slov na jeho žáky a očividně ji dokazuje i učenost rozšířená po všech okolních městech. I jsou přiděleni vychovatel i pán ke čtení, jak byl zvyk doma se učit; milost Boží byla při chlapci, bohatou žilou proudilo nadání, smysl a rozum. To prý bylo při něm podivuhodné, že někdy, když se učitel náhodou vzdálil, strávil celý den hrou, jak se stává při dětské těkavosti; když z určeného úkolu ani slova nevěděl a řádně rozhněvaný učitel ho počínal bíti, zvolal: Pusť mne, budu čísti – a když ho pustil, četl velmi dobře, jako by věc již znal. Také prý mluvil třemi jazyky místo jedním.2 Žáci totiž měli obyčej mluviti latinsky a nikdo se neodvážil před učitelem mluvit jazykem barbarským. Pročež když učitel sáhne k pálícím prutům, nejprve žvatlá: Můj pane, když však roste bolest, jež nezná zákona, týmž slovem i Sas i Slovan prosí o milosrdenství.

   6. Po devět let brousil v školské aréně zbraně svého nadání, a dobývaje z půdy srdce skryté chápání, probíjel se ke dni vědění proti husté noci nevědomosti. Pak jim učitele odňal dvůr královský. Škola řekla:
   Dost se již napily louky (Vergilius, Ecl. III, v. 111) a sbor žáků se rozešel, každý do svého sídla a domova. Vrátil se i Vojtěch s novým jménem, nesa s sebou sladké prameny moudrosti, a pohled na syna způsobil drahým rodičům velikou radost. Celý ten čas byl bujný jako každý druhý, oddával se světským rozkošem a vyhledával mladické rozkoše: libuje si v jídle a pití, schyluje tvář k zemi jako zvěř, nedovedl hledět zpříma k nebi.3

   7. Zemřel pak biskup české provincie. A je-li tomu tak, jak se proslýchalo, vyznal zoufalým hlasem kolemstojícím, že ho černí a nečistí duchové pro omyly jeho života unášejí do pekla. Tehdy byl Vojtěch mezi těmi, kdož přihlíželi posledním okamžikům a slyšeli slova umírajícího. A ten pohled, jak později v klášteře doznal opatovi, naplnil ho velikou hrůzou a uvedl ho na cestu spásy. I počal od té chvíle napravovati své mravy, krotiti své vášně a spalovati tělesné touhy ohněm lásky Boží.4
   [Pokračování ...].

Překlad Jan Vilikovský (1969).


Poznámky:

1 V
2 V
3 P
4 V

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Mapky: „Slavníkovské panství“.
Rodokmeny: „Rodokmen Otonů“.
Otázky: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
• Tomáš Sekyrka: Svatý Vojtěch – život a smrt mučedníka. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999. 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah