MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 894

   Anno Domini 894 beautus Metudius Borziwoy ducem Boemie meritum (resp. maritum) sancte Ludmille baptizavit.
   Rozbor zprávy
   (177) Datum Bořivojova křtu mají všechny prameny, jež vznikaly v Čechách: „Annales Pragenses“, „Chronica Boemorum“ (I, 14) Kosmy Pražského, „Annales Bohemici“, kroniky Dalimila (kap. 23) a Pulkavy (kap. 13), legenda „Factum est“, jakož i některé, jež vznikly na Moravě („Annales Gradicenses“) nebo v Rakousku („Annales Mellicenses“) v pozdějším období. Křest Bořivoje byl podrobně popsán v Kristiánově „Vita s. Weceslai“ (kap. 2) a v legendě „Diffundente sole“ (kap. 5-6). Kosmas (I, 10), „Annales Gradicenses“„Annales Mellicenses“ mají o křtu obdobné zprávy.1
   Kristián věděl, že vévoda Bořivoj byl pokřtěn na dvoře krále Svatopluka na Moravě.2 Legenda „Diffundente sole“ také popsala příchod vévody Bořivoje ke králi Svatoplukovi Moravskému a Bořivojův křest. Jak autor poznamenal, Metoděj pak odešel do Čech a pokřtil Bořivojovu manželku Ludmilu.3 Stejnou poznámku uvádí i „Legenda Moravica“ (kap. 4). Autor legendy „Quemadmodum“ (kap. 6) učinil Bořivoje inspirátorem Ludmilina křtu. Legenda „Crescente fide Christiana“ neuvedla, kdo pokřtil Bořivoje a jeho manželku.4 Legenda „Factum est“ píše o křtu Bořivoje a Ludmily bez komentáře. Legenda o sv. Ludmile „Fuit in provincia Boemorum“ uvedla, že Ludmila byla pokřtěna teprve po uzavření sňatku s Bořivojem beze zmínky o křtící osobě. Dalimil (kap. 23), „Historia nova“ (kap. 1) a Pulkava (k roku 894) píší o křtu Bořivoje a Ludmily na Velehradě.5 „Granum“ však (178) nemluví o Ludmilině křtu, pouze Ludmilou naznačuje, kdo a čím byl v Čechách Bořivoj.
   Je zcela zřejmé, že Bořivojův křest se nemohl konat roku 894, neboť Metoděj už tehdy nežil a nežil patrně ani Bořivoj.6 Většina pramenů spojovala tuto událost s dobou císaře Arnulfa, ale Arnulf se stal císařem teprve roku 896. „Annales Gradicenses“ spletly Svatopluka Moravského s Arnulfovým synem téhož jména, jehož kmotrem byl právě Svatopluk Moravský. Kosmas Pražský a Přibík z Radenína, zvaný Pulkava, učinili zase Arnulfa kmotrem Svatoplukovým. Pulkava činil rozdíl mezi Svatoplukem I. a Svatoplukem II. (junior rex), který byl exkomunikován. Rok 894 byl ve skutečnosti rokem úmrtí Svatopluka. Proto Bořivoj musel být pokřtěn před oním datem a před datem Metodějova úmrtí roku 885.7

   Rozbor data
   (200) 894. Granum informuje o křtu knížete Bořivoje Českého, místodržitele moravského krále Svatopluka I. v Čechách, arcibiskupem Metodějem na dvoře krále Svatopluka na Moravě. Avšak rok 894 (římského kalendáře) byl rokem Svatoplukova úmrtí (počátkem března) a arcibiskup Metoděj byl už devět let mrtev. Dešifrování roku pomocí alexandrijské éry (minor) a syrské éry (894+5491/5492=6385/6386–5515/5516) přináší výsledek 870/871, 869/870, tj. údobí mezi 18. (25.) březnem 869 až 17. (24.) březnem 871, vskutku rok 870. Avšak na jaře roku 870 začala na Moravě vnitřní krize mezi Rostislavem a Svatoplukem. Krize skončila v roce 871, kdy Svatopluk porazil Bavory před dřívějším (bývalým) Rostislavovým hlavním hradem-městem („Annales Fuldenses“ k roku 869, 871), tj. hlavním městem, jež se nazývalo Morava.
   Následujícího roku porazil Svatopluk Sasy, Durynky, Franky a Bavory, zatímco Frankové porazili pět českých knížat uvedených jmény, šesté jméno bylo připojeno jako dodatečná glosa: bylo to jméno Goriwei, „Annales Fuldenses“ k roku 872. Arcibiskup Metoděj byl v té době nepřítomen, protože byl ustanoven a vysvěcen za arcibiskupa v Římě a během zpáteční cesty na Moravu po jaru 870 byl zajat a přinucen jít do Řezna. Následující tři roky strávil v Reichenau. Bořivoj nemohl být proto pokřtěn v roce 870.8
   Jiné datum vyplyne z kombinačního přepočtu roku, který uvádí „Granum“, pomocí alexandrijských ér (větší a menší) a byzantských ér I a II: 
   894+5492/5493=6386/6387  6386/6387–5507/5508=879/880 a 878/879
                                    resp. 6386/6387–5508/5509=878/879 877/878;
   894+5491/5492=6385/6386  6385/6386–5507/5508=878/879 a 877/878,
                                    resp. 6385/6386–5508/5509=877/878 a 876/877.
   Původnímu datu pokřtění odpovídají nejpravděpodobněji roky 6386/6387 byzantské éry I a II. Byzantský rok 6386 (éra I) obsahoval údobí mezi 21. březnem 878 a 20. březnem 879. Byzantský rok 6387 (éra II) začínal 1. září 878 a končil (201) 31. srpna 879. Údobí dvou ér se navzájem kryla mezi 1. zářím 878 a 20. březnem 879.9

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 894.
L. E. Havlík (1998, s. 177-178, 200-201).


Poznámky:

894 blahoslavený Metoděj pokřtil Bořivoje, vévodu českého, zásluhou (resp. manžela) svaté Ludmily“.
   1)
V latinském textu byl uveden výraz meritum (zásluhou) (L. E. Havlík 1998). Pak máme na vybranou: 
        a) Bořivoj se stal prostřednictvím či zásluhou sv. Ludmily knížetem Čech, anebo 
        b) byl jejím prostřednictvím či zásluhou pokřtěn Metodějem.
Ano, jistě, a) je správně. Bořivoj se do Čech přiženil. Jenže odkud? Nepochybně z Moravy, když tuto informaci zaznamenal pouze moravský pramen. Na jeho křtu, ať už skutečném (v roce 851) nebo smyšleném Kristiánem (v roce 871), nemohla mít Ludmila pražádnou zásluhu. Srovnej mapku: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
   2) V latinském textu byl uveden výraz maritum (ženich, manžel) (J. Loserth 1892). Pak bychom postrádali důvod, pro který by se původní moravský pramen měl vůbec zabývat sňatkem českého knížecího páru (proč by se měl odehrávat právě na Moravě?) a současně křtem jen jednoho z nich; proč právě Bořivoje, když českou světicí se stala Ludmila? Přitom je evidentní, že údaj o křtu musel být ke zprávě připojen   d o d a t e č n ě , protože je zcela nesporně smyšlený teprve Kristiánem někdy kolem roku 993, kdy psal svoji legendu. „Chronograf A“ takovou zprávu obsahovat nemohl, a to i proto, že roku 6387 syrské éry (tj. roku 871) byl arcibiskup Metoděj držen bavorskými biskupy v klášteře (Reichenau či Ellwangen).
meritum, i, n. [meritus] a   v ý d ě l e k , mzda, odplata, zásluha, trest: merito tuo C podle tvé zásluhy, jak toho zasluhuješ; merita invenire S trest   b   z á s l u h a   (záslužný čin), dobrodiní: singulare C, merita recipere C, m. alcsin n. erga alqm C; meriti memor, oblitus O, immemor V; praemia meritorum H odměna za zásluhy c zavinění,   v i n a   : a me nullo meo merito alienus erat C aniž jsem to zavinil, bez mé viny; m. requiere O, moriere merito tuo O svou vinou; quo minus merito populi Romani res accidissent Cs čím menší vinu měl národ řím. na věcech, které se udály; ira gravior merito O hněv větší než vina
(C – Cicero, Cs – Caesar, H – Horatius, O – Ovidius, S – Sallustius, V – Vergilius)
1 Pouze jediný pramen uvádí rok 874, a to rkp. č. 1012, Metropolitní arcibiskupský archiv v Praze (L. E. Havlík 1998, s. 221, pozn. 51).
2 To“ Kristián nevěděl a ani vědět nemohl. Kristián „to“ pouze takto napsal. Jistě ale přitom věděl, že Bořivoj, syn moravského krále Rostislava, musel být pokřtěný hned v raném věku (vyplývá to z nového rozboru Kristiánova podání přemyslovské pověsti – viz kap. 2 jeho legendy) a Metoděj u jeho křtu v žádném případě přítomen nebyl, v tu dobu, tzn. před rokem 853, na Moravu ještě ani nedorazil. Přichází se svým bratrem Konstantinem až o 10 let později.
Celou šarádu s Bořivojovým křtem až v jeho dospělosti jako vládnoucího knížete Čechů z rukou arcibiskupa Metoděje si Kristián vymyslel, aby českému, z Moravy přinesenému křesťanství dodal patřičný lesk a váhu. Ale zejména potřeboval u křtu účast samotného arcibiskupa moravského, protože jeho legenda měla podpořit druhého pražského biskupa Vojtěcha (viz Předmluva k legendě) při jeho jednání s papežem a císařem o založení pražského arcibiskupství (D. Třeštík 2000, s. 30-31) (viz Kristiánův motiv).
Nápadné je zejména, že vůbec první zmínka o Metodějově účasti při křtu se děje právě až u Kristiána (993) a je tedy celých 120 let vzdálena od doby příchodu Bořivoje do Čech (872).
Většinu badatelů nezarazil ani fakt, že autor Života sv. Metoděje (886), který měl informace tak říkajíc z první ruky, o této „události“ ještě vůbec nic nevěděl, musel vzít za vděk pokřtěním nějakého nejmenovaného vislanského knížete (proti jeho vůli). Není divu, vždyť společenská objednávka na Bořivojův křest Metodějem přišla až 100 let po Metodějově smrti, a to právě až ve spojitosti s Vojtěchovým (nakonec neúspěšným) „pokusem“. Falšování listin bylo docela běžným zjevem (Pilgrim, Gebhart-Jaromír) a zde šlo pouze o legendu, literární příběh. Kristián zase tak moc nelhal, Bořivoj přece jako moravský kníže na Moravě pokřtěný byl, to je nesporné, jeho křest „jen“ posunul asi o 20 let do doby jeho dospělosti (viz tab. 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“). Čili fakt, že z něho nejprve udělal pohana, pak „napravil“ tím, že ho nechal pokřtít samotným arcibiskupem Metodějem.
Z účelového tvrzení nepravdy Kristiána také usvědčuje, vedle legendy „O pustynnike Ivaně“, ještě další dobový historický pramen: malby ve znojemské rotundě (P. Šimík 2006, s. 366, pozn. 183; s. 399, obr. 10; bar. příl. s. 42, obr. V). Srovnej „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
3 Legenda Diffundente sole je v otázce Bořivojova křtu pouhým převyprávěním Kristiánovy legendy až z 20. let 13. století. Kde se pohyboval Metoděj před 450 lety legendista pochopitelně vědět nemohl. Ale když už Metoděj (podle Kristiána) pokřtil Bořivoje, pokládal za správné a spravedlivé, aby z jeho rukou přijala křest i Bořivojova manželka Ludmila, první česká světice. Tuto pozdní inovaci pak přejali také PulkavaMarignola.
4 Bavorská recenze legendy Crescente (po roce 974) se o Bořivojovi a Ludmile ještě vůbec nezmiňovala. Teprve její česká recenze do textu legendy doplnila tento křesťanský knížecí pár, a to až na základě Kristiána (993), který jako první uvedl moravského knížete Bořivoje do české, latinsky psané literatury.
5 S výjimkou Dalimila, ten o křtu Ludmily žádnou informaci nemá.
6 Metoděj zemřel roku 885 a Bořivoj tři roky po něm. Bořivoj byl syn krále Rostislava (viz „Rodokmen Mojmírovců“). Kristiánova historka o jeho křtu arcibiskupem Metodějem až v dospělém věku je smyšlená, neboť velkomoravská knížata a velmoži dávali svoje syny a dcery pokřtít hned v jejich raném věku, jak se slušelo a jak také bylo zvykem. Dosvědčují to jednak bohatě vybavené dětské hroby kolem velkomoravských kostelů (B. Klíma 2001, s. 16 a 19; L. Galuška 2004, s. 129), ale také staroslověnský penitenciál „Nařízení svatých Otců o pokání za vraždu a za každý hřích“, kde se praví (41): „Umře-li někomu dítě nekřtěné z nedbalosti, ať se kaje tři léta o chlebě a vodě“ (J. Vašica 1966, s. 179).
Informaci o křtu autor „Katalogu“ doplnil z nějakého staršího českého pramene. Historka o křtu se objevila poprvé teprve u Kristiána (993) a tím prvním, kdo ji datoval (do roku 894), byl až o 120 let později Kosmas (I, 14) (1120).
Bořivojův křest samotným arcibiskupem Metodějem se pak natolik zalíbil i pozdějším legendistům a kronikářům, že tento smyšlený akt ochotně a rádi přebírali. Ještě i dnes na něm někteří čeští historikové staví (ovšem z čistě ideologických důvodů, s historickou vědou to nemá nic společného). Není pak divu, že i autor latinského „Katalogu“ nebo již přímo „Grana“ jej považoval za historický fakt (?) a přiřadil jej ke zprávě o Bořivojově sňatku s Ludmilou.
7 Bořivoj se narodil asi kolem roku 851 a velmi záhy byl také pokřtěný. Rok 894 je proto Kosmou (nejspíš záměrně chybně) vykonstruované datum (rok Svatoplukova úmrtí), protože tím tak zpochybňuje Kristiánovu informaci o Metodějově a Svatoplukově účasti při křtu Bořivoje a roli Moravy vůbec. Popis této události ve své Kronice Čechů (I, 10) totiž zařadil mezi údaje nehodnověrné. Kosmas, na rozdíl od Kristiána, už arcibiskupa Metoděje k ničemu nepotřeboval, zcela mu postačil „pokřtěný Bořivoj“ a bylo mu celkem jedno, kdy by ke křtu mělo dojít.
Kosmas měl vůbec na Kristiána spadeno (asi pro jeho podání přemyslovské pověsti, ze kterého je moravský původ pražského panovnického rodu až příliš jasně patrný) – viz Kosmas (I, 30). Nicméně i Kosmas do svého libušopřemyslovského mýtu preventivně zařadil napomenutí pražským vládcům, aby je snad někdy v budoucnu nenapadlo odvolávat se na své slavné a mocné velkomoravské předky (Kosmas I, 7). K tomu srovnej „Rodokmen Mojmírovců“ a „Rodokmen »Přemyslovců«“.
Kosmas uvedl správně, že Svatopluk byl kmotrem Arnulfova syna – Havlíkova informace je v tomto nepřesná (viz Kosmas I, 14).
8 Z některých pramenů by však vyplývalo, že arcibiskup Metoděj na Moravu došel a králi Rostislavovi list od papeže Hadriána II. předal (869). Metoděj také nebyl zatčen při cestě z Říma na Moravu, ale nejspíš až při cestě z Moravy do Panonie na podzim roku 870. Čistě teoreticky by pak Bořivoj v roce 869/870 pokřtěný Metodějem být mohl, kdyby to ovšem nebylo zcela vyloučeno z úplně jiných důvodů – viz výše pozn. 2.
9 Trojciferný římský letopočet 894 (jako datum Bořivojova křtu) „Granum“ převzalo již hotový z nějakého českého pramene (z Kosmy či od pozdějších kronikářů, Dalimila, Pulkavy, Neplacha), a informaci o křtu připojilo ke zprávě o sňatku Bořivoje a Ludmily, datované stejně. V této podobě pak uvnitř skrytá informace „Jak se moravský Bořivoj stal knížetem Čech“ mohla snadněji uniknout pozornosti latinského „cenzora“. Proto sebedůmyslnějším přepočtem tohoto data z něj „správné“ datum Bořivojova křtu získat nelze, datum sňatku však ano. Srovnej: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.

Petr Šimík (2007).

Obr. 1. Pravděpodobný termín sňatku Bořivoje a Ludmily – přelom října a listopadu 871,
tj. roku 6387 syrské éry. K roku 871 římského kalendáře dospějeme přepočtem
data 894 („Granum“) dle alexandrijské éry maior (+5493) a syrské éry (–5516).
Komentář:
Důmyslným přepočtem roku 894 (dle římského kalendáře) pomocí systému čtyřciferného datovaní, používaného autory staroslověnských písemných památek, dospěl L. E. Havlík ke dvěma výsledkům:
A. pomocí alexandrijských ér (větší a menší) a byzantských ér I a II:
    894+5492/5493=6386/6387  6386/6387–5507/5508=879/880 a 878/879 (AM, BS),
                                     resp. 6386/6387–5508/5509=878/879 a 877/878 (AM, BM);
    894+5491/5492=6385/6386  6385/6386–5507/5508=878/879 a 877/878 (Am, BS),
                                     resp. 6385/6386–5508/5509=877/878 a 876/877 (Am, BM).
    Vychází rozpětí let 876-880, z toho autor vybral období mezi 1. zářím 878 a 20. březnem 879.
B. pomocí alexandrijské menší (minor) a syrské éry:
    894+5491/5492=6385/6386  6385/6386–5515/5516=870/871 a 869/870 (Am, S).
    Vychází rozpětí let 869-871, tzn. údobí mezi 18. (25.) březnem 869 až 17. (24.) březnem 871. 
L. E. Havlík pro přepočet B. nepoužil alexandrijskou větší éru (maior) a syrskou éru vědomě, neboť pak by (podle něj) přepočet vedl k „nepřijatelnému“ výsledku, který by byl v rozporu s Kristiánovým popisem průběhu křtu. Křtící osobou „musel být“ přece Metoděj, a ten byl v té době konfinován bavorskými biskupy a propuštěn byl až v roce 873. Jenže... (viz výše pozn. 2).
Obr. 2. Rok 6387 odpovídá podle alexandrijské éry maior (–5493/5492) původnímu (chybnému)
roku 894 („Granum“) (alexandrijská éra minor, tzn. odpočet 5492/5491, vede k nepřijatelnému
výsledku) i správnému roku 871 přepočtem podle syrské éry (–5516/5515).

   Protože ke Kristiánově smyšlené historce na rozdíl od L. E. Havlíka nemusíme přihlížet – k Bořivojově křtu Metodějem totiž nikdy nedošlo, protože již jednou pokřtěný byl (asi 851) a nemohl být pokřtěný dvakrát –, použijme pro přepočet B také ještě alexandrijskou éru větší (maior), jako to učinil autor i ve variantě A výše:
B. pomocí alexandrijské větší (maior) a syrské éry:
    894+5493/5492=6387/6386  6387/6386–5516/5515=871, (21. 3. až 31. 12.) (AM, S).
    Vychází rok 871, tzn. údobí mezi 21. březnem 871 a 31. prosincem 871 (viz výše obr. 2).
   Použití alexandrijské větší éry (maior) vedlo ke správnému výsledku i při přepočtu roku 886, 887, 891, 892.
Víme již, že přepočtem stanovené období (871) se nemůže týkat Bořivojova křtu (Metoděj byl v té době konfinován bavorskými biskupy), mohlo by se však týkat Bořivojova sňatku s kněžnou Ludmilou, dcerou pšovského vévody Slavibora, na nějž autor „Katalogu“ ve své zprávě zřejmě naráží: „Bořivoj se (uvedeného roku) stal knížetem Čech zásluhou (meritum) sv. Ludmily“, jíž si vzal za manželku (871). Nutno dodat, že ne jediným knížetem Čech, ale jedním z nich (viz Fuldské anály k roku 872). Bořivoj měl tehdy asi 20 roků a Ludmila nejméně 16 (srovnej tab. 12: „Výsledky Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu“).
   Šlo o dynastický sňatek, který se Slaviborem, otcem Ludmily, domluvil Bořivojův otec, moravský král Rostislav, ještě před rokem 870. Bořivojův křest Metodějem byl k této zprávě „přivěšen“ až dodatečně podle pramenů vzniklých v Čechách, neboť zpráva o křtu byla datována rovněž rokem 894 (Kosmas, Dalimil, Pulkava, Neplach). Někdy později pak původní výraz meritus (zaslouživší se) v latinském textu Katalogu byl nahrazen slovem maritus (manžel, choť, nápadník, ženich) (viz výše pozn. * ).
   „Granum“
tak potvrzuje, že ona nejmenovaná nevěsta z Čech, jejíž průvod na Moravu (čítající 644 koní, sedel a štítů) byl přepaden Franky (zpráva Fuldských análů k roku 871), byla nepochybně kněžna Ludmila, neboť jiný tak vysoce postavený ženich než kníže Bořivoj v tu dobu na Moravě nebyl. K tomu viz úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
   Sňatek Bořivoje a Ludmily v roce 871 přesně koresponduje s narozením jejich synů, Spytihněva v roce 872 a Vratislava v roce 873/874. Srovnej tabulku 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“. Naopak L. E. Havlíkem výše upřednostňovaná varianta A (877-879) by z jejich synů, narozených v letech 872-874, udělala nemanželské děti, neboť podle Kristiána k údajnému křtu Bořivoje došlo ještě před sňatkem s Ludmilou. Takto Kristiána pochopil a interpretoval později také Neplach
   Stranou úvah lze proto ponechat i názor D. Třeštíka (1997, s. 338, 445), jenž křest Bořivoje (podle Kristiánovy smyšlené historky) klade do roku 883, kdy měl Bořivoj asi 32 roků, a to se již rozhodně neskvěl „nejkrásnější podobou a květem nejlepšího mládí“ (Kristián, kap. 2), neboť pět let nato umírá. Varianty datování křtu u obou historiků (L. E. Havlík, D. Třeštík) jsou také v rozporu se základním historickým faktem, a sice, že Bořivoj usedl na pražský stolec (bezprostředně po jednání ve Forchheimu – viz Fuldské anály k roku 874) nejpozději v roce 875 (P. Šimík 2006, s. 342-344, 399) jako Svatoplukův místodržící v Čechách (L. E. Havlík 1994, s. 51-52) a současně jako křesťanský kníže (viz výše pozn. 2). Svatopluk by v roce 871/872 rozhodně neposlal do Čech pohana, aby tam šířil moravské křesťanství!
   Z výše uvedených důvodů proto nemá ani valný smysl zabývat se kompilací Z. Měřínského (2006, s. 840-854), která ve věci údajného Bořivojova křtu Metodějem nic nového nepřinesla a jen doslovně cituje a dokonce (snad jen z povinnosti?) obhajuje Třeštíkův (mylný) názor (což je jistě mnohem pohodlnější a zejména „bezpečnější“ – kdyby něco, to on –, leč cosi to vypovídá i o autorovi samém).
   Rozdíl mezi rokem 894 („Granum“) a správným rokem 871 římského juliánského kalendáře činí 23. Zpráva tedy pochází z moravského „Chronografu A“.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.

Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Metoděj arcibiskupem: „Život Metoděje“, „Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“, „Kristián“, Diffundente sole.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Kroniky: „Fuldské anály k roku 871“ o přepadení průvodu nevěsty, jíž si Moravané přiváděli z Čech.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle antropologicko lékařského průzkumu jejich kosterních pozůstatků“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.

Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.
• Zdeněk Měřínský: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Libri, Praha 2006.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah