MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

PÍSEMNICTVÍ

 

STSL. LITERÁRNÍ TVORBA V 9. AŽ 11. STOLETÍ

IX. STOLETÍ

   Slovanské písemnictví vstupuje do kulturních dějin jakožto písemnictví náboženské a církevní. K šíření křesťanského světového názoru a ideologie byly určeny především tradiční literární útvary, církví dávno kanonizované. Ještě v Byzanci přeložil Konstantin základní text, který potřeboval k působení na Velké Moravě. Byl to tzv. evangeliář (aprakos – evangelium), tj. úryvky z evangelií uspořádané podle církevního kalendáře k předčítání o sobotních a nedělních mších. Na Velké Moravě byl doplněn o tzv. doplňkové (kompletorní) čtení a zkompletován v úplný text evangelií, tzv. čtveroevangelium (tetra-evangelium).1 Postupně pak vznikaly i překlady ostatních knih Nového zákona, dále žaltáře a ostatních knih Starého zákona, takže Metoděj ke konci svého života sebral a zredigoval úplný překlad   b i b l e   (s výjimkou knih Makabejských).2
   Do stejné literární sféry patřily i texty obřadní   ( l i t u r g i c k é ) ,   m o d l i t b y , duchovní úvahy a kázání (tzv.   h o m i l i e )   a   ž i v o t y   s v a t ý c h . Byly to většinou památky přeložené, hlavně z řečtiny, v podstatně menší míře z latiny (a jen zcela ojediněle ze staré horní němčiny). Jejich originály nevznikly tedy – až na některé výjimečné případy – na velkomoravské půdě, nýbrž tam byly přeneseny odjinud, a proto také nevypovídají nic o vlastní velkomoravské skutečnosti.3 Do ní byly zapojeny jako už hotové a jinde vyzkoušené ideologické a propagační útvary, které měly přinést poučení o novém chápání světa a člověka, zdůvodnit a „posvětit“ novou třídní strukturu společnosti a nový společenský řád a upevnit novou morálku.
   Se společenským zřízením byly spjaty ještě těsněji – nejen ideologicky, nýbrž i organizačně a správně administrativně – skladby obsahu právního, a to   n o m o k á n o n   (sborník církevního práva, předpisů a zákazů), dále   p e n i t e n c i á l   (tj. sborník předpisů o pokání, určený pro kněze zpovědníky) zvaný „Zapovědi svętyichъ otьcь“, zejména tzv.   z a k o n   s u d n y j   l j u d e m   (jakýsi trestní zákoník občanský). Jde rovněž o památky přeložené (zase hlavně z řečtiny, z menší části z latiny), ale už sám výběr článků z předloh a dále i jejich eventuální úpravy přinášejí cenné svědectví o velkomoravských reáliích.
   Nejcennějším plodem velkomoravské literární aktivity jsou však originální, nepřeložené skladby odrážející bezprostředně velkomoravskou skutečnost. První místo mezi nimi zaujímají nesporně dvě   s k l a d b y   ž i v o t o p i s n é , – „Život Konstantinův“ a „Život Metodějův“, nazývané někdy ne zcela přesně „panonské“ nebo „moravsko-panonské legendy“. Do tohoto okruhu literárních památek patří dále nejstarší slovanská (nerýmovaná)   b á s e ň , Konstantinův „Proglas k evangeliu“ (= „Předzpěv ...“; jeho autorství se však někdy přisuzuje jinému Konstantinovi – mladšímu spisovateli bulharskému), a konečně dva panegyriky (tj. oslavné řeči) – „Pochvala Cyrilovi“ a „Pochvalné slovo na počest Cyrila a Metoděje“ –, jejichž autorem byl pravděpodobně jeden z čelných představitelů velkomoravské literární družiny a pozdější vynikající literární tvůrce bulharské literární školy ochridské Kliment Velický. Na pravé klenoty středověkého písemnictví slovanského a vůbec evropského povznáší tato dílka, a hlavně oba Životy, nejen jejich vybroušená forma, jejich svrchované mistrovství kompoziční a kultivovaný jazyk, ale také jejich jasné ideové zaměření k obhajobě a ochraně slovanských práv jazykových a národních.4
   Z celé rozsáhlé velkomoravské tvorby se však v přímém rukopisném podání z té doby nezachovalo nic. Věda má k dispozici jen pozdější opisy památek, jejichž originální znění (protograf) vzniklo na Velké Moravě. Na rozsah a obsah velkomoravského písemnictví soudíme jednak podle starých zpráv o té době a jednak přímo podle oněch pozdějších opisů, pokud se velkomoravský původ jejich textu prozradí fakty věcnými nebo jazykovými.5
   [Pokračování ...].

Radoslav Večerka (2002)


Legenda: ь – měkký jer; ъ – tvrdý jer; ę – nosové -e, -je.

Poznámky:

1 Evangelium = radostná zvěst.
2 Viz také např. J. Vašica (1966) a jeho článek Velkomoravská škola literární.
3 Ale něco přece jen – srovnej např. ukázku z Kyjevských listů – viz odkaz níže.
4 Viz výňatky ze staroslověnského Života sv. Konstantina-Cyrila a Života sv. Metoděje.
5 Na takový starý původ ještě z období Velké Moravy ukazuje také patrně nejstarší staroslověnská legenda „O pustynnike Ivaně“, sepsaná hlaholicí v Čechách někdy na přelomu 9. a 10. století za života kněžny Ludmily (před rokem 921), zachovaná pouze v pozdních cyrilských opisech na Rusi.

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Josef Vašica: Velkomoravská škola literární.
Radoslav Večerka: Staroslověnština (1, 2, 3).

Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapka: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.

Literatura:
• Radoslav Večerka: Velkomoravská literatura v přemyslovských Čechách. Slavia 32, 1963, s. 398-416. 
Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské. LD, Praha 1966, s. 85-87.
Radoslav Večerka: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Scriptum, FF MU, Brno 2002, s. 34-47.

HLAHOLICE

CYRILICE

• „Kyjevské listy
Ukázka hlaholského textu první orace (kolekty) ze čtvrté mše všední (konec 9. nebo počátek 10. století, fol. 4v) a jeho český překlad. Knihovna Akademie věd Ukrajinské republiky v Kijevě.
• „Život sv. Metoděje, arcibiskupa moravského
Ukázka cyrilského textu Života sv. Metoděje, kap. V.,
a jeho český překlad. Rukopis sborníku Uspenského soboru v Moskvě, 12. století. Knihovna Historického muzea v Moskvě.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah