MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

FULDSKÉ ANÁLY

K ROKU 870

(Svatoplukova zrada, oslepení Rostislava)

   [Pokračování ...]
   Svatopluk, synovec Rostislavův, dbal vlastních zájmů a svěřil se [v ochranu] Karlomanovi spolu s celým královstvím, které držel.1 Proto se Rostislav na synovce mocně rozhněval, činí mu tajné nástrahy a nařizuje, aby ho zardousili, když nic zlého nebude při hostině tušit. Avšak milostí Boží byl Svatopluk z nebezpečí smrti vysvobozen. Neboť, když mu [to] někdo znalý úkladů naznačil dříve než vstoupili do domu ti, kteří ho měli zabít, vstal z místa hostiny, jako by se chtěl bavit se sokoly a unikl připraveným úkladům. Když Rostislav viděl, že jeho úmysl byl prozrazen, pronásledoval s družinou svého synovce, aby ho zajal. Avšak spravedlivým soudem Božím byl chycen do léčky, kterou nastrojil, neboť byl od téhož svého synovce zajat, spoután a předveden Karlomanovi.2 Doprovázen i jeho družinou, která ho střežila, aby neunikl, byl jím poslán do Bavor a do příchodu králova 3 uvržen pod stráží do žaláře.
   Karloman aniž potom narazil na odpor, vtrhl do jeho království a všechna města a hrady se mu podrobily.4 A když uspořádal království a rozdělil jeho správu mezi své [lidi]5obohatil se královským pokladem,6 vrátil se zpět ...
   [Ludvík Němec] ... vytáhl kolem listopadových Kalend do Bavor. Tam se poradil se svými [velmoži] a přikázal, aby mu byl předveden Rostislav spoutaný těžkým řetězem. Byl [sice] odsouzen k smrti rozsudkem Franků a Bavorů, jakož i Slovanů, kteří přišli z různých krajů a přinesli králi dary,7 avšak [ten] rozhodl, aby [Rostislav] byl pouze zbaven zraku.8

Fuldské anály k roku 870.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Svatopluk se tedy dopustil jasné vlastizrady. Svatoplukovým „celým královstvím“ je tu zřejmě myšleno Nitransko.
2 Když stejnou situaci popisoval někdy v letech 992-994 Kristián, jenž musel mít v knihovně řezenského kláštera sv. Jimrama opis Fuldských análů k dispozici, jak je zřejmé z porovnání obou textů, Rostislavovo jméno již zamlčel.   P r o č ?   Tuto otázku si zatím žádný z českých historiků nepoložil, proto i odpověď na ni musíme hledat sami – viz „Rodokmen Mojmírovců“.
3 Oním „králem“ je tu míněn Ludvík II. Němec, východofranský král, otec Karlomanův. Srovnej „Rodokmen Karlovců“.
4 Šlo patrně o jen Rostislavovu Moravu, nikoli také o Svatoplukovo Nitransko.
5 Správci „moravské marky“ byli jmenováni Vilém a Engilšalk.
6 Moravský královský poklad musel být dosti značný; později z něj Karloman velkoryse rozdával.
7 O které Slovany se přesně jednalo, nevíme.
8 Vskutku milosrdný skutek, hodný krále. Ostatně nezapomeňme, že to byl právě on, kdo v roce 846 Rostislava dosadil na moravský stolec – viz Fuldské anály k roku 846.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen Karlovců“.
Kristián: „Svatoplukova zrada“.
Kroniky: „Bertiniánské letopisy k roku 870“ o zatčení a oslepení krále Rostislava.
Kroniky: „Xantenské letopisy k roku 871“ o zatčení a oslepení krále Rostislava.
Kroniky: „Reginonova kronika k roku 860“ (chybné vročení) o zatčení a oslepení krále Rostislava.
Kroniky: „Granum k roku 900“ (po přepočtu 877) o úmrtí krále Rostislava.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 149.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah