MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

USTANOVENÍ METODĚJE ARCIBISKUPEM,
POVĚST O BOŘIVOJOVĚ MORAVSKÉM KŘTU
A PŘÍBĚH O PŘENESENÍ KŘESŤANSTVÍ Z MORAVY DO ČECH

DIFFUNDENTE SOLE, KAP. 3, 6, 7.

   ... Metoděj byl od krále Moravy, který se nazýval Svatopluk, zbožného a oddaného, jenž toho času byl nejmocnější a jako císař měl nejrozsáhlejší království, ustanoven arcibiskupem a měl sobě podřízeno sedm jiných sufragánů.1
   (...) 
   Tento Bořivoj přišel jednoho času ke králi Moravy Svatoplukovi Prvnímu, od něhož byl se svými velmoži laskavě pozván na hostinu. Vpravdě mu však nebylo vůbec dovoleno usednout mezi křesťany, ale před stolem na podlahu podle pohanského zvyku. Biskup Metoděj, soucítě s [jeho] ukřivděním, prý mu pravil:
   „Běda, což ty tak vynikající [muž] se nestydíš být pro hanebné uctívání model odehnán od sedadel vládcovských, když přece máš vladařskou hodnost, ale více toužíš seděti na zemi?“2
Obr. 1. Bořivoj u krále Svatopluka (30 kB)
Obr. 1. Bořivoj (sedící na podlaze) u krále Svatopluka a arcibiskupa Metoděje.
Nástěnná malba z hradu Karlštejna (1360-1361).

   Bořivoj odvětil: „Jaké nebezpečí bych podstoupil pro tuto věc nebo jaké dobro mi přinese křesťanské náboženství?“
   Odvětil biskup Metoděj: „Jestliže se odřekneš idolů a démonů v nich přebývajících, staneš se pánem svých pánů a všichni tví nepřátelé budou podřízeni tvému područí a tvé potomstvo bude denně vzrůstat jako velká řeka, do níž se stékají toky různých říček“.3
   Toto proroctví se plnilo na vladařích Čechů. Bořivoj odvětil: „Jestliže se má věc tak, co zdržuje pokřtění?“
   „Nic“, pravil biskup. „Buď toliko z celého srdce připraven věřit v Boha, Otce všemohoucího, a jednorozeného syna, Pána našeho Ježíše Krista, a Ducha utěšitele ...“.
   Mysl jinocha toužila přijmout milost svatého křtu. A aby nebylo prodlení, se všemi svými [lidmi], kteří ho provázeli, vrhnul se na zem k nohám biskupa a velmi snažně ho žádal [o pokřtění].
   Co více? Ráno se tak stalo: když [Metoděj] poučil samého vévodu s jeho třiceti průvodci, a když [Bořivoj] podle obyčeje vykonal obřad postu, pokřtil je svatým pramenem křtu a úplně vzdělal ve víře Kristově. A když ho obdaroval množstvím darů, dovolil mu vrátit se domů a věnoval mu kněze ctihodného života, jménem Kajk. Když se [Bořivoj] navrátil ke svým [lidem] na hrad, jehož název je [Levý] Hradec, usadil tam zmíněného kněze a založil kostel ke cti svatého Klimenta, kde přivodil satanovi mnoho škod, získav lidi Pánu Kristu.4 Když po krátké době přišel Metoděj do Čech, pokřtil svatou Ludmilu a mnohé [lidi].
5 A tak se šířila křesťanská víra v zemi hrůzy a drsné pustoty.

   Když však ďábel viděl, že se [v Čechách] každodenně rozmnožují Kristovy zisky a jemu způsobuje velká újma, podnítil své straníky proti straníkům Kristovým tak, že vévodu [Bořivoje] vypudili pro Kristovu víru z Čech. Ten vypuzen, uchýlil se znovu ke králi Svatoplukovi a biskupu Metodějovi. Byl od nich přijat co nejlépe, jak se slušelo. Přebýval u nich nějakou dobu, pro posílení pravé víry snášel vyhnanství a dokonaleji si obliboval Kristovo učení. Než umínění straníci ďáblovi si zvolili nějakého jiného vévodu.6 Avšak poněvadž nepravost nemůže dlouho trvat, ačkoliv se dočasně velmi vyvyšuje, jmenovaný a tak zbožný vévoda byl s poctou přivolán zpět z Moravy. Vystavěl kostel k poctě Matky Boží Marie v (hlavním) městě Praze, jak slíbil, když byl ve vyhnanství.

(Epilog) o pokřtění Moravy a Čech („Diffundente sole“), kap. 3, 6, 7.7


Poznámky:

1 „Diffundente sole“ je stručným výtahem z původní, starší Kristiánovy legendy, v níž arcibiskupem ustanovil Metoděje král Rostislav (869/870). Kristián ho sice nejmenuje, stejně jako o něco pozdější legenda Beatus Cyrillus, ale z kontextu je jasné, že jde o něj (o Svatoplukova strýce – viz „Rodokmen Mojmírovců“). V legendě „Diffundente sole“ (z 20. let 13. století – viz níže pozn. 7) je Rostislav z nějakého důvodu již přejmenován na Svatopluka. Podobně také „Granum k roku 886 a 900“ (po přepočtu 863 a 877). Srovnej úvahu: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“, tam zejm. pozn. 24.
2 Zejména některé české prameny, nahrazovaly Rostislava jménem „Svatopluk“, „Svatopluk první“ (Svatopluk primus), „Svatopluk starší“ (Svatopluk senior) nebo „starší král“ (senior rex) (L. E. Havlík 1992, s. 151). U Kristiána (kap. 2) a později v Kosmově libušopřemyslovském mýtu se zase změnil na Přemysla (Kosmas I, 5).
Historku o pokřtění Bořivoje již dříve zpracoval Kristián podle vyprávění z „Conversio Bagoariorum et Carantanorum“ o Ingovi. Ten zval na hostiny pohanské šlechtice i jejich křesťanské otroky. Šlechtice však jakožto pohany nechával sedět jako psy přede dveřmi, zatímco s otroky stoloval u stolu, čímž samozřejmě nutil šlechtice, aby přijali křest (R. Turek 1963, s. 20; D. Třeštík 1997, s. 301). Ale už vyprávění o Ingovi vychází zejména z řezenské církevní příručky Ratio de cathecizandis rudibus, která byla sepisována jako misionářská „učebnice psychologie“, zachovávající úzus iroskotské misijní tradice (J. Cibulka 1965, s. 65-72). Penitenciál v našem Homiliáři opatovickém ještě říká: »Catechumini manducare non debent cum baptizatis, neque gentiles«. – „Katechumeni ani pohané nemají stolovat s pokřtěnými“ (P. Sommer 2001, pozn. 10 na s. 57).
3 Někteří historikové z této původně Kristiánovy věty usoudili, nemajíce jiný „důkaz“, že Morava byla v držení „Přemyslovců“ již před rokem 994, neboť Kristián prý musel vycházet ze stavu, kdy Bořivojovi potomci vládli Moravě“. Kosmas, který o tom nic neví, by takovou kronikářskou „lahůdku“ jistě zaznamenal. Dokonce ani samotný Kristián (kap. 1) však o tom ještě neměl žádnou povědomost. Sotva by totiž svého bratra Boleslava II. nazval „všelikým tělem chodícím po Moravě a s úšklebky v ní loupícím“.
4 Autor legendy tu dokládá, stejně jako před ním Kristián, že křesťanství bylo do Čech přineseno z Moravy. Šlo vlastně o na říši nezávislý zdroj a původ českého křesťanství (D. Třeštík 1999, s. 190). Tato tradice byla respektována a zdůrazněna také při volbě Vojtěcha biskupem. Stalo se tak 19. února 982 právě na Levém Hradci, kde (asi roku 872) započalo české křesťanství (D. Třeštík 1999, s. 192).
5 Pokřtění sv. Ludmily Metodějem Kristiánova legenda ještě neobsahuje. Jedná se o vlastní (pozdní) dodatek autora legendy „Diffundente sole“.
6 Z Kristiána (kap. 2) autor převzal volbu jiného vévody, ale nejmenuje ho. Vypouští také motiv „Proměňme se!“. Znovu se objevuje až u Dalimila v kap. 72, ale ve zcela jiné souvislosti (z Kristiánova Strojmíra se stal Stanimír).
7 Legendu „Diffundente sole“ chtěl ztotožnit s „Epilogem o pokřtění Moravy a Čech“ (tj. s jedním z Kosmou umlčených pramenů) H. Jireček. Ta však patří nejméně do 20. let 13. století (Z. Kalandra 1947, s. 41).

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Ustanovení Metoděje arcibiskupem: Život sv. Metoděje, Kristián, Diffundente sole.
Bořivojův křest: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Vyhnání Bořivoje: Kristián, Kosmas, Diffundente sole, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Bořivojův návrat: Kristián, Kosmas, Diffundente sole, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.

Hroby: „Hrob K1-Bořivoje“.
Hroby: „Hrob knížete Vratislava“.
Hroby: „Hrob knížete Václava“.

Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.

Tabulka   4: „Stáří prvních »Přemyslovců« podle legend“.

Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).

Tabulka   8: „Srovnání motivů v ludmilských a václavských legendách“.
Tabulka 12: „Výsledky průzkumu kosterních pozůstatků nejstarších »Přemyslovců«“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechala Bořivoje?

Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?

Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
    
F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Záviš Kalandra: České pohanství. Fr. Borový, Praha 1947.
Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 jako reprint 1. vydání (Orbis, Praha 1963), s. 20.
Josef Cibulka: Vypravování legendy Kristiánovy o pokřtění Bořivoje. Sborník k sedmdesátinám Jana Květa, Acta universitatis Carolinae, Philisophica et historica 1, Praha 1965, s. 65-72.
Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969, s. 58-87.
Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 151, 166, 173.
Lubomír E. Havlík: O přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 223-240.
Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (535-935). NLN, Praha 1997, s. 301, 325.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 78-128.
Dušan Třeštík: Biskup Vojtěch a vznik střední Evropy. Sborník: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa, Praha 1998; nebo také D. Třeštík: Mysliti dějiny. Paseka, Praha a Litomyšl, 1999, s. 182-196.
Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. I. do roku 1197. Paseka, Praha a Litomyšl 1999, s. 234-238, 299 a pozn. 23 na s. 701.
Jana Nechutová: Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Vyšehrad, Praha 2000.
Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001, s. 19 a pozn. 10 na s. 57.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah