MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT A UTRPENÍ SV. VOJTĚCHA,
BISKUPA A MUČEDNÍKA

Bruno z Querfurtu

(čtyři Vojtěchovi bratři padli mečem, pátý je následoval později)

   [Pokračování ...].
   21. Měl pět bratří a životy všech ukrátil meč. Nejstarší z nich vstoupiv do služby císařské zúčastnil se výbojů proti pohanům a získal si tam přátelství polského vévody Boleslava.1 Stěžoval si také u císaře, že český vévoda jemu a jeho pěti bratřím, bez jejich viny, nemilosrdně působí mnohá příkoří. Čtyři bratři, kteří zůstali doma, dosáhli příměří až do jeho příchodu — žel, vrátil se pozdě; od vévody jim byla pod přísahou zaručena bezpečnost.
   Ó věrnosti božské a lidské! Což není katolík lepší než pohan? Běda člověku, jemuž v srdci tepe zlá lest! Ach, naše neblahé časy! Nazýváme moudrým toho, kdo vyniká v klamu, jenž má v ústech med a v srdci skrývá žluč! Ejhle druhý Jidáš, jenž se naučil mírem válčiti a slibuje život, aby přinesl smrt! Boleslav dal slovo, aby znenadání zavraždil bratra.2nehledej daleko příkladu: v témž rodě zabil svatého Václava vlastní bratr.3 Kdo by však neoplakával naši ohavnou bídu, kdo by se neděsil nad naším lidem, který se rodí do slepoty? Neuměje se vyhnouti menšímu hříchu, upadá do většího, jde, kam ho vede slepá vůle, a z hříchu se rodí hřích a nemá konce, dokud neupadne do největšího zločinu, z něhož už nevstane! A v tom je hrůza, že dokud může upustiti od sladkého hříchu, nechce, a potom nemůže, byť i chtěl. Tak i nyní, něco jiného maje v mysli a něco jiného v ústech, dospěl k vraždě, takže od země k nebi zní hlas: Pomsti krev, Pane! Člověče, splnil jsi proroctví, hromadě nepravost na nepravost, očekáváš nyní to, co praví evangelium: Krev prolitá na tebe a na tvé syny! (Žalm 68, v. 28.)
   Důvěřovali tedy přísaze, lid svobodně chodil po polích, neboť když dostali slovo, nemyslí na válku. Obec, jíž hrozí zkáza, cítí se v bezpečí. Hle, znenadání přišli nepřátelé, rozprášili lid a obklopili hrad. V pátek o vigilii svatého Václava mučedníka začali boj, ano i v sobotu pokračovali v boji; nedovedou světit svátek, milujíce zločiny jako hostinu. A nebylo nic platno, že obležení si žádali světit svátek; obléhající volali proti nim pyšná slova: Je-li váš svatý Václav, tedy náš je Boleslav.4 Ačkoli však potom dobyli hradu, byli potrestáni za tvrdé slovo, neboť toho dne jich mnoho padlo rukou obležených a všichni, kdo se podíleli na tom zločinném plánu, buď zemřeli nebo žijí slepí a rozprášení. Podlehl napadený hrad občanské válce, rodiny byly vypuzeny do bídného vyhnanství, všecek majetek upadl do rukou nepřátelských. Proudem se lily slzy žen, smrtí ztuhly tváře dětí, smrt zlomila pravice mužů, k tomu se družilo mlčení zadumaných kněží. Čtyři bratři světcovi, zkušení v boji a nezvyklí ustupovat, zanechali na radu dříve zmíněného kněze Radly5 nic nepomáhajících zbraní, utekli se do kostela a tak místo krásné smrti v boji nalezli potupnou, aspoň v lidských očích. Byla jim totiž dána klamná naděje na život, ale když vyšli z kostela a dobrovolně se vydali do rukou nepřátel, oklamal je slib vůdcův a před očima všech jejich krásná těla byla zkosena smrtí.

   22. To se stalo tehdy, nyní však, zatímco my nehodní vypisujeme tyto zaznamenání hodné události, zemřel mečem nejstarší bratr. I splnilo se vidění Vojtěchovo, neboť čtyři bratři ho v smrti předešli, nejstarší ho pak tohoto roku následoval.6 Oč výbornější byla jeho smrt nad jejich a jak vynikalo jeho lůžko nad jejich, pochopí každý, kdo ví, že on padl pro Boha, oni pro svět a pro svou obranu.
   Viděl také Vojtěch v klášteře jiné vidění, které přednesl ctihodným mužům, jako by šlo o někoho jiného, nikoli o něho: Znám člověka, jemuž Bůh s úsměvem ukázal v nebi dva sbory, jeden lesku purpurového, druhý nevysvětlitelně bělostného. Mezi těmi a oněmi, pravil líbezný hlas, čeká tě místo a jisté sídlo.
   [Pokračování ...].

Překlad Jan Vilikovský (1969).


Poznámky:

1 Srovnej „Rodokmen Piastovců“.
2 Tímto Boleslavem, který dal Vojtěchovi záruku bezpečnosti za jeho bratry, je míněn Boleslav II.
3 Ve skutečnosti byli Václav a Boleslav I. nevlastní bratři. Srovnej článek: „Jak staří umírali staří Přemyslovci?“ Bruno z Querfurtu tu také dokládá, že Slavník a jeho synové patřili k témuž rodu jako svatý Václav. Viz následující pozn. 4.
4 Srovnej schéma na obr. 6 v článku „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?
5 Kněz Radla byl vychovatel Vojtěchův. Předchozí zmínka o něm je v 7. části legendy.
6 Nejstarší Slavníkův syn Soběslav padl ranou meče na mostě při ústupu Poláků z pražského hradu v roce 1004 (Dětmar VI, 12). Někdy brzy poté Bruno z Querfurtu sepsal svoji svatovojtěšskou legendu.

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Mapky: „Slavníkovské panství“.
Rodokmeny: „
Rodokmen Piastovců“.
Rodokmeny: „Rodokmen Otonů“.
Otázky: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969.
• Tomáš Sekyrka: Svatý Vojtěch – život a smrt mučedníka. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999. 

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah