MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

GRANUM

L. E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách
JÁDRO KATALOGU PŘEDNÍCH BISKUPŮ MORAVY

Granum cathalogi praesulum Moraviae
k roku 886

   Anno Domini 886 Swatopluk senior rex Maravie a beato Cirillo est baptizatus.*

   Rozbor zprávy
   (174) Svatopluk byl údělným knížetem v Nitransku předtím než se stal králem Moravanů (871-894). Byl často citován v historických pramenech (Zuentipulc, Zwentibald, Sfentopulchus, Swet.m/b.l.k, Svetopulk). Také jméno jeho předchůdce Rostislava (846-870) se objevovalo v pramenech. Ale v Čechách jeho jméno zůstalo neznámé.1 Nezřídka bylo jméno Rostislav nahrazeno jménem Svatopluk senior nebo senior rex. Prameny nahrazovaly Rostislava a Svatopluka nebo směšovaly Svatopluka I. a Svatopluka II.2
   Křest Svatopluka byl zmíněn pouze v „Dukljanské kronice“, IX. kap., z 12. století. Tato zpráva snad pocházela z hlaholského originálu oné kroniky. Příchod Konstantina-Cyrila na Moravu byl uváděn v mnoha pramenech. Kromě obou velkých Moravských legend informují o této události některé texty pozdějšího data. Zde se lze zmínit o „Zesnutí Cyrila“ (Uspenie Kirilla), sestaveného v Bulharsku ve 13. století. Jeho autor věděl, že mise Konstantina-Cyrila byla přijata Rostislavem, králem Velké Moravy.3 „Moravská legenda“ (Legenda Moravica, incip. Tempore Michaelis imperatoris, V. kap.) ze (175) 13. století a české prameny (Quemadmodum, I. kap., Historia nova, I. kap., Chronicon Boemiae Přibíka z Radenína, zvaného Pulkava, k roku 894) ze 14. století citovaly pouze Svatopluka.4
   Ačkoliv se zprávy českých pramenů shodují se zprávami obsaženými v „Granum“, není žádná shoda z hlediska literárního. Česká legenda „Quemadmodum“ (I. kap.) neučinila rozdíl mezi Rostislavem a Svatoplukem. Psala o křtu Svatopluka, který měl být tím, kdo uvítal byzantskou misi.5 Avšak „Legenda Moravica“ (kap. V., IX.-X.) činila mezi nimi rozdíl. Necitovaný král, který byl pokřtěný, byl strýcem Svatopluka,6 i když současné prameny vypovídaly, že vládcové Moravy byli pokřtěni již před příchodem byzantské mise. Oficiální pokřesťanštění bylo spojováno s rokem 831. Tudíž původní smysl a význam celé zprávy může být odhalen pouze ve spojení s rozborem data.

   Rozbor data
   (193) 886. Je to první rok, který uvádí „Granum“. Se zřetelem k nalezenému   k l í č i 7   můžeme použít zjednodušeného schématu, abychom dospěli ke správnému datu římského kalendáře.
      886+5491/5492=6377/6378  6377/6378–5515/5516=862/863 a 861/862.
   Rok 6377 obsahoval údobí mezi březnem 861 a březnem 862. Rok 6378 probíhal mezi březnem 862 a březnem 863. V závěru přepočtu se roky 861 a 863 vyskytují pouze jednou, ale 862 dvakrát. Rozdíl mezi rokem 891 („Granum“) a rokem 886 téhož pramene činí 5 a takový je i rozdíl mezi roky 867 a 862. Rozdíl mezi rokem 891 („Granum“) a skutečným rokem 867 činí 24 a takový je i rozdíl mezi datem 886 v „Granum“ a rokem 862. Rozdíl mezi rokem 6378 syrské éry a rokem 6354 alexandrijské éry minor8 činí rovněž 24. Všechna tato fakta svědčí o tom, že autor, který čtyřciferné roky změnil v roky trojciferné, musel k tomu použít odpočet 5492 roků. To znamená, že původní datum bylo 6378 (březen 862-březen 863).9

Obr. 1. Příchod Konstantina a Metoděje na Moravu můžeme předpokládat někdy v první polovině
měsíce října 863, tj. roku 6379 syrské éry. K roku 863 římského kalendáře dospějeme
přepočtem data 886 („Granum“) dle alexandrijské éry maior (+5493) a syrské
éry (–5516). L. E. Havlíka zavedlo použití chybně stanoveného klíče
k roku 862 římského juliánského kalendáře

   (194) Výpočet prokázal, že původní datum byl rok 6378 syrské éry. Rok 6378 obsahoval údobí mezi 18. březnem 862 a 17. březnem 863. Podle moravských historických pramenů tam spadá doba styků mezi Moravou a Byzancí, kdy moravští vyslanci přišli do Konstantinopole. Zda Svatopluk mohl být hlavou poselstva a zda byl pokřtěn v Konstantinopoli ovšem nevíme.10 Výsledkem jednání bylo vyslání byzantské mise na Moravu, kde Konstantin a Metoděj byli uvítáni králem Rostislavem.11

Jádro katalogu předních biskupů Moravy k roku 886.
L. E. Havlík (1998, s. 174-175, 193-194).


Poznámky:

*    Léta Páně 886 byl Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn od blahoslaveného Cyrila.
Zpráva o křtu krále Svatopluka staršího, jak byl nazýván král Rostislav, je zřejmě převzata z legendy Beatus Cyrillus (1063) a datována příchodem Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravu, tzn. rokem 863.
1 Je naprosto vyloučeno, aby v Čechách zůstalo Rostislavovo jméno neznámé. Nejprve odešli někteří kněží z Moravy do Čech spolu s Bořivojem (871/872) při onom „přenesení křesťanství z Moravy do Čech“. O jednom z nich, jménem Kaich, se zmiňuje Kristián (kap. 2). Další kněží a mniši odešli do Čech po Metodějově smrti za neblahého působení biskupa Vichinga (886) – ve svých anagramech (P11) se Kosmas zmiňuje o biskupu Gorazdovi, jehož ztotožňuje s knězem Učenem, který na Budči vyučoval kněžice Václava latině. O třetí vlně příchozích moravských kněží je možné hovořit v souvislosti s postupným pádem Velké Moravy po roce 906. Někdo totiž musel v Čechách v 10. století staroslověnské, hlaholicí psané památky vytvořit (O pustynnike Ivaně, Kyjevské listy, staroslověnská předloha latinské Fuit, I. stsl. legenda, překlady latinských legend a naopak překlady stsl. legend do latiny, atd.).
Když Kristián (kap. 1) popisoval, jak Svatopluk, synovec krále, „vlastního strýce úkladně přepadl“ a sám se zmocnil moravského stolce, vycházel přitom ze zprávy Fuldských análů k roku 870 (jejich opis nalezl v řezenské klášterní knihovně), kde je Rostislav jmenován (na více místech) zcela bez obalu! Zatčení Rostislava je popsáno také v Reginonově kronice (mylně datováno k roku 860), kterou měl Kristián jistě k dispozici (její opis do Prahy přivezl Vojtěch). Vedle toho Kristián nepochybně znal oba staroslověnské Životy sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje (v nich je moravský král Rostislav jmenován také několikrát: ŽK XIV, XV; ŽM V, VIII), z nich převzal i další údaje pro svoji legendu (Cyrilova obhajoba jazyka – viz Kristián, kap. 1) a musel tudíž ovládat hlaholici. Tu se ovšem mohl (v polovině 10. století) naučit jen v Čechách (nebo na Moravě), sotva to bylo v řezenském klášteře sv. Jimrama. Kristián (kap. 1) tedy Rostislavo jméno zamlčel zcela úmyslně, tak jako všechny pozdější české (i moravské) prameny. O možných důvodech, které k tomu asi vedly, viz úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
2 Spíše bychom řekli: „zaměňovaly za Rostislava Svatopluka“ (ovšem nebylo to omylem). V českém mýtu se zase zásluhou Kristiána křesťanský král-oráč Rostislav změnil na pohana Přemysla
V této zprávě „Granum“ nepochybně půjde, podobně jako již v legendě Beatus Cyrillus, o tehdejšího moravského vladaře, tzn. krále Rostislava (846-870), který si byzantskou misii vyžádal a pak také na Moravě přijal. Svatoplukovi mohlo tehdy být asi 15 roků (viz tab. 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“) a nebyl ještě důvod se o něm vůbec zmiňovat. 
Poprvé je jmenován ve Fuldských análech k roku 869. Vlády na Moravě se zmocnil v roce 870, tzn. až po smrti Konstantina-Cyrila (†869), a králem byl nazýván teprve od roku 885.
3 Viz citace příslušné části textu „Zesnutí Cyrila“.
4 Z dalších pramenů, v nichž je moravský král Rostislav jmenován, můžeme ještě uvést mnicha Chrabra a jeho traktát „O písmenech“ neboli obranu slovanského písma. Vytvoření slovanských písmen je tu datováno rokem 6363 od stvoření světa, tj. odečteme-li podle byzantské starší éry (BS I) 5508 let, dostáváme se k roku 855 římského kalendáře, odečteme-li však podle alexandrijské světové éry (ASj) 5501/5500 let, dostaneme přelom roku 862/863, tzn. období těsně před příchodem věrozvěstů na Moravu, kdy Konstantin-Cyril („s pomocníky“) ještě v Konstantinopoli přeložil evangelia do staroslověnštiny (ŽK XIV, ŽM V) a sepsal k nim PředmluvuProglas: „A stalo se tak za   M i c h a e l a , císaře řeckého, a   B o r i s e , knížete bulharského, a   R a s t i c e , knížete moravského, a   K o c e l a , knížete Blatenského hradu“, uvádí mnich Chrabr. O Svatoplukovi tu ještě není ani zmínka, a tím, kdo na Moravě přivítal byzantskou misii, bratry Konstantina a Metoděje, byl král Rostislav, jak výše uvedl L. E. Havlík. Ve zprávě „Grana“ k roku 886 uvedený „Svatopluk starší, král Moravy“, je proto nade vší pochybnost král Rostislav (srovnej ŽK XIVŽM V), stejně jako ve zprávě k následujícímu roku 887 a pak ještě také k roku 900 B.
5 Rostislavovo jméno mělo být navždy vymazáno z paměti (damnatio memoriae). Viz výše pozn. 1.
6 Strýcem Svatopluka byl král Rostislav. Viz Fuldské anály k roku 869870 nebo Kristiánovu legendu, kap. 1.
7 Metodika, kterou L. E. Havlík zvolil, je nepochybně správná. Jenže v její původní podobě popsané L. E. Havlíkem na straně „Granum“ k roku 891 (tzn. s užitím alexandrijské menší éry s odpočtem 5492/5491) ji nelze hromadně aplikovat jako matematický model i na všechna další data. Dospěli bychom k nesprávným výsledkům, tak jako on. Havlíkův klíč pro přepočet roku 891 bylo proto nutné „drobně“ korigovat. Jím použitou alexandrijskou „menší“ éru (minor) nahradit alexandrijskou érou „větší“ (maior) s odpočtem 5493/9492, která jedině vede ke správnému výsledku i při převodu dalších dat (886, 891, 892, 894, 916).
Kompilátor staroslověnského „Moravského chronografu C1“ musel při převodu byzantských čtyřmístných dat na třímístný římský kalendář postupovat u všech zpráv, které obsahoval, stejným způsobem, u všech se logicky musel dopustit stejné chyby, tzn. u všech dat musel použít stejnou výchozí éru. V tomto případě právě alexandrijskou větší éru (maior). Velmi názorně je to vidět na datech přehledně uspořádaných v tabulce 2 na straně: „Granum“ – celkové shrnutí (levá strana tabulky s růžovým pozadím).
8 Jak ukážeme dále v Komentáři, k přesvědčivějšímu výsledku při přepočtu data 886 („Granum“) vede použití syrské éry a alexandrijské éry maior – tj. rok 863 římského kalendáře. Rozdíl pak činí 23, tak jako u některých dalších převodů (viz výše pozn. 7).
9 Původní čtyřciferné datum bylo spíše (s přihlédnutím k pozn. 7 výše) ještě o rok vyšší – 6379 (březen 863 až březen 864). Viz výše obr. 1.
10 V roce 862 byl Svatopluk asi tak patnáctiletý a sotva mohl být vyslán do Byzance jako hlava celého poselstva, a už vůbec ne jako pohan. Viz tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“.
11 Výsledkem jednání byl příchod Konstantina a Metoděje na Moravu, kde byli přivítáni králem Rostislavem. Autor „Grana“ ale chtěl něco konkrétního „vytěžit“ i z působení obou bratrů na Moravě. To, že přinesli písmo pro Slovany (které se na Moravě po roce 1096 již nepoužívalo) a překlad evangelií do slovanského jazyka a pak přímo na Moravě pořídili překlady dalších liturgických a právních knih, Metoděj pak i Starého zákona (na Moravě již žádné neexistovaly, byly všechny nemilosrdně zlikvidovány latiníky), nemělo od 12. století již žádnou váhu. Srovnej Kosmas (I, 22).
Samotného moravského krále Rostislava (musel ho ovšem přejmenovat na „Svatopluka staršího“) proto nechal alespoň pokřtít Konstantinem-Cyrilem, neboť jeho bratr Metoděj byl již z dřívějška „rezervován“ pro křest Rostislavova syna Bořivoje – viz Kristián (993), Kosmas (1120), Diffundente sole (13. století), Dalimil, Pulkava, MarignolaNeplach (14. století), a později Granum(15. století), F. Palacký (19. století), D. Třeštík a další (20. století) a konečně také Třeštíkův epigon – Z. Měřínský (21. století).
K vzájemnému příbuzenskému vztahu Rostislava, Svatopluka a Bořivoje srovnej „Rodokmen Mojmírovců“.
Král Rostislav v době příchodu byzantské misie ovšem rozhodně nebyl pohan, jak ostatně zcela jasně vyplývá z jeho listu byzantskému císaři Michaelovi III. Zpráva „Granum“ o pozdním křtu Rostislava z rukou Cyrila je tedy právě tak smyšlená, jako historka o pozdním křtu jeho syna Bořivoje Metodějem (Kristián, kap. 2), i když k jejich vzniku vedly v obou případech patrně ty nejušlechtilejší pohnutky.

Petr Šimík (2007).

Komentář:
Důmyslným přepočtem roku 886 („Granum“) pomocí systému čtyřciferného datovaní, používaného autory staroslověnských písemných památek, dospěl L. E. Havlík k jedinému výsledku:
A. pomocí alexandrijské éry menší (minor) a syrské éry:
       886+5491/5492=6377/6378  6377/6378–5515/5516=862/863 a 861/862.
    Vychází rozpětí let 861-863, z toho autor vybral období mezi 18. březnem 862 a 17. březnem 863.

Obr. 2. Rok 6379 odpovídá podle alexandrijské éry maior (–5493/5492) původnímu (chybnému) roku 886
(„Granum“) i správnému roku 863 přepočtem podle syrské éry (–5516/5515). L. E. Havlíkem
použitá alexandrijská éra minor, tzn. odpočet 5492/5491, vede k nepřijatelnému výsledku.

   Použijeme-li místo alexandrijské éry menší raději a lépe alexandrijskou éru větší (tak jako v některých jiných případech, např. při přepočtu roku 887, 891, 892, 894, 916), dojdeme k přesvědčivějšímu výsledku (viz výše pozn. 7):
B. pomocí alexandrijské éry větší (maior) a syrské éry:
       886+5493/5492=6379/6378  6379/6378–5516/5515=863, (21. 3. až 31. 12.). Viz výše obr. 2.
    Vychází rok 863, z toho můžeme vybrat období mezi 21. březnem 863 a 31. prosincem 863.
Ve zprávě „Grana“ uvedený „Svatopluk starší, král Moravy“, je nade vší pochybnost král Rostislav (viz výše pozn. 4). Je to potvrzeno další zprávou „Grana“ k roku 900 (B). Protože misie byzantských věrozvěstů dorazila na Moravu asi na podzim roku 863, zpráva o křtu se týká krále Rostislava, tak jako ve výše zmíněné legendě
Beatus Cyrillus, nikoliv Svatopluka, který v té době, tzn. ve svých 16 letech, nemohl být králem a už vůbec nemohl být nazýván senior rex. Je velmi podivné, že tyto skutečnosti nechal L. E. Havlík bez povšimnutí.
   Jedná se nepochybně o událost   s m y š l e n o u , neboť Rostislav byl křesťan jistě ještě předtím, než se vůbec stal knížetem Moravy (846). Napovídá to zejména jeho křestní jméno   C r e s c e n t i u s . Víme, že podle pasovské tradice byla Morava pokřtěna v roce 831 a že první kamenné kostely na Moravě stály již kolem roku 800. Písemně to máme potvrzeno v Rostislavově listu byzantskému císaři Michaelovi III. z roku 862, zaznamenaném v staroslověnském „Životě Konstantina-Cyrila“, kap. XIV, i v „Životě Metoděje“, kap. V. Důležité ale je, že jsme našli, resp. zpřesnili způsob, jakým některá data, obsažená v nejstarší části „Grana“ (tj. do roku 961), nejspíš vznikla.
   Rozdíl mezi rokem 886 („Granum“) a správným rokem 863 římského kalendáře činí 23. Zpráva tedy pochází z moravského „Chronografu A“.

Petr Šimík (2007).

„Granum“ – úvodní část

„Granum“ o misii byzantských věrozvěstů:
886 – Svatopluk starší, král Moravy, pokřtěn Cyrilem (po přepočtu 863)
887 – tentýž král ustanovil Cyrila arcibiskupem ve Velehradu (po přepočtu 864)
891přenesení ostatků sv. Klimenta z Moravy do Říma (po přepočtu 868) – klíč
892 – Cyril se zřekl arcibiskupské hodnosti ve prospěch Metoděje (po přepočtu 869)
894 – Bořivojův křest Metodějem (?), ale spíše sňatek s Ludmilou (!) (po přepočtu 871)
900 – úmrtí Svatopluka staršího, čili krále Rostislava (po přepočtu 877)
907 – Metoděj odchází ze svého sídla ke sv. Klimentovi (po přepočtu 884)

„Granum“ o (arci)biskupech moravských:
900 – úmrtí Cyrila, ve skutečnosti arcibiskupa Metoděje (po přepočtu 885)
901 – papež nazval Svatopluka králem (patronace Říma) (po přepočtu 885)
907 – zpustošení Moravy Arnulfem (po přepočtu 892)
912 – Po smrti Metoděje zůstal arcibiskupský úřad pět let neobsazen (po přepočtu 896)
915 – Císař Arnulf obnovil Svatoplukovo království (po přepočtu 899)
916 – (arci)biskup Jan (po přepočtu 900)
942 – (arci)biskup Silvestr (po přepočtu 926)
961 – biskupství po 10 let neobsazeno (po přepočtu 945)

„Granum“ – dodatky z českých pramenů:
971 – moravské biskupství spojeno s pražským (984?)
928 – kníže Václav zavražděn svým bezbožným bratrem Boleslavem (935)
920 – Svatopluk postoupil Moravské království knížeti Čech (904?)

„Granum“ – celkové shrnutí

Srovnání:
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Metoděj arcibiskupem: „Život Metoděje“, „Chvalořeč o sv. Cyrilu a Metoději“, „Kristián“, Diffundente sole.
Legendy: „O pustynnike Ivaně“.
Legendy: „Beatus Cyrillus“.
Dokumenty: „Egregiae virtutis“ aneb Konstantin a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. Encyklika papeže Jana Pavla II. (1985) k 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje.
Dokumenty: „Moravský král a světec“. K pravoslavnému svatořečení sv. Rostislava 30. října 1994 v Brně.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datovaní Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 19: „Rostislav a Svatopluk, králové velkomoravští, v písemných pramenech“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!?
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 174-181.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Lubomír E. Havlík: O datování ve staroslověnských písemných památkách. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1996-1998. MNK, Brno 1998, s. 163-223.
• Bohuslav Klíma: Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 153, řada společenských věd č. 18. MU, Brno 2001, s. 3-24.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997, s. 182-194, 312-331.
• Luděk Galuška: Slované – doteky předků. O životě na Moravě 6.-10. století. MZM, Obec Modrá, Krajská knihovna Františka Bartoše, Brno 2004.
• Zdeněk Měřínský: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Libri, Praha 2006, s. 840-863.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah