MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

KRÁL VÁCLAV SE STYDĚL ZA SVŮJ PŮVOD

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

81

O ČTVRTÉM
ČESKÉM
KRÁLI
VÁCLAVOVI

Přemysl Ottakar skonává, / trůn je v rukou syna Václava.1
V Rakousích po smrti Lipolta / Bedřichova2 hvězda ligotá.
Václav pokořit chce Rakousy / a o pomoc Míšeň poprosí.
Tady vidíš, milý čtenáři, / jak se stali Češi zbabělí.
Ti, co dřív se bili s císaři, / na vévodu sil dost neměli.
Když spolehnout mohli na Míšeň, / dobyli však zpět zas Moravy.
Marně vévoda je z bezpráví / obviňoval za ty výpravy.
Na krále pak Václav povýšen / byl a české zemi o věhlas
postarat by se byl mohl zas.

JAK SE
STYDĚL
ZA SVŮJ
PŮVOD
ZE STADIC

On však lovil se psí lájí, / v síních smrad měl jako v psinci,
oko ztratil při štvanici, / víc než doma býval v háji,
jezdil křivoklátským krajem / a o Prahu neměl zájem.
Že psy trpěl v domácnosti, / bolely ho v nohou kosti.
Co byl králem, stále víc / styděl se pak za svůj původ.
To byl také pravý důvod, / že dal svůj rod ze Stadic
vyhnat3 a že v onu ves / bezostyšný Němec vlez.
Páni nic mu neřekli. / Tím si větev podsekli.
Král než o ně víc teď dbá / o Němce a neslýchaně
podporuje jejich snahy. / To je pánů záhuba.
Bosí bratři4 léta Páně / tisíc dvě stě třicet dva
přišli pak do města Prahy / a útulek našli sobě
u svatého Jakuba. / Jak jsem slyšel, v oné době
též Alžběta, cnostná žena,5 / za svatou je prohlášena
a biskup Jan umírá. / Bernart úřad přebírá.
Když za dlouhých čtrnáct let / vydechne pak naposled
a Pán povolá ho v ráj, / biskupem je Mikulaj.6

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 81).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Václav I. (1230-1253).
2 Fridrich II. Bojovný (1230-1246).
3 Otázka je, zda uvěřil Kosmově mystifikaci, anebo naopak prohlédl jeho fabulaci a svoje údajné „příbuzné“, kteří zřejmě chtěli získat nezasloužené výhody, nevyhnal oprávněně. Srovnej tab. 2: „Kosmův obrazový scénář“, tab. 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ a tab. 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
4 Minorité (františkáni).
5 Alžběta, dcera uherského krále Ondřeje, zemřela 19. listopadu 1231 a byla kanonizována roku 1235. Srv. Druhé pokračování Kosmovo k roku 1232.
6 Jan II. zemřel 17. srpna 1236. Bernard byl biskupem od 10. září 1236 do 12. září 1240, tedy čtyři roky, Mikuláš z Riesenburka od roku 1240 do 17. ledna 1258.

 Předchozí kapitola: Korunovace prvního českého krále.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah