MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BERTINIÁNSKÉ LETOPISY

K ROKU 870

   [Pokračování ...].
  
[Král Karel] přišel v měsíci květnu do paláce v Attigny. Tam pak jednal o rozdělení vlády a přijal dvanáct poslů svého bratra Ludvíka [Němce]. Domýšlivě se domnívali, že pro tělesné zdraví Ludvíka, tak pro úspěch – poněvadž byl jednak lstí, jednak bojem zajat Rostislav Vinid,1 který byl po dlouhý čas jejich největším nepřítelem2 – že úmluvy učiněné mezi nimi nemusejí být tak přísně zachovávány...
   A [v Cáchách] přijal [Ludvík Němec] posly [papeže Hadriána a císaře Ludvíka]3 ... A když je zakrátko propustil, poslal je ke svému bratru Karlovi. Sám pak, jak se jen poněkud pozdravil, spěchal do Řezna a rozhodl, aby Rostislav, králek Vinidů, který byl zajat Karlomanem lstí Rostislavova synovce, odsouzen k smrti a již po určitou dobu vězněn, byl oslepen a poslán do kláštera...

Bertiniánské letopisy k roku 870.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 V měsíci květnu 870 byl Rostislav již vězněn v Řezně (nebo na cestě do Řezna). 
Srovnej Fuldské anály k roku 870 a Xantenské letopisy k roku 871.
2 Už od roku 864 usiloval Ludvík Němec o vytvoření marky z území Moravy (Bertiniánské letopisy k roku 864).
3 Zde se možná teprve dověděl o arcibiskupu Metoději, jenž byl z Říma vyslán na Moravu.

Petr Šimík (2007).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 150.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah