MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O PŘENESENÍ KRÁLOVSTVÍ A KORUNY Z MORAVY DO ČECH

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, KRONIKA ČESKÁ

KAPITOLA XIV

O VYVRÁCENÍ A KONCI KRÁLOVSTVÍ MORAVSKÉHO A JEHO METROPOLE,
O OBNOVENÍ TOHOTO KRÁLOVSTVÍ A JEHO PŘENESENÍ DO ČECH

   [Pokračování ...].
  
Když byl zmíněný král, syn řečeného zesnulého moravského krále Svatopluka, exkomunikován svrchu řečeným arcibiskupem, svatým Metodějem, jak bylo předesláno,1 žil krátký čas a ztratil své království moravské, které tak zaniklo. Neboť je zčásti Uhři, zčásti východní Němci neboli Rakušané, a zčásti Poláci po částech rozchvátili a silnou mocí mezi sebou rozdělili. Tak bylo království moravské úplně zničeno, zbaveno obyvatel,2 roztrháno a rozděleno a hrad velehradský se do základů zřítil. Potom král, království i arcibiskupství moravské úplně zašly a přestaly nadále existovat. Toto království moravské bylo však později po sto devadesáti dvou letech, totiž léta Páně 1086, se souhlasem říšských knížat obnoveno Jindřichem, císařem toho jména třetím, a přeneseno na Čechy.3 Neboť týž císař povýšil českého knížete Vratislava na krále a Čechy ustanovil královstvím, učiniv z moravského království markrabství, a toto markrabství s knížectvími a zeměmi, totiž Polskem, Ruskem a mnoha jinými vévodstvími a zeměmi, které dříve, za časů posledního moravského krále Svatopluka patřily ke království moravskému, podřídil království a koruně české, jak je toto obnovení a přenesení věrněji vylíčeno v následujícím vyprávění, totiž v kapitole o životě a vládě prvního českého krále Vratislava.4

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. XIV.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Syn řečeného krále Svatopluka nemohl být exkomunikován Metodějem, protože Metoděj v době Mojmírova převzetí vlády již devět let nežil – viz předchozí kap. 13.
2 K úplnému vylidnění Moravy zajisté nedošlo. Odporuje tomu kontinuita v pohřbívání v bývalých centrech až do 11. století.
3 Translatio regni – srovnej Dalimilovo podání (kap. 24).
4 Ke korunovaci Vratislava II. viz dále Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. 42.

Petr Šimík (2007).

Předchozí kap. XIII: O Bořivojově křtu.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Pověst „O zmizení Svatoplukově“: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
O přenesení království a koruny z Moravy do Čech: Dalimil, Pulkava.

Literatura:
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 281.
• Lubomír E. Havlík: O přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 223-240.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah