MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

LETOPIS KANOVNÍKA VYŠEHRADSKÉHO

Nezletilý Vladislav, syn Soběslava I., převzal z rukou krále praporec

1138

   [Pokračování ...].
  
Dne 26. února po západu slunce bylo spatřeno po celých Čechách jakési znamení v podobě draka, jak letí na západ, a náhle zmizevši, zanechalo za sebou načervenalá znamení. Před letnicemi, dne 11. května, se zjevila na severní straně na nebi červená znamení tvaru sloupů, na dvě části rozdělená, a zdálo se, jako by se brzy v boji utkávala, brzy zase vzdalovala.
   Tedy po zvolení krále Konráda všechna knížata a někteří přední mužové a dvořané jeho říše se usnesli míti dvůr a sněm o svátku letnic, v den 22. května, ve městě Bamberku. Měli se tam v určený čas sejíti všichni, kdož příslušeli k jeho říši, jednomyslně potvrdit jeho volbu a od vévody řezenského měly být v přítomnosti všech knížat převzaty královské odznaky. A když se všichni sjeli, jak bylo určeno, vévoda řezenský se ani nechtěl zúčastnit sněmu, ani nevydal královské odznaky. Po skončení sněmu a projednání mnoha záležitostí, tedy, když se všichni vraceli domů, prodlel král ještě v tom místě. Náš kníže Soběslav, jenž přijel již před řečeným svátkem k němu a byl od krále přijat s velikou ctí, několik dní tam pobyl. Přízní milosti královy dosáhl toho, aby jeho syn Vladislav mohl po něm nastoupit v řízení knížectví. Ač byl ještě chlapcem, byl mu před tváří otcovou podán od krále   p r a p o r e c   a na potvrzení toho vykonali všichni čeští předáci před králem přísahu na ostatky svatých.1 Když se tak stalo, kníže Soběslav, pln radosti dle přání se vrátil do vlasti se svými. Když se pak přiblížil den, kdy je věřícím slaviti svátek apoštolů Petra a Pavla [29. června], kníže Soběslav nařídil svým bojovníkům prvního i druhého řádu, aby se co nejvíce sjeli k němu do Sadské, a když to učinili, kníže sám zčásti prosil, zčásti poroučel, aby věrnost, kterou by chtěli zachovat po smrti jeho synu, potvrdili pod přísahou v jeho přítomnosti; a to se i stalo.2
   Téhož roku, když se blížil svátek blahoslaveného patrona našeho, Václava [28. září], kníže Soběslav dal svou dceru, jménem Marii, v řádné manželství synu Leopolda, markraběte východního [rakouského] a obdařil ji věnem pěti set hřiven stříbra. Ten sňatek se pak konal na Moravě v kraji olomouckém. Dne 14. října při prvním soumraku se ukázala na severu rudá znamení. Druhou noc, dne 15., totiž v touž hodinu, stalo se tak rovněž a třetí noci, 16. října, na úsvitě se ukázala týmž způsobem. Kníže Boleslav zemřel.3

Kanovník vyšehradský (k roku 1138).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Po Soběslavovi I. byl nejstarším v rodu a oprávněným nástupcem Konrád II. Znojemský. Viz „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“.
2 Jak se nakonec ukázalo, veškeré přísahy nebyly nic platné. Po smrti Soběslava I. (†1140) na pražský stolec sice usedl Vladislav II., jenže nikoli syn Soběslava I., ale jeho bratra Vladislava I. Srovnej „Břetislav a jeho potomci“ (do roku 1230).
3 Boleslav III. Křivoústý, syn Vladislava I. Heřmana a Jitky, dcery Vratislava II. a Adléty Uherské. Srovnej „Rodokmen Piastovců“.

Petr Šimík (2008).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Rodokmeny: Břetislav a jeho potomci“ (do roku 1230).
Rodokmeny: „Rodokmen Štaufovců“.
Historie: „Lenní hold Břetislava I. králi Jindřichovi III. v Řezně roku 1041“ aneb Lež má krátké nohy.
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (Soběslav převzal od krále Lotara praporec).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1134“ o svatbě Konráda II. Znojemského v Uhrách.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ – Vladislav převzal praporec od krále.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1140“ – Vladislav II. přijal od krále praporec.
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.

Literatura:
• Pokračovatelé Kosmovi. Přel. Karel Hrdina, V. V. Tomek a Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1974.
• Vratislav Vaníček: Soběslav I. Přemyslovci v kontextu dějin v letech 1092-1140. Paseka, Praha a Litomyšl 2007.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah