MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

 

5. KDO BYL DŘÍV?
PŘEMYSL, NEBO ROSTISLAV?

Obrázkové odkazy na některé stránky MM,
které zásadním způsobem mění
dosavadní zažité podání naší nejstarší historie.

<<PŘEDCHOZÍ
Kdo byl dřív?
Kdo byl dřív? Přemysl, nebo Rostislav?1
NÁSLEDUJÍCÍ>>

Poznámky:

1 Velkomoravský kníže (a pozdější král) Rostislav vládl na Moravě od roku 846. V roce 862 pozval na Moravu „ke křesťanské orbě“ byzantské věrozvěsty Konstantina a Metoděje. Ti zde působili téměř čtyři roky a poté odešli do Říma, aby tam byli jejich učedníci vysvěceni na kněze. Konstantin v Římě umírá, na Moravu se vrací jen Metoděj, který byl mezitím vysvěcen na arcibiskupa. V roce 870 Rostislava zradil jeho synovec Svatopluk a vydal ho Frankům.
O 120 let později tuto historii stručně vylíčil mnich Kristián (993) v 1. kap. své legendy „Vita et passio sancti Venceslai et sancte Ludmile ave eius“. Rostislavovo jméno však zamlčel. Prokazatelně přitom čerpal ze Života sv. Konstantina-Cyrila, Reginonovy kroniky a z Fuldských análů. Zde všude se však jméno „Rostislav“ vyskytuje, čili jej nepochybně znal.
Ve 2. kap. pak píše o tom, jak se Slované čeští na radu hadačky-panny vydali hledat prozíravého a rozvážného muže, „kterýž jen vzděláváním [Božích] polí se zabýval“, který by je zbavil moru (ten je zde symbolem pohanství). Kristián tohoto oráče, kterého Čechové někde (neznámo kde) nalezli, pojmenoval „Přemysl“. Čechové si ho pak ustanovili „knížetem čili správcem“.
Kde Slované čeští tehdy hledali a pak také nalezli, vyplývá z mapky „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“. Moru čili pohanství bylo možné se zbavit pouze křesťanskou orbou. Mezi moravského krále-oráče Rostislava a českého oráče Přemysla proto můžeme položit rovnítko. Kristiánův smyšlený Přemysl je ve skutečnosti historický, „prozíravý a rozvážný“, moravský král Rostislav. Rostislavovo   p ř á n í , vyslovené v žádosti byzantskému císaři Michaelu III. o biskupa-učitele, aby i jiné země, pozorujíce to, nás napodobily (v náboženství křesťanském), se v případě Čech, později pak i Uher a Polska,   v y p l n i l o .

Petr Šimík (2009).

Literatura:
• Václav Novotný: České dějiny I/1. Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha. Jan Laichter, Praha 1912.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu. Katalog stejnojmenné výstavy. NM, Praha 1982 (nestránkováno).
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. MZM, Brno 1996, s. 122-125.
• Miloš Šolle: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyšehrad, Praha 1996.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia (reprint 1. vydání Orbis, Praha 1963), Praha 2000.
• Petr Sommer: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Garamond, Praha 2001.
• Jiří Sláma: K údajnému moravskému původu knížete Bořivoje. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 349-353.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.

• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 48-32.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah