MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 849

(Vyjednávání Boemanů s Thakulfem)

   [Pokračování ...].
  
Boemani podle svého obvyklého mravu, porušujíce sliby věrnosti, pokoušejí se o odboj proti Frankům. K potlačení jejich věrolomného pozdvižení je vyslán Ernst, vévoda oněch končin a první mezi přáteli královými, a nemálo hrabat a opatů s početným vojskem. Barbaři však slíbí prostřednictvím vyjednavačů poslaných k Thakulfovi, jemuž věřili víc než ostatním, poněvadž znal zákony a zvyky slovanského kmene, že dají rukojmí jako záruku míru a bezpečnosti z jejich strany a že učiní vše, co jim bude přikázáno; byl totiž náčelníkem srbské marky, ale v době oné výpravy byl již těžce raněn. Předešlého dne totiž, když vojsko učinilo prudký výpad na nepřátelský násep a odporem protivníka byli mnozí na obou stranách bez rozdílu raněni, byl sám zasažen šípem do levého kolena; s vyslanci, kteří k němu byli posláni, hovořil však sedě na koni, předstíraje zdraví, aby nepoznali jeho slabost. Když pak slova vyslanců dal oznámit prostřednictvím svých poslů některým předákům, někteří z nich se rozhořčili, jako by se chtěl nad ostatní vyvyšovat a strhnout vrchní moc na sebe; aniž se poradili s ostatními, podnikli rychlý útok a zdvihli válku proti nepřátelům usilujícím o mír a hned zkusili, co je platná statečnost a smělost lidem nesvorným, kteří se nebojí Boha. Nepřátelé totiž nabyli vrchu a neustále je vraždíce pronásledovali je až do tábora, přičemž přímo před jejich očima bezstarostně stahovali z padlých zbroj, čímž je tak poděsili, že zcela pozbyli naděje na záchranu. Tím dohnáni dávali nyní rukojmí těm, od nichž je s pohrdáním odmítli přijmout, aby se mohli vrátit bez škody od nepřátel a alespoň po vykázané cestě domů.1 A aby se jim v jejich zpupnosti a domýšlivosti na vlastní udatnost dostalo ještě většího pohanění, přihodí se téhož roku zanedlouho na to ve městě Höchst, jež leží v mohučském území, že zlý duch ústy jakéhosi člověka stiženého padoucnicí prohlašoval, že byl vůdcem ve válce s Boemany a jeho spojenci byli duch zpupnosti a nesvornosti, jejichž lstnými pletichami obrátili Boemané Franky na útěk.2

Fuldské anály k roku 849.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Tato událost, viděná z české strany, byla pamětihodná a nabízela se stylizovanému podání epickému právě svou jistě se zadostiučiněním, ba škodolibostí přijímanou symetrií: co nepřítel zpupně odmítal, o to nakonec musel sám prosit. Bitva pak obsazuje střed, vyjednávání poslů Čechů předtím stojí symetricky proti vyjednávání Franků s Čechy po bitvě.
2 J

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
M
apky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „České kmeny podle P. Randuse“ (2007).
Kroniky: „Xantenské letopisy k roku 849“.

Literatura:
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995, s. 238-239.
• Magnae Moraviae Fontes Historici. Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Annales et Chronicae. Eds. D. Bertoňková, L. Havlík, Z. Masařík, R. Večerka. ÚKS a ÚAM FF MU, Brno 2008.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah