MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZÁZNAMY O PASOVSKÝCH BISKUPECH

K ROKU 831

(pokřtění Moravanů)

   [Pokračování ...].
   Léta Páně DCCCXXXI Reginhar, biskup Moravanů, pokřtil všechny Moravany.1

Záznamy o pasovských biskupech.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Texty uvádějí episkopus Matavorum nebo Moravorum. Šlo však o biskupa pasovského a nelze proto vyloučit, že jde o koruptelu z Patavorum. Reginhar zemřel roku 838 a v „Dějinách biskupů pasovských a vévodů bavorských“ (polovina 13. století) je k témuž datu (rkp. B) označen dokonce jako apoštol Moravanů. Tato zpráva je sice pozdějšího data, nicméně v souvěkém pramenu „Život Metoděje, arcibiskupa Moravského“, kap. V, se píše o misionářích z Německa, kteří působili na Moravě vedle jiných. V „Životě Konstantina Filozofa“, kap. XV, se připomíná, že na Moravě působili okolo roku 865 latinští a franští arcikněží s kněžími a učedníky. Pasovští biskupové uplatňovali na Moravu své nároky z titulu christianizace země po celé 9. a 10. století. Považovali Moravu za součást své diecéze, i když Morava měla od let 869/870 vlastní autokefální církev.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen Karlovců“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Legendy: „Život sv. Metoděje (kap. VIII)“.
Legendy: „Kristián (kap. 1)“ o ustanovení Metoděje nejvyšším biskupem.
Dokumenty: Gloria in excelsis Deo o ustanovení Metoděje arcibiskupem panonským.
Kroniky: „Bertiniánské letopisy k roku 831“.

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 79.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah