MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„SCIRE VOS VOLUMUS“

• List papeže Jana VIII. „Svatoplukovi z Moravy“ (879)

   Svatoplukovi z Moravy.
   Chceme vám dát na vědomí, že My, kteří Boží milostí zastáváme úřad blahoslaveného Petra, knížete apoštolů, objímáme vás zbožnou láskou a jako nejdražší syny1 milujeme otcovskou láskou. Svými ustavičnými prosbami vás všechny svěřujeme Panu Ježíši Kristovi a modlíme se vždy za vás, aby všemocný Bůh, který osvítil vaše srdce a uvedl je na cestu pravdy, utvrdil vás v dobrých skutcích a ve správné víře a ráčil vás ozdobené dobrými skutky a bezúhonně provázet až do konce.
   Pokud však – jak jsme se dozvěděli ze zprávy vašeho kněze Jana,2 kterého jste nám poslali – pochybujete o správné víře, vyzýváme vaši lásku, abyste zachovávali a věřili tak, jak se svatá Římská církev naučila a zachovávala od samého knížete apoštolů a bude zachovávat až do skonání světa, [jak] každodenně po celém světě rozsévá slova svaté víry a semena kázání a kterak Naši předchůdci – svatí představení Apoštolského Stolce – učili od počátku vaše předky.3
   Jestliže by se však někdo, ať už váš biskup nebo kterýkoliv duchovní odvážil jinak kázat nebo hlásat, odvrhněte jednomyslně a jednotnou vůlí falešná učení a zapálení všichni touhou po Bohu zastávejte a držte se tradice Apoštolského stolce. Velmi se podivujeme, že váš arcibiskup Metoděj, ordinovaný a vám určený naším předchůdcem papežem Hadriánem, jak jsme se doslechli, učí prý jinak, než jak ústně i písemně učinil vyznání před Apoštolským Stolcem vyznáním víry. Právě proto jsme mu nařídili, aby se bez zdržení snažil přijít k Nám a osvědčil, zdali tak zachovává a věří, jak slíbil, či nikoliv. Dáno jako výše.

(Řím, 14. června 879).


Poznámky:

1 Svatopluk je v listu označen jako „nejdražší syn“ (v plurálu), tj. duchovní syn svatého Petra. Duchovními syny papežství a papežů se světští panovníci stávali tzv. papežskou adopcí z bilaterálních zahraničně politických důvodů. Takovými duchovními syny byli zejména někteří západoevropští panovníci a ze slovanských dále též chorvatský a bulharský.
2 Zmíněný kněz Jan byl totožný s presbyterem Janem z Benátek, Svatoplukovým kancléřem.
3 Zmínka o pronikání římského křesťanství na Moravu má svůj pendant v údaji „Života Metoděje“, kap. X., kde se praví: „otcové naši přijali křest prvně od sv. Petra“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. moravskému králi Rostislavovi“ (863).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě, Jota, Brno 1992, s. 179-180.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah