MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZALOŽENÍ KLÁŠTERA SÁZAVSKÉHO

OPATSTVÍ KLÁŠTERA SVĚŘENO JIMRAMOVI,
NIC SI NEVÁŽIL PENĚZ ZA STATKY, JEŽ SE PRODÁVALY,
JIMRAM DOŠEL KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO

DODATKY MNICHA SÁZAVSKÉHO KE KOSMOVĚ KRONICE ČECHŮ

I / 4

   [Pokračování ...].
  
Po jeho skonu tedy Jimram,
1 opat dobrotivý, muž prostoty holubičí, zaskvěl se zásluhami svatého života a perlami ctností. Pokud byl živ, naprosto nehověl v srdci opatrnosti hadí, zachovával neotřesnou stálost ve víře katolické a pevně posiloval ve víře Kristově kolísající srdce mnohých. Byl mužem jevícím všestrannou vlídnost ke všem a štědrost. On také peníze nenazýval nijak jinak než zlem a docela nic si jich nevážil, ba ani rukou se jich nechtěl dotýkati, nýbrž soudil, že by by se mělo po nich nohama šlapati, následuje v tom šlépějí svatých apoštolů, kteří střehli se dotýkati svatými pravicemi peněz za statky, které se prodávaly, a zůstavili nám tak příklad, že se má po pokladech spíše šlapati jako po blátě.2 Když tedy ten blažený opat slynul v řádu mnišského rytířství u lidí jako otec dokonalosti a svatého obcování a srdečně se též těšil zasloužené lásce – neboť podle pravdy ani město na hoře ležící nemůže skryto býti ani svíce pod kbelcem – seslán byl z božského rozhodnutí na všechny jeho údy trest nemoci, aby mu pochlebenství chvalořečníků nevnuklo pýchu a aby jeho duch lidskými chválami nezaběhl do vynášení sebe sama, dokud by ještě nevešel po nebezpečné plavbě na tomto velikém a širém moři do přístavu blaženosti. On tedy, byv dlouhý čas, jak Pán náš tomu chtěl, všestranně sklíčen těžkým utrpením, vyproštěn byl ze světa; od mnohých svých nástupců měl býti oplakáván, že odešel, avšak že došel království nebeského, jest ho vzpomínati s všeobecnou radostí. Bratří ho pochovali podle svorné dohody na pravé straně od vstupních dveří řečeného kostela.3

Mnich sázavský: Dodatky ke Kosmově Kronice Čechů (I / 4).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Jimram, syn Prokopa Sázavského.
2 V
3 Sázavský opat Jimram zemřel až po roce 1085 (V. Novotný I/2, 1913, s. 324).

Petr Šimík (2008).

Dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově Kronice Čechů:
I. Založení kláštera Sázavského
     1. Poustevník Prokop, setkání s knížetem Oldřichem, stavba baziliky, Prokop opatem,
         Břetislavova nadace, Prokopovo proroctví, Prokopova smrt.
     2. Opatem zvolen Prokopův synovec Vít, odchod slovanských mnichů do Uher,
         dosazení opata a bratří latinského vzdělání, svatý muž Prokop ztloukl opata berlou.
     3. Kníže Vratislav povolal mnichy z Uher zpět, opat Vít dokonal svůj den poslední.
     4. Opatství kláštera svěřeno Jimramovi, nic si nevážil peněz za statky, jež se prodávaly,
         Jimram došel království nebeského.
     5. Opat Božetěch, vložil korunu na hlavu krále, cesta do Říma, vyhnání slovanských mnichů.
II. Založení kostela vyšehradského
        
Roku od narození Páně 1070

Srovnání:
Břetislavovi synové a vnuci“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“.
Legenda: „Život svatého Prokopa“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislavových potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 179-180.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1972.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah