MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZALOŽENÍ KLÁŠTERA SÁZAVSKÉHO

POUSTEVNÍK PROKOP, SETKÁNÍ S KNÍŽETEM OLDŘICHEM,
STAVBA BAZILIKY, PROKOP OPATEM, BŘETISLAVOVA NADACE

DODATKY MNICHA SÁZAVSKÉHO1 KE KOSMOVĚ KRONICE ČECHŮ

I / 1

   [Pokračování ...].
  
Na tomto místě nebylo by snad vhodné pominout mlčením, kterak vznikl milostí řízení Božího klášter Sázavský, za kterých knížat a jak ze skrovného počátku působením Božím vzrostl v takovou rozsáhlost, jak ji dnes vidíme, aby byla i v tom, jako ve všech ostatních dílech své lásky, chválena ode všech věřících vznešená dobrota božská.
   Tehdy za času řečeného knížete Oldřicha, muže, jenž velmi ctil službu Bohu, žil poustevník jménem Prokop, rodem Čech ze vsi Chotouně, v slovanském písmě, jež bylo kdysi vynalezeno a kanonicky zavedeno od nejsvětějšího biskupa Cyrila, velmi vzdělaný, světský kněz výtečný, pilně dbalý tajemství počestného života a čistoty, později ozbrojený šatem mnišského slibu, trávil neohroženě život, samoten s Bohem samotným, maje záruku ve víře. Neboť hoře žárem celého ducha svého pro lásku k Ježíši Kristu, pohrdl ničemnou marností tohoto světa, a odřeknuv se domu, manželky, polností, příbuzných a přátel, ba i sebe samého, dal výhost lstivému světu a jeho bídným nádherám, a utíkaje z jeho hřmotného víru, odešel do ústraní samoty a usadil se na vršku jakési opuštěné jeskyně, v níž prý bydlelo tisíc ďáblů; jsa obrněn nebeskými zbraněmi, a vystavěv tam hráze ctnosti, kterými by se mohl bránit proti psům hříchů, útoku duchovních ničemností a šípům našeptávání, a přirážeje své myšlenky ke skále, kteráž je Kristus, jal se mužně bojovati modlitbami, bděním a posty.
   Když tedy v své zamilované samotě, vzdálen jsa vlnobití světského hřmotu a kryt přede všemi, dlouhý čas za Boha neúnavně zápasil, dobrotivé řízení božské nijak si nepřálo, aby město na hoře ležící bylo skryto, ani aby svíce byla schována pod kbelcem, nýbrž aby svítila ke chvále a slávě jeho jména veřejně příkladem mnohým věřícím. Neboť z popudu milosti nebeské, když si ten kníže kdysi, jako obyčejně, zašel za příčinou honby na to místo, které si zvláště vybral k lovu, a zabaven jsa honitbou stíhal jednoho jelena ze stáda, prchajícího do odlehlejších houštin, až k vrcholu řečené jeskyně, nalezl tam v chatrné chýši Prokopa, muže, jenž tam v mnišském šatě trávil poustevnický život. Zprvu byl tím zjevem překvapen a postoupiv ze vznešenosti knížecí, vyptával se po pořádku a čilou myslí a s líbeznou přívětivostí hovoru na každou věc, kdo jest a z kterých končin přišel a proč se on, muž takový a tak vzácný, odhodlal bydleti v těch samotách. Na jeho otázky Prokop stručně a pokorně odpovídaje, vyložil mu pořadem celou pravdu, jak se věc měla, a na konec dodal, že z lásky k Bohu a v naději na odplatu v nebesích dal světu nadobro výhost a že chce v té poušti, bude-li se to Bohu líbiti, až do konce setrvati. Kníže tedy, moudrý v Hospodinu, divě se tak vážnému předsevzetí toho muže a hledě na tvář obestřenou milostí svaté zbožnosti, obě ruce pozdvihl k nebi, a slzami polit, Boha chválil. Potom velmi snažně poroučel sebe jeho modlitbám, za duchovního otce si ho přijal, a poskytnuv mu štědrou rukou podpory, pln radosti se vrátil k stanovišti svých bojovníků.
   Od té doby tedy z určení milosti nebeské vzrůstala daleko široko po všech rozcestích pověst o jeho ctnostech, opětovnými hovory se rozšiřujíc, tak, že doslechše se o něm lidé z toho kraje, hromadně přinášeli dárky a odporoučeli se zbožně jeho modlitbám. On jsa pln žáru lásky, mile pohostinností nadán, svatou rozumností hojně ozdoben, cudností čist, v pokorném milosrdenství prozíravý, mírností proslulý, pln překvapující horlivosti ve víře, ovlažoval řečí svatého kázání prsa posluchačů jako jarní déšť v pravý čas vylitý a velmi prospěšně napravoval rádlem svého učení jejich mysli. A dále, chudých se ujímal s takovou laskavou štědrostí, od Boha mu vrozenou, a sloužil jim s takovou ochotou a radostnou starostlivostí, jako by Kristus viditelně byl přítomen, takže otrhanci a žebráci z celé té krajiny jeho přičiněním dostávali živobytí. I spěchalo k němu množství věřících, kteří toužili v duši odříci se zisků světa a zůstávati s ním až do konce života; on je dobrotivě vítaje choval jako kvočna kuřátka svá pod křídly. A tak po průběhu každého času blažený otec Prokop, sebrav náklad, jaký mohl, položil základy ve jménu Páně, vystavěl baziliku ke cti nejsvětější rodičky Boží Marie a svatého Jana Křtitele, shromáždiv několik bratří zbožného života i mravů, rozhodl se, když jednomyslná láska poutala v soulad jejich duše, dáti jim řeholní pravidla a bohoslužbu po vzoru blahoslaveného otce Benedikta; sám však se stal nejmenším mezi nejmenšími. A jak byla rozumná a úspěšná bdělost jeho ducha, snaživost a starostlivost, a jak překypoval dobrotivou láskou k bratřím, nikdo nestačí svou výmluvností důstojně vylíčit. Tedy řečený kníže a dvorské panstvo zvykli si rádi ho nazývati otcem a také se upřímně snažili milovati ho s otcovskou úctou. A protože týž kníže, poradiv se prozřetelně a moudře s důmyslem svých dvořanů, velkomyslně rozhodl, že má býti povýšen k hodnosti opatské, opatřil náležitě některé věci, nezbytné ke klášterní potřebě, a jiné přislíbiv, později též náležitě doplnil. On však z obavy, aby se nevynášel nad jiné, s největším napětím se tomu v své tichosti a pokoře vůbec vzpíral, tvrdě, že je člověkem nezkušeným a nehodným, že naprosto nedovede podřízeným ukládat úkoly poslušnosti, dovolávaje se za svědka Boha, jediného znalce všech věcí skrytých, který prohledá nitro jeho duše.
   Mezitím zašlo světlo jeho světa knížeti Oldřichovi dobré paměti a panství v zemi dosáhl jeho syn Břetislav, muž, jenž dbal všude pěstování božského náboženství. Ten si umínil s veškerým úsilím svého bystrozraku dovésti ke zdárnému konci dílo, jež jeho otec zůstavil nedokončené. Neboť doslechnuv se svaté pověsti blahoslaveného muže, zaradoval se se svými nejlepšími muži nesmírným jásotem, více než by kdo myslil, poroučel se s blahopřáním do jeho modliteb a vzav ho stranou, domlouval mu, aby opatskou infuli přijal; potom ho opět v přítomnosti všech dvorských hodnostářů naléhavě přesvědčoval, že by chtěj nechtěj řízení pastýřské péče přijmouti měl. Ale muž Boží trval v své obvyklé zatvrzelosti a nedal se nijak pohnouti, aby knížeti vyhověl, tvrdě, že je naprosto nehoden. Ale kdož by se mohl protivit božskému nařízení? Neboť překonán byv tak naléhavými prosbami a tolika laskavými domluvami i přívětivostí nejlepších mužů, mocí byl vysvěcen na opata.
2 A tak po tom slavném povýšení kníže Břetislav nejprve z knížecí moci potvrdil darování, jež jeho otec učinil témuž otci ještě před přijetím opatství, totiž řeku, tekoucí od Milobuze k jeskyni, která se obecně nazývá Zakolnice, s lukami a lesem vůkol. Když se potom na toto darování táhli dědicové a usilovali bezprávně si je přivlastnit, nechtě rušit otcovské nařízení, postavil se proti tomu, spor rozsoudil a témuž otci Prokopovi opět daroval všechen užitek z vody a z lesa v řečených mezích, vykoupil pole a louky, ležící po obou stranách řeky, za svědectví a potvrzení svého syna Vratislava a svých předních mužů za šest set denárů a postoupil je písemně a před právními svědky zpět opatu Prokopovi. Konečně též z vlastní štědrosti odevzdal okolní zemi až k lesu Strnovníku, též ves Skramníky, jeden rybník a slup k lovení ryb, koupenou za sto denárů, témuž opatu a jeho nástupcům pro spásu své duše k věčnému držení.
   Když se tedy již stal za tak šťastného řízení opatem, nevynášel se nad sebe, nýbrž stoje na základě ctností ještě pevnějším a jsa též upevněn stálou výtečností pokory a lásky, býval tak přívětivý a pln citu dobroty, že ho podřízení spíše milovali, než aby se ho báli. Nepřestával jim obecně i jednotlivě dávati spasitelná napomenutí a mnohá poučení, příklady ze staré doby vyzdobená. Za jeho doby tedy nechybělo v ničem hojnosti. On se však živil prací rukou svých a chudé v nouzi oblažoval, a bera na sebe starost všech v zármutku postavených, občerstvoval je, jako moudrý lékař nemocné, lékem otcovství a útěchou. Veda tak blažený a slavný život, zářil znamením ctností v chrámu Božím jako Slunce až do skonání života a vnuknutím Ducha svatého dokonce slynul i darem prorockým, předvídaje budoucnost.
   Neboť podle zjevení božské milosti zvěděl dva dni napřed lhůtu své smrti; povolav synovce svého dobrých vlastností Vítasyna svého zbožné povahy Jimrama, vyložil jim, co se stane, jak to také později skutečnost potvrdila, přerývaným hlasem k nim promlouvaje vznešená slova: „Synáčkové moji nejmilejší, kteréž jsem vychoval jako kvočna kuřátka, uvažte, že čas mého odchodu nastává; třetího dne zcela jistě na pokyn Páně odeberu se ze stánku tohoto těla, poroučeje vás Bohu, ale oznamuji vaší opatrnosti, že po mém odchodu budete zmítáni bouřlivou směsicí pomluv jako vlnami v bouři a trápeni zhoubným vlnobitím pronásledování; a budete učiněni vyhnanci na šest let v cizí zemi a toto místo mocí ruky knížecí bude odevzdáno v držení cizozemců. Ale vy, nejmilejší synáčkové, nehyňte u víře; utvrzujte bratří své, Boha snažně chvalte, v štěstí ho velebte, v neštěstí proste, v radostech díky vzdávejte, v žalostech ho hledejte; neboť jeho nesmírnou dobrotou budete nakonec utěšeni. Neboť až uplyne šest let, slituje se nad vaším vyhnanstvím, navrátí vám stav pokoje, vašim utrhačům odplatí rovným po zásluze a vás uvede zpět do přístavu útěchy. Neboť po smrti nynějšího knížete, dobrého Břetislava, nastoupí Spytihněv, jenž vás bude pronásledovati; ale po jeho smrti ujme se vlády nad knížectvím českým Vratislav, muž bohabojný a dobrotivý. Ten vás přivede zpět z vyhnanství a Ježíš Kristus, Pán náš, udělí vám na tomto místě pokoj a bezpečnost po všecky dny života vašeho. Amen“.
3
   A již na sklonku příštího dne, když po řádném skončení řádné večerní bohoslužby a kompletáře seděl na lůžku, byl zachvácen prudkou nevolností, a v poslední hodince leže, ač mu již docházel dech, přece napřáhnuv mužně rámě, nepřestával bíti starého nepřítele lidstva dýkou modlitby. Ihned dal povolati bratří, pohřížené v bolest zármutku a v bezútěšný pláč, i posiloval je poučováním otcovské útěchy, a dav jim pokyny stran těla svého, odešel, odešel ze zkázy tohoto světa k Hospodinu, z poroby k vládě, z práce k odpočinku, ze smrti k životu věčnému ze štědrosti Pána našeho Ježíše Krista, který v trojici dokonalé živ jest a slávou slyne, Bůh jeden po neskonalé věky věkův, amen. I dokonal blahoslavený opat Prokop běh svého života šťastně v Pánu roku od narození Páně 1053 a téhož roku dne 25. března byl slavně pohřben za přítomnosti Šebíře, pražského biskupa, v kostele svaté rodičky Boží Marie, jejž sám vystavěl.

Mnich sázavský: Dodatky ke Kosmově Kronice Čechů (I / 1).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Klášter, který byl založen asi na počátku 30. let 11. století, měl až do konce roku 1096 za bohoslužebný jazyk církevní slovanštinu a Kosmas jako přívrženec latinského liturgického jazyka existenci sázavských „rozkolníků“ ve své kronice úplně zamlčel. Ve své nepřízni k Sázavě byl tak důsledný, že ani násilné zlatinizování kláštera knížetem Břetislavem II. roku 1096 nedokázalo jeho úplné mlčení prolomit. Avšak některý z již latinských sázavských mnichů, který měl ke slovanské minulosti kláštera mnohem tolerantnější poměr než kdysi Kosmas, sebral z trosek klášterních pramenů pro dobu do roku 1125 data a příběhy, které se Sázavy týkaly, a doplnil (interpoloval) jimi text rukopisu Kosmovy kroniky, který klášter vlastnil.
2 Po převzetí vlády Břetislavem byl Prokop vysvěcen na opata.
3 Prokopova „předpověď“ se téměř doslova vyplnila.

Petr Šimík (2008).

Dodatky Mnicha sázavského ke Kosmově Kronice Čechů:
I. Založení kláštera Sázavského
     1. Poustevník Prokop, setkání s knížetem Oldřichem, stavba baziliky, Prokop opatem,
         Břetislavova nadace, Prokopovo proroctví, Prokopova smrt.
     2. Opatem zvolen Prokopův synovec Vít, odchod slovanských mnichů do Uher,
         dosazení opata a bratří latinského vzdělání, svatý muž Prokop ztloukl opata berlou.
     3. Kníže Vratislav povolal mnichy z Uher zpět, opat Vít dokonal svůj den poslední.
     4. Opatství kláštera svěřeno Jimramovi, nic si nevážil peněz za statky, jež se prodávaly,
         Jimram došel království nebeského.
     5. Opat Božetěch, vložil korunu na hlavu krále, cesta do Říma, vyhnání slovanských mnichů.
II. Založení kostela vyšehradského
        
Roku od narození Páně 1070

Srovnání:
Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Legenda: „Život svatého Prokopa“.
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 179-180.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1972.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah