MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

POVĚST O ZMIZENÍ SVATOPLUKA, KRÁLE MORAVSKÉHO,
O PŘENESENÍ KRÁLOVSTVÍ A KORUNY Z MORAVY DO ČECH

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

24

O SVATOPLUKOVI, KRÁLI MORAVSKÉM

Teď odbočím do moravských dějin / a v nedlouhém výkladu tu shrnu,
jak Morava přišla o korunu, / proč se Čechy pyšní leskem jejím.1
Císařova sestra byla ženou / moravského krále.2 Ten však jednou
zachoval se krutě ke své choti. / Císař vzal si do hlavy, že zkrotí
jeho zpupnost, a tak došlo k řeži, / z níž Moravan zachránil se stěží.
A když císař v čele svého pluku / na Moravu vtáhl, Svatopluku
stud na stolci zůstat nedovolil, / život v poustce radši sobě zvolil.
Potupný mír snášel velmi těžce, / uchýlil se před ním do klášterce
a motykou v houfci zbožných mnichů / obdělával půdu v lesním tichu.

Za sedm let pak mnich dlouhobradý / odebral se do císařské rady
a císaře obžaloval zhurta: / „Slyšte, páni, jaká zvůle krutá
odňala mi ženu, která nyní / ve zdraví si žije v dvorské síni."
Císař smál se a vše popíral. / Netušil, že před ním stojí král.
Mnich mu na to odpověděl, že / rád svou pravdu mečem dokáže.
Knížata si myslela, že pýcha / mluví z toho troufalého mnicha
a pravila: „Vskutku onu řeč / neobhájí nic než ostrý meč."
Zatímco mnich o lhůtu si říká, / vysílá už císař turnejníka,
jenž zastoupit má ho v souboji. / Kolec přišel s jásavými zpěvy
a na důkaz, že se nebojí, / dělal, jak když o mnichovi neví.
Ten však proklál před očima všem / soupeře i pukléř palašem
a císař ho rázem na dvoře / uvítal a přijal v pokoře.

Když mu král dal poznat pak svou tvář, / přiznal, že se choval jako lhář,
dal mu ženu, zjednal nápravu, / osvobodil zase Moravu
a řekl mu, že kus území / uherského v boji dobýt smí.
Když pak byla králka po smrti, / řekl král, že Uhry rozdrtí,
nečekal, že prohraje tu hru, / poražen že bude od Uhrů.
Knížata si velel pozvat z Čech, / před císařem vzdal se statků všech,
jenže Uhři, ti se nezalekli, / bojovali dál jak vlci vzteklí.
Král se styděl, král se začal třást, / pro tu hanbu opustil svou vlast,
uchýlil se v liduprázdný hvozd. / Když odešel potom na věčnost,
klášter Zobor byl tu vystavěn. / Dodnes žijí černí mniši v něm.3

Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 24).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Přenesení království a koruny z Moravy do Čech. V originální verzi tyto verše zní:
          Ot Svatopluka, krále moravského / Tuto chci do moravské kroniky málo jíti,
          abych mohl sličněji k své řeči přijíti, / kako jest koruna z Moravy vyšla;
          pověděť, kako jest z té země Čechóm přišla ...
          -----
          Král, pozvav kněze [knížete] českého / prěd ciesařem postúpi jemu královstvie svého.
2 Svatopluk měl za manželku Arnulfovu sestru Giselu.
3 Hora Zobor u Nitry s bývalým klášterem sv. Hypolita.

Předchozí kap. 23: Pokřtění Bořivoje a přenesení křesťanství z Moravy do Čech.

Srovnání:
Pověst „O zmizení Svatoplukově“: Kosmas, Dalimil, Přibík Pulkava, Marignola, Palacký.
O přenesení království a koruny z Moravy do Čech: Dalimil, Přibík Pulkava.
O korunovaci Vratislava II.: Kosmas, Dalimil, Přibík Pulkava.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha 1977.
• Lubomír E. Havlík: O přenesení království a koruny z Moravy do Čech. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 223-240.

• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a  Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah