MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ŘEČ KNÍŽETE BŘETISLAVA I.
NA ÚMRTNÍM LOŽI V CHRUDIMI

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. II.

13

   [Pokračování ...].
   Roku od narození Páně 1043. V Čechách byl takový hlad, že třetina lidu jím zahynula.
   Roku od narození Páně 1044.
   Roku od narození Páně 1045. Zemřel mnich Vintíř dne 9. října.
   Roku od narození Páně 1046. Zasvěcen byl chrám na hradě Boleslavi dne 19. května od Šebíře, šestého biskupa pražského kostela.
   Roku od narození Páně 1050, 1051.
   Roku od narození Páně 1052. Umřela Božena, choť Oldřichova, máti Břetislavova.
   Roku od narození Páně 1053.
   Roku od narození Páně 1054. Kníže Břetislav vrátil Polákům hrad Vratislav a jiné hrady s tou podmínkou, že jemu i jeho nástupcům budou platiti pět set hřiven stříbra a třicet hřiven zlata ročně.
  
Roku od narození Páně 1055.
          Slavný Břetislav kníže, jenž zářil vrcholem ctností,
          národa českého perla a zářivá hvězda svých otců,

když si s pomocí Boží podrobil celé Polsko a když se odhodlal, dvakrát byv vítězem, již po třetí napadnout Uhry, a vypraviv se napřed, čekal na své vojsko, byl na hradě Chrudimi zachvácen těžkou nemocí. Jakmile poznal, že se mu víc a více přitěžuje a že mu síly z těla mizejí, svolal přední muže země, kteří tam byli právě přítomni, a v jich přítomnosti promluvil tato slova:
   „Poněvadž mě můj osud volá a černá smrt se již vznáší před mým zrakem, chci vám označit a vaší věrnosti doporučit toho, kdo má po mně zemi řídit. Vám známo, že náš knížecí rod zčásti neplodností, zčásti předčasnými úmrtími byl ztenčen až na mne jediného. Nyní však, jak sami vidíte, dal mi Bůh pět synů, ale nezdá se mi užitečné rozděliti mezi ně zemi českou, protože každé království samo proti sobě rozdělené pustne.1 Avšak od stvoření světa a od počátku římského panství a až na naše časy bratrská láska bývala vzácná, jak o tom svědčí nezvratné důkazy: Kain a Abel, Romulus a Remus a moji předkové Boleslav a svatý Václav; a hledíme-li k tomu, co učinili vždy dva bratří,2 uhodnete, co by učinilo pět bratří? A čím je vidím schopnějšími a mocnějšími, tím horší věc tuším v prorockém duchu. Ach, jak se vždy strachuje mysl rodičů o nejistý osud synů!
   Jest tedy předem pečovati o to, aby po mém skonání nevznikl mezi nimi nějaký spor o to, kdo má dostati panství nad zemí. A proto vás pro Boha prosím a zapřísahám vás přísahou vaší věrnosti, aby mezi mými syny nebo vnuky vždy   n e j s t a r š í   držel nejvyšší moc a stolec v knížectví a aby všichni jeho bratři nebo ti, kteří pocházejí z knížecího rodu, byli pod jeho panstvím.3 Věřte mi, nebude-li   j e d i n ý   vládce spravovati toto knížectví,4 vám předním hrozí ztráta hrdla a veliká škoda lidu“.
   Dořekl to a ze středu okolostojících
          vzletěl mu k nebesům duch, když opustil tělesné údy,
dne 10. měsíce ledna, i
          zazněl veliký pláč hned potom nad touto smrtí.
   Ciceronova výmluvnost by se octla v koncích dříve, než by vyložila postupně všechny jeho zásluhy, jak byl tento kníže Břetislav rozumný a jak měl bystrý úsudek v zákonech božských i při soudech světských nebo jak byl štědrým dárcem almužen a jak byl milostivým příznivcem kostelů nebo vdov.

Kosmas: Kronika Čechů (kn. II., kap. 13.).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Stejný obrat Kosmas použil v 16. kapitole III. knihy. Srovnej pověst „O třech prutech Svatoplukových“. O tom, že Břetislav již dříve rozdělil Moravu mezi své syny, se Kosmas zmiňuje až následně v kapitole 15.
2 Na Přemysla a Nezamysla, kteří podle D. Třeštíka (2006, s. 33) měli být dokonce dvojčata, tu Kosmas vůbec nepomyslel.
3 Břetislavův seniorátní (stařešinský) řád. Vždy nejstarší z Břetislavových synů nebo vnuků bude vládnout, ostatní členové knížecího rodu budou vždy pod jeho panstvím. Knížectví bude spravovat jediný vládce. Tomu jedinému také přísluší vladařská insignie – korouhev čili praporec. Srovnej také Kosmas (III, 34). Zbývající příslušníci knížecího rodu se museli spokojit s podřízeným postavením „moravských údělníků“ čili správců (Kosmas II, 15).
Podle většiny pražských odborníků byli prý ale i tito „údělníci“ vyobrazeni ve znojemské rotundě rovněž s praporcem. Vládnoucího knížete má od podřízeného „údělníka“ údajně odlišovat pouze plášť. Svoji (mylnou) domněnku opírají o fakt, že i tito „údělníci“ byli ve svém dědičném údělu „intronizováni“. Nikde ovšem není ani zmínky o tom, že by při té příležitosti přebírali z ruky vládnoucího knížete korouhev čili praporec. Ve skutečnosti jsou v rotundě vyobrazeni jen ti z „údělníků“, kteří dosáhli pražského stolce: Vratislav II. [20], Konrád I. Brněnský [22] a Svatopluk Olomoucký [25]. Znojemská rotunda je tedy obrazovou galerií pouze vládnoucích knížat, nikoli také jim podřízených „údělníků“ čili správců, jak je nazývá Kosmas..
Atribut pláště na znojemské malbě odlišuje od sebe panovníky vládnoucí na Moravě, resp. i na Moravě, od těch, co vládli pouze v Čechách, což byli první křesťanští panovníci Čech, počínaje Bořivojem (875-888), Oldřichem (1004-1034) konče.
4 Srovnej Kosmův výklad Přemyslova zázraku s otkou (Kosmas I, 6).

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapky: „Moravské úděly“.
Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Kroniky: „Dětmar k roku 1002“ – Vladivoj převzal Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1003“ – polský Boleslav odmítl převzít od krále Čechy v léno.
Kroniky: „Dětmar k roku 1004“ – král Jindřich obdařil Jaromíra všemi poctami, kterých se dostalo jeho otci.
Kroniky: „Dětmar k roku 1012“ – Oldřich přijal vládu od krále jako dar.
Kroniky: „Kosmas k roku 1099“ – Bořivoj (II.) obdržel korouhev z ruky císařovy.
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ – císař dal Oldřichovi Brněnskému odznaky knížectví a korouhev.
Kroniky: „Kosmas k roku 1109“ – král Jindřich potvrdil Otu za knížete.
Kroniky: „Kosmas k roku 1110“ – král vrátil Vladislavovi I. vládu.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (převzetí praporce).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ o sněmu v Bamberku (převzetí praporce).
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 94-96.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.
• Dušan Třeštík: Počátky přemyslovské státnosti mezi křesťanstvím a pohanstvím. In: Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. Editoři Martin Wihoda a Demeter Malaťák. Matice moravská, Brno 2006, s. 25-46.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah