MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 873

(intervence u Ludvíka Němce za propuštění Metoděje)

   [Pokračování ...].
  
Též jakýsi Alaman jménem Berechtram, který byl předešlého roku zajat v [zemi] Moravanů – Slovanů, když byl Svatoplukem propuštěn, přišel ke králi (Ludvíkovi). Sdělil poselství, které mu tento vévoda uložil, jak to předtím slíbil učinit a jak se k tomu zavázal přísahou.1

   V měsíci listopadu přišel ke králi Ludvíku Němci do Řezna s listy a dary arcibiskup Agathón, vyslanec Basilia, císaře Řeků, aby obnovil staré přátelství. Král ho přijal s poctou a propustil.2

Fuldské anály k roku 873.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Šlo zřejmě o Svatoplukovu intervenci ve prospěch arcibiskupa Metoděje v dubnu 873. Viz článek „Propuštění arcibiskupa Metoděje z konfinace bavorskými biskupy“.
2 Zmíněný legát východního římského [byzantského] císaře se často ztotožňuje s biskupem Agathónem z Moravy (Margus), města při ústí srbské Moravy do Dunaje a z knížectví v Horní Moesii. Byla vyslovena domněnka, že konstantinopolský patriarcha Fotios a zejména Ignatios se v době Metodějova věznění pokusili dosadit na jeho místo arcibiskupa svého. Mohlo jít ovšem též o získání informací o osudech byzantského legáta, jímž Metoděj stále byl. Viz přítomnost byzantských poslů u Ludvíka v lednu předchozího roku. Do Řezna se dostavili též vyslanci Čechů. Ty Ludvík poslal do vězení – viz Bertiniánské letopisy k roku 873.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
K

 

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 163, 167.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah