MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

BOŘIVOJ II. OBDRŽEL KOROUHEV Z RUKY CÍSAŘOVY

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. III.

8

   [Pokračování ...].
  
A protože téhož roku císař Jindřich III. slavil velikonoce v Řezně, kázal knížeti Břetislavovi,1 aby tam se svým zvolencem přijel. Ten, slaviv velikonoce na Vyšehradě, třetího dne po Provodní neděli přijel do Řezna. A poněvadž již před svátky poslal napřed dary i císaři i všem jeho dvořanům, kteří náleželi k jeho přátelům u dvora, vyjeli mu naproti skoro na tři míle a tak ho doprovodili s velikou poctou do města. A na první jeho prosbu císař potvrdil volbu Čechů a dal Heřmanovi prstenbiskupskou berlu.2 Také to si vyprosil kníže na císaři, aby dal jeho bratru Bořivojovi   k o r o u h e v   a aby označil všem Čechům, kteří s ním přišli, že má býti po smrti Břetislavově povýšen na knížecí stolec bratr jeho Bořivoj.3

Kosmas: Kronika Čechů (kn. III., kap. 8.).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 „Téhož roku“ znamená v roce 1099. Jde tu o Břetislava II., nejstaršího syna krále Vratislava I.
2 Po investituře císařem byl potom Heřman vysvěcen na biskupa v Ostřihomi od arcibiskupa Serafina. Při té příležitosti byl i kronikář Kosmas (ve svých 54 letech) vysvěcen na kněze.
3 Jednalo se o první porušení Břetislavova stařešinského řádu. Po Břetislavovi II. byl nejstarším z Břetislavových potomků Oldřich, syn Konráda I. Brněnského, nikoli Bořivoj II. Tato „vládní smlouva“ byla zaznamenána také na malbě ve znojemské rotundě. Praporce Břetislava II. [22] a Bořivoje II. [23] se zde překrývají. Viz obr. 6 na straně „Křesťanský král oráč a byzantská misie“.
Z právě popsaného aktu vyplývá, že praporec (čili korouhev) patřil do rukou   p o u z e   a   j e n   aktuálně vládnoucímu knížeti, případně ještě také tomu, koho si tento panovník ještě za svého života vybral za následníka – tomu, kdo by měl být vladařem po něm (de futuro). Ovšem jen v případě, že se jím skutečně stal.

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal od krále Lotara praporec).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ o sněmu v Bamberku (převzetí praporce).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 151.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1972.
• Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah