MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 863

(Ludvík zajal svého syna Karlomana v Korutanech)

   [Pokračování ...].
  
Králův syn Karloman, který stál v čele Karantánců, byl u otce v nepřítomnosti obžalován z tak mnoha a tak velkých zločinů, že právem musel být pokládán za vinného z velezrady, jestliže by to, co proti němu bylo řečeno, mohli jeho žalobci prokázat. To tak pohnulo mysl královu, že sám a před shromážděním svého lidu vyhlásil, že jeho synovi Karlomanovi se od té doby ani později, dokud bude žít a vládnout, nedostane z jeho vůle žádné veřejné hodnosti. Když se to Karloman doslechl, vrátil se přestrašen do Korutan z cesty, kterou započal do [královského] paláce. Zamýšlel uchránit se tam u svých [lidí], které považoval za věrné sobě, dokud se otcův hněv neuklidní a on sám se s pomocí spolehlivých prostředníků neočistí z toho, co mu bylo křivě vytčeno. Mezitím král [Ludvík] sebral vojsko, jakoby chtěl přemoci Rostislava, vévodu moravských Slovanů, za pomoci Bulharů, kteří přicházeli od východu, jak se rozšířila pověst.1 Avšak ve skutečnosti táhl na Karantánce, aby si tam podrobil svého syna. Ten by se jistě až do té doby bránil, kdyby nebyl oklamán zradou svého hraběte Gundakara a už něco [nebyl] tušil. Gundakar měl u sebe téměř celou vojenskou moc, jakoby chtěl zabránit nepříteli ke vstupu do údolí řeky Švarcavy, a přešel se všemi sbory ke králi a byl postaven v čelo Karantánie tak, jak mu bylo dříve tajně slíbeno, jestliže svého pána lstí oklame. A tímto způsobem si zasloužil hodnost prefekta. Karloman pak přišel k otci na přísahu knížat, (sebe)jistý vůči zločinům proti němu vzneseným, jimiž nebyl vinen. A spoléhaje se na svědectví svého svědomí, projevoval ve všem radost a veselí.2
   [Pokračování ...].

Fuldské anály k roku 863.


Poznámky:

1 Jenže „na každém šprochu je pravdy trochu“. Nějakou smlouvu Ludvík s bulharským Borisem asi uzavřel. A netýkalo se to zřejmě jen jeho pokřtění (srv. D. Třeštík 2001, s. 183). V následujícím roce (864) se Ludvík setkal s Borisem v Tullnu.
2 Srovnej též Bertiniánské letopisy k roku 862.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 131.
• Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah