MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„INDUSTRIAE TUAE“

List papeže Jana VIII., který roku 880 adresoval „milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři“.1

   Milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři.
   Horlivosti tvé chceme oznámit, že jsme se dozvěděli o tvé upřímné oddanosti a přání všeho tvého lidu, které máte k Apoštolskému Stolci a k naší otcovské péči. Vyložil to jasně plynoucí řečí náš spolubratr Metoděj, nejctihodnější arcibiskup svaté moravské církve, jenž spolu se Zemižizněm, tvým věrným, přišel k prahu svatých apoštolů Petra a Pavla a k Naší velekněžské důstojnosti.
   Podnícen Boží milostí, pohrdnuv jsi jinými vládci tohoto světa a rozhodl ses se svými velmoži, tvými věrnými a s veškerým lidem své země zvolit si v nejvěrnější lásce blahoslaveného Petra, knížete apoštolského řádu a jeho zástupce, za patrona a ve všem za pomocníka a ochránce. A přeješ si, nakláněje ve zbožném zanícení svou šíji pod ochranu jeho a jeho zástupce, setrvati pod ní s pomocí Páně jako nejoddanější syn až do konce.
   Nuže, za tuto tak velikou víru a oddanost tvou a tvého lidu, objímáme tě v nesmírné lásce a s rozevřenou náručí našeho apoštolátu jako jediného syna a se všemi svými věrnými tě přijímáme do svého otcovského srdce jako Nám svěřené ovečky Páně. Přejeme si tě milostivě posilovat pokrmem života a snažíme se ustavičnými modlitbami doporučovat všemohoucímu Pánu, abys pro zásluhy svatých apoštolů mohl jak na tomto světě překonati všechny překážky, tak potom v nebeském kraji slavit vítězství s Kristem Bohem naším.
   Zkoumali jsme tedy Metoděje, ctihodného vašeho arcibiskupa, a přibrali k tomu naše bratry biskupy, zda ve vyznání pravé víry tak věří a při svatých mešních obřadech zpívá, jak zachovává svatá Římská církev a jak bylo vyhlášeno a ustanoveno na šesti všeobecných synodách od svatých Otců podle evangelické autority Krista Boha našeho. On pak prohlásil, že věří a zpívá podle učení evangelického a apoštolského tak, jak učí svatá Římská církev a jak bylo od Otců stanoveno.
   My pak jsme shledali, že je ve všem církevním učení a zvycích pravověrný a prospěšný i poslali jsme vám ho zase zpět, aby řídil jemu svěřenou církev Boží. Nařizujeme, abyste ho přijali jako svého pastýře s náležitou úctou, důstojností a radostnou myslí, protože jsme příkazem Naší apoštolské autority potvrdili privilegium jeho arcibiskupství a rozhodli jsme, aby s pomocí Boží navždy zůstalo v platnosti, jako trvají práva a privilegia všech Božích církví, ustanovená a potvrzená mocí našich předchůdců. A to zajisté tak, aby měl podle kanonické tradice sám péči o všechny církevní záležitosti a aby je spravoval, jako by přihlížel Bůh. Neboť jemu byl svěřen lid Páně a on bude skládat počet z jeho duší.2 Též onoho kněze jménem Vichinga, kterého jsi nám poslal, zvoleného biskupa, vysvětili jsme pro svatou nitranskou církev a přikazujeme, aby byl svého arcibiskupa ve všem poslušný, jak učí svaté kánony. Žádáme, abys Nám ve vhodný čas poslal se souhlasem a prozíravostí samého arcibiskupa ještě jiného schopného kněze nebo jáhna, abychom ho podobně ordinovali na biskupa v jiné církvi, kde uznáš biskupskou péči za nutnou, aby řečený váš arcibiskup mohl potom s těmito dvěma biskupy podle apoštolského dekretu ordinovat biskupy pro jiná místa, kde biskupové mají a čestně mohou být. Nařizujeme pak, aby kněží, jáhni a duchovní kteréhokoliv stupně, ať Slované, ať kteréhokoliv národa, kteří prodlévají uvnitř hranic tvého území, byli poddáni a ve všem poslušní uvedeného Našeho spolubratra, vašeho arcibiskupa tak, aby vůbec nic nekonali bez jeho vědomí. Kdyby se však ze vzdorovitosti a neposlušnosti odvážili způsobit nějaké pohoršení a rozkol a po prvním a druhém napomenutí by se nepolepšili, nařizujeme, aby byli jako rozsévači koukolu podle moci [církevních] ustanovení, která jsme mu dali a vám poslali, daleko vyhnáni z kostelů [biskupství] a z vašich krajin.
   Konečně slovanské písmo, (vy)nalezené kdysi Konstantinem Filozofem, právě schvalujeme, aby v něm zaznívaly chvály Bohu, a přikazujeme, aby se v témže [slovanském] jazyce hlásala sláva skutků Krista Pána našeho, neboť jsme nabádáni svatou autoritou [Písma], abychom nejen třemi, ale všemi jazyky chválili Pána... . A zajisté nic nebrání víře a učení zpívat v témže slovanském jazyce mše nebo čísti svaté evangelium a posvátné lekce Nového i Starého zákona, dobře přeložené a vyložené, nebo zpívat všechny ostatní bohoslužebné hodinky, protože ten, kdo vytvořil tři hlavní jazyky – totiž hebrejský, řecký a latinský – ten stvořil též ke své chvále a oslavě všechny ostatní. Nařizujeme, aby se evangelium ve všech kostelech vaší země pro větší úctu četlo latinsky a potom, aby se přeložené do slovanského jazyka zvěstovalo uším lidu, který nerozumí latinských slovům, jak se (to) v některých církvích samozřejmě děje. A jestliže se tobě a tvým soudcům líbí poslouchat mše raději latinským jazykem, rozkazujeme, aby se pro tebe konaly mešní obřady latinsky.
   Dáno v měsíci červnu, ve XIII. indikci.

Řím, (29.?) června 880.


Poznámky:

1 V Kosmově kronice (I, 15) a v pracích pozdějších autorů je tato listina označována jako „Privilegium církve moravské“.
Kopii privilegia papeže Jana VIII. „Industriae tuae“ pro Svatopluka z roku 880 obsahuje Kodex z Monte Cassina, Registrum Vaticanum 1, fol. 99v-102v.
2 Arcibiskup Metoděj se před papežem obhájil a všechna falešná obvinění vyvrátil.
3 Papež Jan VIII. tu dokonce přikazuje, aby se používala slovanská liturgie.

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Dokumenty: „Gloria in excelsis Deo“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 180-184.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah