MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O ZALOŽENÍ PRAHY

KRONIKA TAK ŘEČENÉHO DALIMILA

7

SVATBA S LIBUŠÍ
A VYDÁNÍ ZÁKONŮ

Sotva oráč u bran stojí, / Libuše už svatbu strojí,
páni knížetem ho volí, / snášejí mu hory doly.
Přemysl byl člověk znalý. / S kněžnou lidu zákon dali.1

LIBUŠINA VĚŠTBA
O DVOU OLIVÁCH

Libuše pak jednoho dne / řekla: „Vidím místo vhodné,
které slávou vzplane prudce / jako na obloze slunce.
Věštba bude naplněna. / Dvé oliv se zazelená.2
První Václav ctěný všemi, / druhý muž pak Vojtěch křtěný.
Můj lid hrdý bude na ně, / oba čeká milost Páně,
jejich svatá paměť čistá / ostříhá klid toho místa.“

O ZALOŽENÍ PRAHY

„Stavte, jak vám poradím, / velké město s podhradím
u Vltavy pod Petřínem, / kde práh tesař se svým synem
teše. Nazvete je Praha. / Ať mu k lesku dopomáhá
to, že král i dvořeníni, / třebas jako lvi jsou silní,
před prahem vždy hlavu skloní, / nechtějí-li přijít o ni.
To i v Praze činit zhusta / přikáže jim vtip a úcta.
Zemané i lidé městští / znesváří se však a ztřeští.
Třikrát stříbro pozře bída, / třikrát stříbro země vydá,
než ho kratce železné3 / všude hojnost nalezne.“

   Kronika tak řečeného Dalimila (kap. 7).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 Opět připomínka křesťanské symboliky orby v souvislosti s prosazením Božího zákona – Písma – tj. šíření křesťanství „v lidu od Boha svěřeném“.
2 Dvě zlaté olivy (Za 4, 11-14; Zj 11, 3-4) – srovnej legendu Beatus Cyrillus (1063) a podání Kosmovo (I, 9),  tam pozn. 1.
3 Motyka na krátkém toporu.

Předchozí kap. 6.: Vysvětlení zázraku s otkou.

Srovnání:
Svatba s Libuší (hadačkou): Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, F. Palacký, A. Jirásek.
Vydání zákonů a práv: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Libušina věštba: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Založení Prahy: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Otázka: „Proč se Bořivojovi upírá založení hradu Praha?

Následuje kap. 8.-15.: O dívčí válce.
Následuje kap. 16.: Přemyslova smrt a jeho potomci.

Literatura:
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová, Svoboda, Praha
1977.
• Kronika tak řečeného Dalimila. Ed. Marie Bláhová, překl. Marie Krčmová, přebás. Hana Vrbová. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah