MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

MYTIČTÍ PŘEMYSLOVCI –
LITERÁRNÍ FIKCE, NEBO HISTORICKÁ VĚDA?

RUDOLF TUREK A JEHO „ČECHY NA ÚSVITĚ DĚJIN“ (1963).

Kapitola 3.: Kronikářská tradice
1. část: Kosmova kronika

   (47) ...dostáváme se ke Kosmově kronice, dílu jež zpracovalo staré zprávy, dokumenty, tradici i prvky vlastní koncepce v prvou velkou syntézu, která se zároveň stala základem české kronikářské tradice.1autoru víme, že jeho předek, kněz, přišel do Čech z Polska jako zajatec Břetislavův,2 on sám pak studoval zprvu (kolem roku 1074) v Praze, později v Lutychu; pak se stal kanovníkem a potom děkanem svatovítského kostela. Kroniku psal v letech 1119-1125 a zemřel více než osmdesátiletý 21. října 1125. Byl klasicky vzdělán, ve svém úřadě stál blízko pražským biskupům a byl jistě dobře obeznámen s událostmi, jejichž dobu prožil; jistě právem prohlašuje na konci své prvé knihy, že přistupuje k líčení toho, co sám viděl nebo od očitých svědků pravdivě slyšel. Jeho druhou (1038-1092) a třetí (1092-1125) knihu možno tedy pojímat jako autentický, i když mnohdy tendenční pramen. Problémem je ovšem jeho prvá kniha, v níž rozlišuje „bájné vyprávění starců3 a – od Bořivojova křtu, jejž omylem klade do roku 894 – „pravdivé podání věrohodných“.4 Někde můžeme přímo určit její pramen, zvláště Reginona Prümského. Jinde však vynechává – s odůvodněním, jež se samo usvědčuje jako výmluva – a odkazuje na prameny, dnes neexistující nebo zakuklené v jiných památkách; k nim patří zvláště díla uváděná k době Václavově: privilegium církve moravské, epilog Moravy a Čech, životopis Václavův.5 Nejobtížnější problémy nám však přináší jeho líčení nejstaršího období; zčásti sám bájil s hojným použitím vzorů antické literatury,6 zčásti však psal na podkladě dobré, staré tradice. Tu je ovšem jeho zorné pole silně teritoriálně omezeno, především na okolí Prahy a na území při dolní Ohři a Bělině;7 o východočeském knížectví se dovídáme až při smrti Slavníkově. Často zamlčuje záměrně; zvláště je to nápadné v otázkách Vratislavova Vyšehradu a slovanské Sázavy,8 takže tu Kosmova kronika (48) přímo inspirovala svou mezerovitostí tvorbu dvou pokračovatelů. Prvé mlčení se vykládá tím, že stranil biskupu Jaromírovi, druhé nenávistí k slovanské liturgii; nezapomeňme však, že o této liturgii mlčel v době, kdy bylo snadno a osobně prospěšno ji tupit.9 Národnostně je jeho stanovisko výrazně české; vůči Srbům ba i Polákům projevuje antipatie.10
   Kronika začíná, jak bývá obvyklé, potopou světa a babylónským zmatením jazyků; autor však rychle přechází k popisu Čech, jejichž orografického rázu i hydrologické jednoty si je vědom. A již vstupuje do země „Bohemus“ se svým lidem, rek, jenž dal zemi své jméno. Následuje líčení zlatého věku, v němž vystupuje Crocco (v pozdních opisech též Groh, Grecko), jméno, s jehož obdobou se setkáváme nejen u Poláků, ale i u národností západoevropských. Kosmas zdůrazňuje jeho bohatství i rozvážnou diskrétnost v soudech, pro niž k němu „jako včely k úlům“ přicházeli nejen vlastní soukmenovci, ale příslušníci jiných kmenů (ex totius provinciae plebibus, doslova: z národů celé provincie). Autor připisuje mu pustý hrad na Zbečensku, podle našich poznatků osídlení toho území zřejmě fiktivní. Pověst o třech dcerách Krokových, vyšperkovaná příměry s antickými náměty, má hodně alegorický ráz; konkrétnosti se autor snaží dodat těmto symbolickým postavám11 tím, že s každou spojuje skutečný objekt. Kazi je tu doložena mohylou nad břehem Mže při cestě pohořím Osseca (v kapitulním rukopise ze 14. století Ossieka) do částí (partes) Bechyňska; jako doklad její památky přidává autor ještě přísloví. Tetka (též Tethka, Tetnka, Thetka, Tetcka, Thechka) je spojena s hradiskem   t e t í n s k ý m   a Lubussa (v kapitulním rukopise Libussie) s   L i b u š í n e m   (Lubosin, Libossin, Lubossam, Libussin), označeným jako „hradisko tehdy přemocné“, urbs tunc potentissima. Toto hradisko, jak uvidíme, dnes již dobře známe, ale spojit tyto poznatky s představou Kosmovou znamená řadu problémů.12 Postava Libuše, v níž se spojuje Kristiánova hadačka s dalšími prvky, prozrazujícími různorodý literární původ, je vůbec záhadná; překvapuje již její mužské jméno a přímo udivuje Kosmovo střídání ušlechtilé chvály s přímo nechutnými výrazy a lascivním líčením soudní scény.13 Přemysl (Premizl, Primizl, Prziemysl, Przemysl) je jakoby střižen podle antických předloh, zvláště Cincinnata a Curtia; Kristiánovo „cui tantum agriculturae officium erat“ je tu převedeno z příhany do polohy chvály rolnictví.14

Obr. 1. Tři křesťanští oráči – Konstantin, Rostislav a Metoděj – za pluhem. Nástěnná malba v rotundě 
Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě. Jejím zadavatelem byl pravděpodobně kníže
Břetislav za své moravské vlády (1019-1034) (foto F. Sysel a K. Dvořáková 1999).

   Je tu vyprávění o zmizevších volcích, rozpučelé a ve dvou odnožích opět uschlé lískovice, lýčené kabele a střevících, ne však o železném stole; o střevících je zmínka, že jsou dosud chovány v knížecí komoře na Vyšehradě, Kosmas však neuvádí, že by je byl (49) viděl.15 Libuše vítá Přemysla na nejmenovaném hradisku, avšak Prahu zakládá pak z jakéhosi menšího sídla (villa), vzdáleného 30 stadií (6 km) od budoucího ústředního hradiska. Je tu etymologie názvu místa po dveřním prahu. V kratičké věštbě budoucnosti Prahy jsou alegoricky naznačeni kníže Václav a biskup Vojtěch. Bezprostředně po zprávě o založení Prahy následuje rudiment pověsti o dívčí válce. Motivace je velmi jednoduchá: panny této země beze jha dospívaly jako Amazonky a zabývaly se vojenstvím a sportem, oděvem pak se nelišily od jinochů podobně jako u Polovců (uvedených zajímavě jako „gens Scitica Plauci sive Picenatici“).16
   ...To záhadné líčení jakýchsi erotických her uzavírá Kosmas větou: a od onoho času, po smrti kněžny Libuše, jsou naše ženy pod mocí mužů. Hned pak se krátce zmiňuje o smrti Přemyslově a sedmi dalších knížatech; původně prohlašuje, že o nich nechce psát jednak proto, že „břichu a spánku oddáni, nevzdělaní a neučení, podobali se dobytku“, jednak proto, že nikdo o nich tehdy nic nezapsal, ale v další kapitole se přece jen vrací do doby předposledního knížete Neklana, k lucké válce.17

Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin, kap. III. – Kronikářská tradice.


Poznámky:

1 Tak řečený Dalimil, Přibík z Radenína, řečený Pulkava, Jan Marignola a další.
2 Turkův (mylný) předpoklad Kosmova polského původu pramení ze vsuvky Mnicha sázavského do původního textu. Kosmas Polákem nebyl, „vzhledem k silné protipolské tendenci jeho díla by to také bylo dost obtížně představitelné“ (P. Kopal 2004, s. 229 – komentář k novému vydání Kosmovy kroniky Čechů s „poupraveným“ názvem – Kosmova kronika česká). Srovnej Turkův další text.
Kosmas se narodil asi v roce 1045 a zprvu se vzdělával v katedrální škole pražské, vyššího vzdělání v gramatice a dialektice nabyl na škole u sv. Lamberta v Lutychu (Liège), kde byl dlouhá léta správcem zbožný a učený magister Franco, vynikající zejména v matematice, připomínaný v letech 1047-1083. Roku 1085 jel s biskupem Jaromírem-Gebhartem na říšskou synodu v Mohuči, rok potom dlel asi v Řezně a ke konci roku 1091 provázel nově zvolené biskupy Kosmu Pražského a Ondřeje Olomouckého do Mantovy, kde měli od císaře Jindřicha IV. přijmout pastýřské berly, a roku 1094 do Mohuče k jejich vysvěcení; s nimi se vrátil přes Bavory domů. Roku 1099 se zúčastnil v průvodu knížete Břetislava II. cesty na Moravu a byl dne 11. června (ve svých 54 letech) zároveň s nově zvoleným biskupem pražským Heřmanem vysvěcen na kněze od Serafina, arcibiskupa ostřihomského. Roku 1110, jsa kanovníkem kapituly pražské, poslán byl od ní do Týnce nad Labem a s úspěchem se tam zasadil o to, aby údělný kníže Ota II. vrátil kapitule tržní právo v Sekyři Kostele na Moravě. Děkanem kapituly se jmenuje v předmluvách svého díla k opatu Klimentovi a k proboštu Šebířovi. Zdá se, že shlédl osobně i některá jiná místa, jak lze souditi z podrobností při líčení jich. Byl ženat, jeho choť Božetěcha zemřela 23. ledna 1117; o svém synu Jindřichovi se zmiňuje pouhou namátkou k roku 1123. Kosmas zemřel dne 21. října 1125 (K. Hrdina 1949, s. 5-6).
3 K onomu „bájnému vyprávění starců“ Kosmas přiřadil ještě i Kristiánem smyšlenou historku o Bořivojově křtu Metodějem (Kosmas I, 10).
4 Samotné vročení křtu (894) již zařadil pod „pravdivé podání věrohodných“, o Metodějově účasti při něm se však již nezmiňuje (Kosmas I, 14). Rok 894, kdy již Bořivoj (†888) i Metoděj (†885) byli po smrti, však přesto není jeho „omylem“, jak by se na první pohled snad mohlo někomu zdát, ale Kosmou záměrně a vědomě vykonstruované chybné datum, zpochybňující historičnost Kristiánovy „pohádky“ o Bořivojově křtu Metodějem až v jeho dospělosti. Viz tab. 3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky“.
5 Viz Kosmas (I, 15).
6 Kosmou použité motivy z antické literatury a z Bible přehledně zpracoval J. Sadílek (1997).
7 Ona „dobrá, stará tradice“ může být pouze zárodek přemyslovské pověsti v Kristiánově legendě. U Kosmy ani u Kristiána však nejde o „zachycení“ nějaké tradice, ale teprve o její „vynalézání“ (E. Hobsbawm-T. Ranger 1993), o její postupnou „fabrikaci“ – (viz P. Barša 2003). Protože se Kristiánova verze neosvědčila, neboť spojitost s Velkou Moravou z ní byla příliš jasně patrná, bylo nutno vymyslet jinou, lepší – zakuklenější.
Naprostý nedostatek zpráv o historickém dění v Čechách před příchodem moravského Bořivoje je signifikantní. Teprve s příchodem křesťanství (872), přinášejícího s sebou vzdělání a znalost písma, bylo možné příběhy a události zaznamenávat, čehož dokladem může být patrně nejstarší v Čechách sepsaná staroslověnská legenda „O pustynnike Ivaně“. Její vznik můžeme klást ke konci 9. nebo na počátek 10. století. Jedině a pouze v této české legendě je totiž uvedeno, že Bořivoj byl kníže moravský. O tomto důležitém pramenu se čeští historikové pochopitelně buď vůbec nezmiňují, anebo tento zásadní fakt bagatelizují či přímo popírají odkazem na pozdní vznik této legendy na Rusi (J. Sláma 2001, s. 352 pozn. 17) nebo dokonce odmítnutím fyzické existence či historičnosti sv. Ivana vůbec (J. Sláma 2006, s. 99).
Chybějící děje předchozí „české historie“ pak bylo nutno dodatečně vyfabulovat (Kristián, Kosmas), např. podle církevních příruček, zahraničních vzorů (moravských, bavorských a saských legend), biblických příběhů (např. z Metodějem dokončeného staroslověnského překladu Bible) a také antických autorů. Těžištěm jim však byla historie Velké Moravy, zaznamenaná v moravských staroslověnských Životech sv. Konstantina-Cyrilasv. Metoděje a ve zprávách franských analistů. To se projevilo již u Kristiána a následně pak u Kosmy, který ke zformování svého libušopřemyslovského mýtu použil jako předlohu, vedle již řečeného Kristiána, zejména malby ve znojemské rotundě – srovnej tab. 2: „Kosmův obrazový scénář“.
8 Vratislav II. založil Vyšehrad, aby vystavěl církevní centrum nezávislé na pražském latinském biskupství svého bratra biskupa Jaromíra-Gebharta, jemuž sice Kosmas stranil, ale jehož Vratislav nenáviděl. Vyšehradská exemptní kapitula byla podřízena nikoliv Mohuči, ale, tak jako Metodějovo moravské arcibiskupství, přímo papeži (R. Chadraba 1995, s. 12). Proto také Vratislav II. na Sázavu znovu přivedl slovanské mnichy, vyhnané odtud jeho starším bratrem Spytihněvem II., proto obnovil moravské biskupství, proto žádal papeže o povolení slovanské liturgie. Ovlivnil ho jistě společně se sázavskými mnichy sdílený exil v Uhrách i jeho několikaleté působení v moravském údělu (Znojemsko a Brněnsko) než byl povolán na pražský stolec (1061).
9 R. Turek se tu snaží dělat Kosmovi advokáta, přehlédl ale, že Kosmas svůj odsudek byzantských věrozvěstů, staroslověnské liturgie a písemnictví vyjádřil zcela pregnantně, i když skrytě: „Jděte tam, odkud jste přišli!“ – pravil Přemyslovými ústy k býčímu souspřeží, vypřaženému od pluhu. Libušino poselstvo zase pohostil „plesnivým chlebem“ (Kosmas I, 6). Tyto Kosmovy mírně řečeno „nezdvořilé“ narážky pochopíme teprve, když se seznámíme s obsahem znojemských maleb, jichž Kosmas použil jako „obrazový scénář“ ke svému libušopřemyslovskému mýtu, což právě tyto dvě narážky dokazují. Kosmas tedy malby viděl předtím než začal sestavovat svůj libušopřemyslovský příběh (1120).
10 Tyto antipatie projevované k Polákům vyvracejí výše uvedenou Turkovu zmínku o Kosmově polském původu.
11 Tři dcery Krokovy jsou postavy nejen pouze „symbolické“, ale doslova teprve Kosmou (I, 5) „uvedené v život“. Viz V. Karbusický (1995, s. 22-24, 82, 83, 286).
12 Archeologickým průzkumem bylo zjištěno, že Tetín i Libušín jsou mladší než Praha, kterou založil teprve Bořivoj! (Viz článek: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?“). Proto Tetín a Libušín spojit se smyšlenými „symbolickými postavami“ Tety a Libuše pochopitelně nelze (viz výše pozn. 11).
13 U smyšlené postavy si něco takového klidně mohl dovolit. Srovnej Kosmovo vyprávění o Matyldě Toskánské (Kosmas II, 31; II, 32). Kosmas tu jen dovedl „k větší dokonalosti“ Kristiánovu (kap. 2) symboliku „svatého sňatku“ (hieros gamos). Ta je v Kristiánově podání představována ještě neznámo kde „nalezeným“ oráčem Přemyslem a hadačkou-pannou (personifikací země, Vlády, „suverenity“), jíž mu Slované čeští dají za manželku. U Kosmy však bezejmennou hadačku již nahradila kněžna Libuše s trůnem zděděným po otci.
14 Což v překladu A. Stříže (O. Králík 1969, s. 61) znamená „kterýž jen vzděláváním polí se zabýval“. Kristiánův oráč vzdělával nepochybně „Boží pole“ (1K 3, 9). Sotva lze proto v jeho případě mluvit o „příhaně“.
R. Turek, jako ostatně i další historikové před ním i po něm, si zřejmě neuvědomil, že učený mnich Kristián (993) a vzdělaný kněz Kosmas (1120), ve své době jedni z nejvzdělanějších lidí v zemi, tu 120, resp. 240 let po přenesení   k ř e s ť a n s t v í   z Moravy do Čech, neměli na mysli nějakého   p o h a n s k é h o   oráče, ale zcela nepochybně křesťanskou symboliku orby, jak to svým méně chápavým čtenářům Kosmas zcela pregnantně a jednoznačně předkládá v listu papeže Jana XIII. Boleslavovi I. (967) (Kosmas I, 22). Kosmas nás tu učí způsobu, jak jeho textu porozumět. Srovnej Aurelius Augustinus: De doctrina christiana: V býkovi je možno spatřovat buď dobytče, nebo apoštola, kazatele evangelia. V oráči je možno spatřovat buď sedláka, nebo toho, jenž radlicí slova zúrodňuje úhory srdcí pohanských. Naši odborníci dohlédli jen k onomu dobytčeti a sedlákovi (pochopitelně „nadanému magickou mocí“) a v samotné orbě spatřují sexuální symboliku – pluh je pro ně falický symbol. Posvátný Oráč je tedy také zakladatelem mocné vládnoucí dynastie „Přemyslovců“. Viz: „Rodokmen mytických knížat“.
O svatební noci by pak Přemysl musel dopadnout podobně jako Welf s Matyldou Toskánskou (Kosmas II, 32), neboť poté, co vypřáhl býčí souspřeží od pluhu a zahnal je pryč (viz výše pozn. 9), zanechal pluh svému osudu na nedooraném poli, na Libušin hrad jej s sebou nebral – byl přece „povolán od pluhu“ na knížecí stolec (vzal si s sebou jen lýčené střevíce – Kosmas I, 7). Kosmův mytický Přemysl by tedy žádnou dynastii nejspíš ani nezaložil.
Zatímco král-oráč Rostislav byl od knížecího stolce „povolán k pluhu“, ke křesťanské orbě: „Připravil půdu pro další šíření křesťanství tím, že na Velkou Moravu pozval byzantské věrozvěsty Konstantina a Metoděje“. Všichni tři jmenovaní jsou proto ve znojemské rotundě vyobrazeni za pluhem vedle sebe. Tedy ne jeden, ale tři oráči – viz výše obr. 1. K tomu srovnej „popis maleb“ od A. Friedla (1966) a popis oráčské scény (P. Šimík 2004), pocházející zřejmě z doby Břetislavovy správy Moravy (1019-1034). Závěr si jistě učiní laskavý čtenář sám.
15 Proč Kosmas (I, 7) nechává uschovat oráčovy střevíce „v knížecí komoře“ právě na Vyšehradě, vybudovaném až Vratislavem II. ve 2. polovině 11. století, a ne na Libušíně? Měly knížatům připomínat:
        • jejich selský původ (?), nebo:
        • jejich povinnost šířit křesťanství (!), či snad:
        • moravský původ českého křesťanství? Viz výše pozn. 8.
16 „...jako skytský kmen Plavci neb Pečeněhové, v oděvu se nijak, muž a žena, nelišili“ (Kosmas I, 9).
V tomto na ženu neobvykle krátkém šatě je ve znojemské rotundě vyobrazena postava podávající oráči za pluhem byzantský diadém (čelenku) se dvěma závěsy. Jedná se nejspíš o onu Kristiánovu hadačku-pannu, která symbolizuje zemi, Vládu, „suverenitu“, jíž Slované čeští dávají za manželku „nalezenému“ oráči. Jde o „svatý sňatek“ (hieros gamos). Patrně tedy představuje dosud pohanské Čechy, podle Kosmy (I, 2) „zemi rádlem (Božího slova) nedotčenou“. Znamená to, že Slované čeští se nejpozději v roce 869 poddali moravskému králi-oráči Rostislavovi, zakladateli Metodějova arcibiskupství.
17 To, co Kosmas líčí jako luckou válku, je vlastně jakási obdoba Kristiánovy historky o pohanské reakci na údajný Bořivojův moravský křest Metodějem na dvoře krále Svatopluka a přenesení moravského křesťanství do Čech
Ze znojemských maleb víme, že tam vyobrazeného Svatopluka (sedmá předposlední postava v posloupnosti knížat za oráčskou scénou) Kosmas ve svém mytickém podání nazývá „Neklan“, za nějž rozhodující bitvu vybojoval hrdina Tyr (čili Bořivoj, tehdy působící na Levém Hradci) v jeho zbroji (v jeho zastoupení): „(Čechové)... jsouce zavřeni v malém hrádku, jenž slove Levý Hradec, báli se hrozně, aby tam nepřátelé (Lučané) nepřišli na hrátky“ (Kosmas I, 10). Proto se Kosmas o „Lucké válce“ zmiňuje až po Bořivojově křtu, ale současně ji časově zařazuje zpět kamsi „do mytické doby“ knížete Neklana (Svatopluka), o němž předtím nic nevěděl, protože se o něm, stejně jako o jeho předchůdcích (Mojmírovi a Rostislavovi), ani nemluví, ani nepíše.
Ve skutečnosti se o nich z nařízení latinské církve mluvit a psát nesmělo. Nad historií Velké Moravy se proto od jisté doby rozhostilo „trvalé mlčení“ (perpetuum silentium), některá její knížata (Rostislav) a původně asi i jejich potomci (Bořivoj, Gorazd) měla být „vymazána z paměti“ (damnatio memoriae). Viz CrescenteGumpold. Za tento předěl můžeme asi považovat založení latinského pražského biskupství (973/976).
Zřejmě proto musela být o 120 let později pod libovolnou záminkou zlikvidována i slovanská Sázava (1096). Břetislav II. (1092-1100) toto „přání“ latiníků ochotně splnil a dílo svého děda Břetislava I. i svého otce Vratislava II., s nímž se dostal do křížku (jistou dobu před svým nástupem na stolec proto strávil v uherském exilu), iniciativně zničil, což ovšem znamenalo také definitivní konec staroslověnského písemnictví v Čechách.
Ještě za svého života dosáhl na císaři, „aby dal jeho bratru Bořivojovi korouhev a aby označil všem Čechům, kteří s ním přišli, že má býti po smrti Břetislavově povýšen na knížecí stolec bratr jeho Bořivoj“ (Kosmas III, 8).
Jednalo se o první zjevné (nikoli však poslední) porušení Břetislavova stařešinského řádu. Což patřičně okomentoval také Kosmas (III, 13) a neopomněl vyznačit ani malíř ve znojemské rotundě překrývajícími se praporci (právě jen) těchto dvou knížat, Břetislava II. a Bořivoje II. (A. Friedl 1966, obr. 65 a 66 – tam chybně identifikováni jako Boleslav II. a Oldřich; J. Zástěra 1986, s. 27 obr. E postava zcela vpravo, obr. F postava zcela vlevo). Viz obr. 7 (postavy č. 22 a 23) v článku: „Antonín Friedl a jeho »Přemyslovci« ve Znojmě“ (1966). Ale to jsme již poněkud odbočili. Pokud se Kosmova „lucká válka“ neopírala jen o Kristiána, ale o skutečnou historickou událost, můžeme ji poměrně přesně časově zařadit mezi roky 872 (kdy Bořivoj přichází do Čech – na Levý Hradec) a 875 (kdy Bořivoj definitivně usedá na pražský stolec).

Petr Šimík (2005).

Citace:
Pavlův první list Korintským (1K 3, 9)
Pravý pohled na Boží služebníky
  (9) Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

Ekumenický překlad Bible, ČBS, Praha 1994.

Srovnání:
Nalezení Přemysla: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Přemyslovi následníci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Kmenová území v Čechách dle R. Turka (1982) po korekci P. Randuse (2007)“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Přemyslovská pověst podle Kristiána“.
Přemyslovská pověst podle Kosmy“.
Kroniky: „Granum k roku 894“ (po přepočtu 871) o Bořivojově křtu (?), spíše však sňatku (!).
Kroniky: „Kosmas (III, 8) k roku 1099“ – Bořivoj II. obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas (III, 15) k roku 1101“ – císař dal odznaky knížectví a korouhev Oldřichovi Brněnskému.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o „správné“ datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 14: „Pořadí událostí v Kristiánově a Kosmově verzi přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?“.
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.
Symbolika: „Stejná osoba byla zobrazována ve stejném oděvu“.
Symbolika: „Zdvojení postav na jednom obraze“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?
Otázky: „Je možné, aby na řadovém zobrazení panovníků byly některé postavy dvakrát?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).
Kosmas (II, 31): Matylda zasahuje ve sporu dvou biskupů – pražského Jaromíra-Gebharta a olomouckého Jana I.
Kosmas (II, 32): Neautentická anekdota ze svatební noci Matyldy Toskánské s Welfem Bavorským.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia (reprint 1. vydání ORBIS, Praha 1963), Praha 2000.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Jaroslav Zástěra: Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a moravských denárech. Znojmo 1986.
• Eric Hobsbawm-Terence Ranger (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge 1993 (1983).
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Rudolf Chadraba: Svatoklimentská kotva a velkomoravská tradice. Acta universitatis palackianae olomucensis, facultas philosophica, Philosophica-aesthetica 16, Historia artium II. Olomouc 1995, s. 9-45.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. NLN, Praha 2001.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Aurelius Augustinus: De doctrina christiana (Křesťanská vzdělanost). Přeložila Jana Nechutová. Vyšehrad, Praha 2004.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Kosmova kronika česká. Překlad Karel Hrdina a Marie Bláhová, úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal, seznam rukopisů, vysvětlivky a poznámky Marie Bláhová, rejstříky Jan Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah