MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

ZAMÍTNUTÍ SLOVANSKÉ LITURGIE

Z LISTU PAPEŽE ŘEHOŘE VII. 

   O postupně se měnícím postoji Říma ke slovanské liturgii svědčí také odpověď papeže Řehoře VII.1 knížeti Vratislavovi II.2 ze dne 2. ledna 1080. Papež v ní odmítá Vratislavovu žádost o povolení slovanské liturgie v jeho zemi s poukazem na to, že „v ní už je křesťanství dostatečně   u p e v n ě n o , než aby tam církev musela   t r p ě t , co se příčí jejím kánonům a co je ochotna připouštět vždy tak dlouho, pokud je to kde při slabých počátcích křesťanské víry účelno.3  

Záviš Kalandra: České pohanství (1947, s. 70).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Papež Řehoř VII. (1073-1085).
2 Kníže Vratislav II. (1061-1092), od roku 1086 první český král. V roce 1061 uvedl zpět na Sázavu slovanské mnichy, vyhnané odtud jeho bratrem Spytihněvem II. Viz legenda Život svatého Prokopa.
3 Tak úryvek z listiny papeže Řehoře VII. přeložil Z. Kalandra (1947, s. 70). Listina opisuje tuto stálou církevní praxi diplomatickými slovy: „...cum primitiva ecclesia multa dissimulavit, quae a sanctis patribus postmodum, firmata christianitate et religione, subtili examinatione correcta sunt“. (CDB I, 162).
Z listu papeže Řehoře VII. knížeti Vratislavovi II. 2. ledna 1080:
   Protože však Tvá vznešenost požádala, abychom vyslovili souhlas s tím, aby se u vás Boží služba konala v slovanském jazyku, věz, že této Tvé žádosti naprosto nemůžeme vyhovět. Neboť je zřejmé, že nikoli nadarmo se všemohoucímu Bohu zlíbilo, aby smysl některých míst Písma zůstal skryt, aby snad, kdyby bylo všem zcela jasné, neupadlo do zlehčení či potupy anebo, od obyčejných lidí nesprávně pochopeno, je neuvádělo v omyl. A nechť neslouží k výmluvě, že někteří mniši trpělivě snášeli nebo bez opravy nechávali to, čeho si ve své prostotě žádá lid...
   Proto mocí svatého Petra zakazujeme, aby se nestalo to, co je od vašich lidí tak nerozumně požadováno, a Tobě nařizujeme, abys ke cti všemohoucího Boha této opovážlivé pošetilosti všemi silami odporoval“.
Podobně V. Tkadlčík (1995, s. 11): „Poslední, skoro zoufalý pokus o zachránění slovanské bohoslužby podnikl kníže Vratislav II., když žádal papeže Řehoře VII. o nové schválení a povolení slovanské bohoslužby v Čechách. Papež odmítl tuto žádost jako »prázdnou pošetilost«. I když Vratislav tento zákaz neprovedl, jeho syn Břetislav II. (1092-1100) roku 1096 slovanské mnichy ze Sázavy vyhnal a tím definitivně odsoudil slovanskou bohoslužbu v Čechách k úplnému vymření“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Dokumenty: „List papeže Jana VIII. „Industriae tuae“ Svatoplukovi“ z roku 880, v němž schvalujepřikazuje používat slovanský jazyk při mši.
Dokumenty: „Zákaz slovanské liturgie“ v listu papeže Štěpána V. králi Svatoplukovi z roku 885.
Dokumenty: „Komonitorium papeže Štěpána V.“ (886).
Dokumenty: „Privilegium císaře Jindřicha III.“ z roku 1086 o sjednocení moravského biskupství s pražským.
Legendy: „Život svatého Prokopa“.
Kroniky: „Vyhnání slovanských mnichů ze Sázavy“ (1096).
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).

Literatura:
• CDB I. – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, I. Ed. G. Friedrich, Pragae 1904-1907.
• Záviš Kalandra: České pohanství. Fr. Borový, Praha 1947.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 38.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972, s. 34-35.
• Vojtěch Tkadlčík: Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Matice cyrilometodějská, Olomouc 1995.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah