MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

RODOKMENY

 

„PŘEMYSLOVCI“

BŘETISLAV I. A JEHO SYNOVÉ A VNUCI (DO ROKU 1140), KTEŘÍ DOSÁHLI PRAŽSKÉHO STOLCE

LEGENDA:

„Přemyslovci“, kteří se v letech 1035-1140 vystřídali na pražském stolci.
Břetislavovi synové a vnuci (část), kterým byl pražský stolec odepřen.

 
Podle VDZKČ I (1999, s. 740n).

3. Rodokmen „Přemyslovců“: Břetislav, jeho synové a vnuci (do roku 1140) aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Vládnoucí dynastie, v předchozích letech ohrožená vymřením po meči, se v generaci Břetislavových synů (a vnuků) rozrostla do nevídané šíře. To působilo Břetislavovi nemalé starosti (Kosmas II, 13). Viz tab. 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).


Komentář:
   Břetislav I. a velkomoravská tradice
   „Kdyby Kosmas nezačlenil do své kroniky záznam neznámého analisty z 11. století, že roku 1021 »unesena byla panna Jitka«, jistě bychom nevěděli nic o způsobu, jakým český kníže Břetislav získal kdysi svou manželku a matku řady dalších českých knížat“, poznamenala B. Krzemieńska (1999, s. 99) ve své monografii, věnované knížeti Břetislavovi. Mimo jiné se v ní zabývá jmény pěti Břetislavových synů, z nichž první dvě „přímo upomínala na dávnou dynastickou tradici“. Nejstarší Spytihněv se narodil ještě za Břetislavovy moravské vlády (1031). A vyloučeno to není ani v případě Vratislava. Autorka se však pozastavuje nad faktem (s. 108), že „přesto ani jeden z nich nedostal jméno upomínající na dávnou a skvělou velkomoravskou tradici – na Svatopluka, třebaže se mnohdy tvrdí, že právě Břetislav I. během své moravské vlády na tuto tradici   n a v a z o v a l . Zatímco v Polsku nosí jméno Svatopluk syn Měška I. a Ody (míšeňské), narozený brzy po roce 980, v Čechách se s ním v přemyslovském rodě setkáváme až u vnuka Břetislava I. – jde o syna Oty Olomouckého Svatopluka, který vládl Čechám v letech 1107-1109. I tato skutečnost nasvědčuje tomu, že Břetislav na velkomoravskou tradici nijak vědomě   n e n a v a z o v a l , že jde sice o lákavý, avšak   n e d o l o ž e n ý   názor soudobé literatury“.

   Tato na první pohled celkem logická úvaha autorky vychází ovšem z (mylného) předpokladu, že pražský panovnický rod „Přemyslovců“ je českého původu, že měl jakési „starobylé“ české předky již v dobách předkřesťanských. Tento omyl se v české historiografii traduje nejméně od dob sepsání Palackého Dějin národu českého v Čechách a v Moravě. Vysvětlení je zcela prozaické. Rodové kořeny tzv. „Přemyslovců“ pevně tkví na Velké Moravě, neboť všichni jsou potomky křesťanského krále-oráče Rostislava (846-870) (P. Šimík 2006, s. 349-350, 379), prozíravého a důmyslného panovníka, jehož teprve Kristián (993) přejmenoval na Přemysla (Kristián, kap. 2) (srovnej „Rodokmen »Přemyslovců«“).
   A proč se žádný z Břetislavových synů nejmenoval Svatopluk? Protože ze zprávy Fuldských análů k roku 870 a také z Kristiána (kap. 1) je dostatečně známo, že Svatopluk usiloval o život svého strýce Rostislava, zakladatele pražské vládnoucí dynastie, že ho zradil a vydal Frankům. Je pak vcelku pochopitelné, proč Břetislav, za svého patnáctiletého pobytu na Moravě zřejmě dobře obeznámený s dávnou historií svého rodu, jméno   z r á d c e   svého rodového předka pro žádného ze svých synů nevybral (srovnejRodokmen Mojmírovců“).

Na ramenou Mojmírovců
Obr. 1. První pražská křesťanská knížata ve 4. pásu maleb
stojí obrazně „na ramenou“ pod nimi vyobrazených Mojmírovců.
   Spíše bychom se tedy měli ptát, proč se v celé historii rodu nikde neobjevuje jméno Rostislav? Jeho jméno mělo být vymazáno z paměti (damnatio memoriae). Důvody, které k tomu vedly, naleznete v rubrice „Úvahy“ v článku „Vznik a původ přemyslovské pověsti“ (tam pozn. 24). Ale jeho potomci si i s tímto problémem poradili. Jeho jméno přesto nadále používali, ovšem v poněkud upravené podobě: srovnej jméno Rostislav (Rosti-slav) se jmény Vratislavových synů – Václav (Vence-slav) a Boleslav (Bole-slav). Např. na nástěnné malbě ve znojemské rotundě stojí první pražská křesťanská knížata obrazně   „ n a   r a m e n o u “   pod nimi vyobrazených Mojmírovců (obr. 1). Sv. Václav je umístěn právě nad postavou velkomoravského knížete Rostislava – Václavovo kopí je v přímém prodloužení kopí Rostislavova – viz obr, 4 na straně „Dušan Třeštík mezi křesťanstvím a pohanstvím“. A to už pak nemůže být jen „náhoda“, ale autorský záměr a Břetislavův podíl na něm nemůžeme vyloučit. Oba zemřeli jako mučedníci pro staroslověnskou liturgii.
Obr. 2. Tři křesťanští oráči – Konstantin, Rostislav a Metoděj – za pluhem. Nástěnná malba
v rotundě Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. Jejím zadavatelem byl
Břetislav za své moravské vlády (1019-1034) (foto F. Sysel a K. Dvořáková 1999).
   Podle B. Krzemieńske výše údajně nedoložený názor o Břetislavově navázání na velkomoravskou tradici naopak právě malby ve znojemské rotundě velmi dobře dokládají. Jejich I. fáze vznikla zřejmě právě za Břetislavovy moravské vlády (1019-1034) (P. Šimík 2004, s. 104, 123). Za pluhem tu Břetislav nechal namalovat tři křesťanské oráče: krále Rostislava stojícího uprostřed mezi Konstantinem a Metodějem (viz výše obr. 2). Podrobněji viz strana: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
   K tomu si pozval umělce buď přímo z Byzance, nebo alespoň v byzantské oblasti školené. Srovnej J. Mašín (1954, s. 14): „Románské malířství prochází ve svém vývoji několika slohovými stupni, které jsou tu více, jindy méně podmíněny vlnami byzantských, částečně italobyzantských vlivů a jejich asimilací. I když si dosud nedovedeme učinit zcela přesnou představu o cestách těchto zásahů, jejich podněty a působení jsou nepochybné. Byzantské vlivy pronikaly do zaalpského umění buď pomocí vzorníků, knih a jiných zdobených artefaktů, přivážených z Byzance, nebo je přinášeli přímo malíři, vyšlí z byzantské oblasti nebo v této oblasti alespoň školení“.
   K jednotlivým fázím výmalby znojemské rotundy viz tab. 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140) a zejména tab. 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Obr. 3. Břetislavův moravský denár (Š 308).
Avers: opis BRACIZLAV, čelenka (diadém), pod ním svatoklimentská
překřížená kotva a současně řecké písmeno omega, pod ním A (alfa)
(de facto obrácené písmeno „V“ z Břetislavova jména v opisu).
Revers: opis +SS•PETRVS, dvojitý kříž s rameny zakončenými berličkami.
   Dalším dobovým důkazem jsou náměty použité na Břetislavových moravských denárech (J. Šmerda 1996, s. 96-97), zejména motiv překřížené svatoklimentské kotvy (Š 308, Š 310-314) (obr. 3 výše) a samotné vyobrazení sv. Klimenta (Š 312R), patrona misie byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje, apoštolů Moravanů a Slovanů (viz obr. 4 níže), jehož ostatky přinesli s sebou na Moravu (a odtud do Říma). K tomu srovnej také „Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě“.
Obr. 4. Břetislavův moravský denár (Š 312).
Avers: opis +BRACISLAV, svatoklimentská překřížená kotva a současně řecké
písmeno omega, pod ním A (alfa), po stranách dvě perly – „dvě olivy“.
Revers: opis +CS•CLEMENS, čelně poprsí světce s nimbem držícího v pravé ruce kříž.

   „Zda k obsazení Moravy Čechy došlo už nějakou dobu před úmrtím Boleslava Chrabrého, nebo až po něm, nelze s jistotou říci. Podle Kosmových zpráv (I, 40; III, 34) bychom mohli usuzovat, že to byli sami představitelé Moravy, kterým se po smrti Boleslava Chrabrého znelíbily polské posádky a nového panovníka si vyhlédli právě v Břetislavovi, aniž ovšem uvažovali   o   s p o j e n í   s Čechami“.
   „Počáteční Břetislavova snaha založit si na Moravě vlastní panství vycházela ze skutečnosti, že na Moravu si impérium vzhledem k jejímu minulému postavení v římském univerzu nečinilo, na rozdíl od Čech, ještě žádné nároky“ – uvedl L. E. Havlík (1992, s. 276). „Proto se také Břetislav s Jitkou uchýlil na Moravu, jak to ostatně naznačil i Kosmas. Výrazem Břetislavových snah bylo i ražení vlastních mincí, na nichž byl zobrazen s královskou korunou východního typu. Rub mincí obsahuje jména sv. Petra a Klimenta. Po otcově smrti se však Břetislav orientoval na Čechy“.

   K tomu si ocitujme ještě některé myšlenky P. Radoměrského (1996, s. 279-280): „Ideje politické nevznikají mimo společenský řád a bez vnějších podnětů a bez předchozího vývoje. Smysl politické ideologie Břetislavovy lze proto pochopit pouze tehdy, jestliže posoudíme společenské podmínky, za nichž se rozvíjely politické myšlenky, plány a činy mladého knížete hned na samém počátku jeho státnického života, který započal již dlouho před rokem 1034 na Moravě.
   Buďme si vědomi, že Morava byla tím společenským prostředím, které zformovalo budoucí politické ideje Břetislavovy. Byla to země moravských králů, v níž zůstala zachována kulturní, společenská a patrně i církevní kontinuita mezi 9.-11. věkem, byl to střed kdysi mohutné slovanské říše, ve které se Břetislav ocitl a jejíchž slavných tradic se chopil a pokusil se je oživit veden svou mladou ctižádostí. Na Moravě se v něm zrodila idea nové Velké Moravy. Proto přistupuje hned po svém příchodu na Moravu k jejímu přebudování na pevný správní celek. Tehdy patrně vznikají – vedle jiných opevněných hradisek moravských – hrady Olomouc, Brno a Znojmo, aby Moravě zajistily vojenskou a obrannou soběstačnost. Snad jenom proto táhne mladík jako moravský správce roku 1030 na Ostřihom, aby vyrval Maďarům bývalou východní část Moravy a obnovil tak hranice staré říše Velkomoravské.
   Shledávat a posuzovat Břetislavovy státnické projevy na Moravě představuje proto jedině schůdnou cestu k pochopení jeho životních cílů a státnické politiky; numismatika k tomu může přispět vydatným dílem“
.
   A dále (s. 312-313): „Nejen však jméno sv. Klimenta samo vytváří ze vzácných Břetislavových mincí doklady o trvání cyrilo-methodějské tradice na Moravě v prvé polovině 11. století. I   k o t v a   umístěná jako centrální motiv jak na denárech se jménem sv. Klimenta (obr. 4 výše), tak i na dalších moravských ražbách Břetislavových (obr. 3 výše), symbol to nerozlučně spojený s počátky moravského mincovnictví, představuje další doklad rozvinuté úcty svatoklimentské a patrně slovanské liturgie zároveň. Není totiž jiného vysvětlení, proč právě symbol kotvy sehrál tak významnou úlohu v prvých krocích samostatného moravského mincovnictví, kromě toho výkladu, že kotva, s níž se na moravských ražbách shledáváme, je kotvou právě samého sv. Klimenta.
   Podle hagiografických středověkých skládání byl sv. Kliment usmrcen na Chersonesu svržením do moře s kotvou zavěšenou na krku. Takto je jeho smrt pojata např. na románských freskách ze 12. století v kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Je na nich vyobrazen světec, spouštěný svými mučiteli z loďky do moře; velká trojklanná kotva, která je zavěšena na jeho krku, táhne jej do hlubin.
   Jak jméno sv. Klimenta, tak i symbol kotvy, mají tedy na prvých moravských denárech shodný význam dokladů zvláštního zájmu Břetislava I. o slovanskou liturgii a o renovaci tradic Staré Moravy v době jeho vlády“
.

   Lapidární názor J. Šmerdy, vedoucího numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, Radoměrského myšlenky shrnuje: „Skupina moravských ražeb se po ikonografické stránce odlišuje od soudobých českých ražeb především užitím obrazu kotvy jako symbolu svatoklimentské úcty. Návaznost na dobu Velké Moravy je v tomto případě zjevná (J. Šmerda 1996, s. 17).

   B. Klíma (1995, s. 22): „Na Moravě byla Břetislavova vláda značně samostatná. Považoval se za suverénního panovníka a pokračovatele velkomoravských Mojmírovců. Jen tak si lze dobře vysvětlit to, že na Moravě razil vlastní minci, na níž byl zobrazen s královským diadémem (Havlík 1964, 323)“.

Obr. 5. Znojemská rotunda – severní polovina 4. pásu maleb. Deset pražských panovníků.
Z nich prvních devět od Bořivoje [09] po Oldřicha [17] (uprostřed sv. Václav [13] v přilbě)
je vyobrazeno bez pláště, protože na Moravě nevládli. Teprve desátý Břetislav [18],
„jenž tu zemi první podrobil svému panství“ (Kosmas III, 34), je opatřen pláštěm.
   Jako nejlepší potvrzení Klímových slov ovšem mohou posloužit malby ve znojemské rotundě. Zde ve druhé fázi výmalby za Břetislavovy pražské vlády (1035-1055) přibylo k postavám velkomoravských panovníků ve 3. pásu dalších deset, tentokrát pražských knížat v severní polovině 4. pásu (obrazně „stojí na ramenou“ svých moravských příbuzných – viz obr. 1). Z toho prvních devět od Bořivoje po Oldřicha je bez pláště, protože na Moravě nevládli. Teprve desátý Břetislav ve vyobrazen v plášti moravských králů (viz výše obr. 5), neboť, jak zaznamenal Kosmas (III, 34), Břetislav „tu zemi [Moravu] první podrobil svému panství“. Břetislav přijal plášť moravských králů a „vykonal pak dvojnásob divů“. K tomu srovnej převzetí Elijášova pláště Elíšou (1Kr 19, 19; 2Kr 2, 8-14; ŽM I): předání poslání – převzetí závazku (obr. 6).
Elijáš předává plášť Elíšovi
Obr. 6. Prorok Elijáš předává svůj plášť svému pokračovateli Elíšovi.

   Přes výše uvedené nesporné skutečnosti o Břetislavově navázání na velkomoravskou tradici se v odborných článcích některých pražských historiků stále setkáváme se zastydlými názory, tkvícími svými kořeny ještě v 19. století. Např. J. Žemlička (2000, s. 272-273) uvedl: „Ještě v 11. století vykrystalizovala v kruzích pražského kapitulního kléru, zájmově spojeného s hlavními liniemi Přemyslovců, přemyslovská pověst.1 Ve finální podobě ji počátkem 12. století zachytil kronikář Kosmas.2 Kromě jiného dávala odpověď na otázku, proč potomci Přemysla Oráče jako prapředka rodu,3 Bořivoje jako prvního křesťanského knížete a svatého Václava jako zemského patrona mají nejen morální nárok, ale doslova povinnost vládnout lidu »Čechů«.
   Jak se zdá, došlo k propracování této ideové konstrukce za Břetislava I., možná z jeho osobního podnětu.
4 Tento kníže-organizátor, jenž svůj ne zcela »počestný« původ zakryl mimořádně urozeným sňatkem, jakoby v lecčems navazoval na praděda Bořivoje. Podobně jako Bořivoj, tak i Břetislav pojmenoval svého nejstaršího syna Spytihněv a druhorozeného Vratislav. Právě Břetislav dával některým významným hradům jména po svých nejbližších. Přímo na Břetislava upomíná jihomoravská Břeclav, po prvorozenci Spytihněvovi nazval hrad na střední Moravě, východočeská Vraclav na cestě z Prahy na Moravu skrývá jméno druhorozeného Vratislava, který měl původně spravovat Olomoucko. I další »hradní« jména (Oldřiš, Jaroměř, Mladá Boleslav) patrně vznikla v Břetislavově době a odráží vztah tohoto knížete k otci a strýcům.5
   Třebaže nevíme, oč přesně se opíraly nároky Vladivoje, Boleslava Chrabrého a Vršovců, směřovaly snahy Břetislava k tomu, aby se do budoucna úplně vyloučilo z nástupnictví vše, co nepocházelo z přímé, agnatické a hlavní přemyslovské linie.
6 Přemyslovská pověst »uzákonila« vládu potomstva bájného Přemysla Oráče,7 takže se již neopakoval pokus o nahrazení jeho přímých mužských dědiců někým jiným“.8

   Jak jistě poučenému čtenáři neuniklo, J. Žemlička se tu stylizoval do role jakéhosi pisálka bulvárního plátku. Když mu nějaké skutečnosti chybí, tak si je prostě vymyslí (viz např. pozn. 4 a 5 níže). Co na tom, že jeho výmysly přitom odporují historickým okolnostem i vší logice?

Obr. 7. Denár knížete Břetislava I. (Š 150A). Stojící postava s kopím s praporcem.
V opisu BRACIZLAVS DVX. Číslování denárů dle katalogu J. Šmerdy (1996).

   Za Břetislava I. došlo k propracování úplně jiné „ideové konstrukce“, jak již bylo v pozn. 4 níže uvedeno. Sv. Václav se stal patronem země, věčným panovníkem, který vládu vždy jen propůjčuje právě vládnoucímu knížeti. Dosud se předpokládalo, že k tomu došlo později, až za Vratislava II. na základě obrazů na jeho denárech (Š 340a, Š 165a),9 které jsou reprodukovány v 3. části článku „Kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy? Spytihněv II., nebo Vratislav II.?“, tam obr. 3obr. 4. Jak ale vyplývá z obrazu sv. Václava s kopím s praporcem na Břetislavově denáru (viz obr. reprodukovaný v pozn. 4 níže), přišel s touto myšlenkou již kníže Břetislav I. Symbolické darování země svatému Václavu bylo alternativou darování země Svaté stolici“,10 jak to učinil velkomoravský král Svatopluk v roce 880.11

Petr Šimík (2007).


Poznámky:

1 Přemyslovská“ pověst ve své prvotní podobě „vykrystalizovala“ již u Kristiána (kap. 2) kolem roku 993, tzn. 20 let po založení latinského pražského biskupství. V ní byl odkaz na Velkou Moravu, tj. „nalezení“ krále-oráče Rostislava a příchod jeho syna Bořivoje do Čech, sice poněkud skrytý, ale přesto stále ještě příliš jasně patrný (Asklépiův příchod do Říma). Proto Kosmas v roce 1120 pouze zásadním způsobem přepracoval Kristiánovu verzi pověsti, která již nevyhovovala současným potřebám.
2 Kosmas „ve finální podobě“ nic   n e z a c h y t i l , pouze do „finální podoby“ sám   d o t v o ř i l   zárodek přemyslovské pověsti, který našel u Kristiána (kap. 2). Že k tomu s úspěchem využil i malby ve znojemské rotundě (obr. 2), vzniklé z Břetislavova podnětu, je patrné z tab. 2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus. Odstranil veškeré Kristiánovy odkazy na Velkou Moravu, vypustil mor, z moravského křesťanského krále-oráče na znojemské malbě udělal pohana a nechal ho sídlit ve Stadicích v severozápadních Čechách. Byzantské věrozvěsty, Konstantina a Metoděje, poslal zpět „tam, odkud přišli“. Písmo přeložené do staroslověnštiny psané hlaholicí v ruce krále-oráče Rostislava na znojemské malbě bylo pro něho v jeho době už jen „plesnivý chléb“. Osm moravských panovníků přirovnal „k dobytku“. Na milost vzal (stejně jako Kristián) až moravského Bořivoje, prvního křesťanského knížete Čechů. Kristiánem smyšlenému Bořivojovu křtu z rukou arcibiskupa Metoděje však příliš nevěřil – zařadil jej proto mezi informace nedůvěryhodné (Kosmas I, 10).
3 Z Kosmova seznamu mytických knížat nikterak nevyplývá, že by se mělo jednat o pokrevní příbuzné, sotva lze pak mluvit o Přemyslových „potomcích“. Jednalo se pochopitelně o potomky krále-oráče Rostislava jako prapředka rodu – viz výše pozn. 1. Po této modifikaci lze s Žemličkovou větou vyslovit souhlas. Latinský text Kristiánovy legendy (993) i Kosmovy kroniky Čechů (1120) byl určen pro vzdělance té které doby (viz např. Kosmas I, 22), ti dnešní, J. Žemličku z toho nevyjímaje, mu „jen“ neporozuměli, nebo to alespoň celkem úspěšně předstírají. Srovnej např. „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?“ nebo „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
4 Břetislav a ideová konstrukce s pohanem Přemyslem? To je naprosto nehorázný žvást, jak vyplývá z výše uvedených citací L. E. Havlíka, P. RadoměrskéhoJ. ŠmerdyB. Klímy. Viz také text k obr. 2 výše. Vždyť ještě nedávno J. Žemlička sám konstatoval: Pohanství jako myšlenková soustava, která se systémově vázala ke staré »rodové« společnosti Slovanů, bylo od 10. století   m r t v é   a   n e h y b n é “  (J. Žemlička 1997, s. 20-21).
Z Břetislavova osobního podnětu však nepochybně pochází ono předání země věčnému panovníkovi, svatému Václavovi, jenž pak vládu nad zemí vždy jen propůjčuje aktuálně zvolenému knížeti. Proto se na Břetislavových denárech začíná objevovat vyobrazení sv. Václava se štítem a kopím s praporcem. Viz obr. vpravo >>>
Podle J. Royta (2010, s. 303) se na Břetislavových denárech „objevuje zobrazení sv. Václava jako knížete-bojovníka s knížecí korunou na hlavě, s kopím, žezlem, případně s křížem v ruce a s kohoutem (symbol vítězství dobra nad zlem)“. Tato vyobrazení svatého Václava ovšem nemají nic společného s údajným „knížetem-bojovníkem“, ale výhradně se „světcem-bojovníkem“ – věčným vladařem a patronem státu. Autor tu zřejmě podlehl sugestivní rétorice D. Třeštíka (1987, s. 552; 2000, s. 72), který také nedokázal rozlišit bojovníka Václava od bojovníka za vírusvětce Václava (viz Gumpoldůvbojovník Boží“ nebo Kristiánůvvojín Kristův“).
Srovnej vyobrazení 27 panovníků v rotundě – všichni drží v ruce kopí s praporcem – vladařskou insignii, symbol držení léna (P. Černý 2004, s. 135-138) – viz tab. 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci, tam obr. 2, 56. Srovnej také „Lenní hold knížete Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy. Tyto skutečnosti ukazují na vznik II. fáze maleb se sv. Václavem v přilbě (severní polovina 4. pásu) právě za Břetislavovy pražské vlády (1035-1055). Viz „Přilba jako atribut svatého Václava“.
5 Avšak žádná stopa po Kosmových mytických knížatech: Přemyslovi, Nezamyslovi, Mnatovi, Vojenovi, Vnislavovi, Křesomyslovi, Neklanovi či Hostivítovi. To zase odráží Břetislavův vztah k „přemyslovské“ pověsti a ke všem těm, v jeho době ještě neexistujícím, leč teprve v roce 1120 Kosmou na svět přivedeným, mytickým postavám – viz „Rodokmen mytických knížat“. J. Žemlička se tedy opět účelově mýlí. Obvinění Břetislava z jakési „ideové konstrukce“ s pohanským oráčem na počátku je proto nepravdivé, falešné a křivé. Viz výše pozn. 2pozn. 4. Srovnej naši obrázkovou upoutávku č. 7.
Břetislav usiloval o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Proto přenesl Vojtěchovy ostatky z polského Hnězdna, kde nad nimi Boleslav I. Chrabrý založil polské arcibiskupství (1000), do Prahy (1039). Rozhodně přitom v Římě neargumentoval nějakým pohanským libušopřemyslovským mýtem, ale obnovením Metodějova moravského arcibiskupství založeného králem-oráčem Rostislavem (869) a jeho přenesením do Prahy, jak to zamýšleli již na konci 10. století kníže Boleslav II., pražský biskup Vojtěch a mnich Kristián (D. Třeštík 1999, s. 191-192).
6 To je snad jediná myšlenka, která odpovídá historické skutečnosti, a lze s ní téměř bezvýhradně souhlasit, pochopitelně až na onu „přemyslovskou“ linii. Srovnej Břetislavův stařešinský řád (Kosmas II, 13).
7 Kosmova přemyslovská pověst nemohla nic uzákonit, a to ani v uvozovkách, před rokem svého vzniku. Pouze nahradila křesťanského krále-oráče Rostislava, pro latiníky postavu nepřijatelnou, smyšleným pohanským oráčem Přemyslem. Viz „Rodokmen Mojmírovců“. K údajnému „potomstvu“ bájného Přemysla viz výše pozn. 3. „Uzákoněna“ však byla Břetislavova statuta (Kosmas II, 4) a jeho stařešinský řád (Kosmas II, 13).
8 Přemysl Oráč žádné „přímé mužské dědice“ pochopitelně mít nemohl a neměl – platí výše pozn. 7. Řeč může být pouze o potomstvu krále Rostislava. Pak lze s autorem souhlasit.
Dokonce poté, co Vratislav II. získal královský titul pro svou osobu, jeho synové usilovali o to, aby napříště na pražský stolec mohl usednout jen některý z jeho synů a vnuků, v jejichž žilách kolovala královská krev – potomci jeho bratrů měli být z nástupnictví vyloučeni. Viz např. Kosmas (III, 8) k roku 1099.
9 A. Merhautová (1985, s. 64): „Obraz pravděpodobně naznačuje, že Václav drží vládu v ruce a zároveň ji předává Vratislavovi. Tímto obrazem se otevírá nová představa o Václavu jako trvalém panovníku – dědici české země, předávajícím vládu reálně panujícímu knížeti“.
10 J. Bažant (2000, s. 98): „Symbolické darování vlády svatému Václavu bylo alternativou darování vlády Svaté stolici“. Tato Břetislavova idea opět dokládá, že na „tradici Velké Moravy“ navázal zcela vědomě.
11 Srovnej list „Industriae tuae“ papeže Jana VIII. z roku 880, který je adresován „milovanému synu Svatoplukovi, slavnému vladaři“.

Petr Šimík (2008, 2010).

Srovnání:
    Údaje pozdní tradice.
1. Rodokmen Mojmírovců dle současného stavu poznání.
2. Rodokmen mytických knížat aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
3. Rodokmen „Přemyslovců“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
    Břetislav, jeho synové a vnuci aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
    Břetislav a jeho potomci do roku 1230. První tři čeští králové.
4. Rodokmen Karlovců.
5. Rodokmen Otonů.
6. Rodokmen Sálců.
7. Rodokmen Piastovců.
8. Rodokmen Arpádovců.
    Rodokmen Arpádovců – pokračování.
9. Rodokmen Štaufovců.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Kostely sv. Klimenta v Čechách a na Moravě“.
Mapky: „Moravské úděly“.
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Historie: „Soběslav I., Jindřich Zdík a znojemská rotunda“ aneb Když se dva perou...
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – předání či stvrzení léna bylo symbolizováno předáním kopí s   k o r o u h v í .
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1021“ – Břetislavův únos panny Jitky.
Kroniky: „Kosmas k roku 1039“ – Břetislavova statuta.
Kroniky: „Kosmas k roku 1055“ – Břetislavův stařešinský řád.
Kroniky: „Kosmas k roku 1054“ – Břetislavovo (první) dělení Moravy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal praporec z ruky krále).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1134“ o svatbě Konráda II. Znojemského v Uhrách.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Dokumenty: „Soběslavova listina z roku 1130“ aneb Soběslav I. po „své »přemyslovské« rodině“ ani nevzdechl.
Dokumenty: Egregiae virtutis viri aneb Konstantin a Metoděj ustanoveni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: Slavorum Apostoli. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Symbolika: „Jak biskupská mitra měnila svoji podobu“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázky: „Je možně, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze václavské legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Kdo je vyobrazený na titulní iluminaci Svatovítské apokalypsy? Spytihněv II., nebo Vratislav II.?“ (123)
Otázky: „Odkud se vzali po roce 950 ve východních Čechách Slavníkovci?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Jiří Mašín: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě. ČSAV, Praha 1954.
• Rudolf Chadraba: Svatoklimentská kotva a velkomoravská tradice. Acta universitatis palackianae olomucensis, facultas philosophica, Philosophica-aesthetica 16, Historia artium II. Olomouc 1995, s. 9-45.
Bohuslav Klíma: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. MU, Brno 1995.
Jan Šmerda: Denáry české a moravské. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Datel, Brno 1996.
Pavel Radoměrský: Koruna králů moravských. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1995 (převzato ze Sborníku Národního muzea v Praze, řada A, sv. XII., č. 4-5, 1958). MNK, Brno 1996, s. 267-342.
• Josef Žemlička: Čechy v době knížecí (1034-1198). NLN, Praha 1997.
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Dušan Třeštík: Biskup Vojtěch a vznik střední Evropy. In: Dušan Třeštík: Mysliti dějiny. Paseka, Praha a Litomyšl 1999, s. 182-196.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Josef Žemlička: Rod Přemyslovců na rozhraní 10. a 11. století. Kol. aut.: Přemyslovský stát kolem roku 1000. NLN, Praha 2000, s. 267-273.
Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah