MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

O ZALOŽENÍ HRADU JMÉNEM PRAHA

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. I.

9

   [Pokračování ...].
   V době těchto prvních počátků práv jednoho dne řečená paní, jsouc věštným duchem nadšena, před svým mužem Přemyslem a v přítomnosti starších lidu takto věštila:
        „Vidím veliký hrad, jenž slávou nebes se dotkne,
        ve hvozdě leží místo – je vzdáleno ode vsi této
        na třicet honů a mez mu určují vltavské vlny.

Toto místo na severní straně pevně chrání hlubokým údolím potok Brusnice, na jižním však boku široká hora velmi skalnatá, jež slove Petřín, převyšuje okolí. Hora toho místa se zkrucuje na způsob delfína, mořského vepře, směrem až k řečené řece. Až tam přijdete, naleznete člověka, an uprostřed lesa teše práh domu. A protože se u nízkého prahu i velcí pánové sklánějí, podle této příhody hrad, jejž vystavíte, nazvete Prahou.1 V tomto hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě zlaté olivy, jež svými vrcholy proniknou až do sedmého nebe a po všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. Budou je obětmi a dary ctíti a jim se klaněti všechna pokolení země české a ostatní národové. Jedna z nich bude slouti Více sláv (Maior Gloria), druhá Voje útěcha (Exercitus Consolatio)“.2
   Byla by více mluvila, kdyby nebyl pekelný věštecký duch prchl z božího tvora. Ihned kráčejí v staletý hvozd, a nalezše dané znamení, vystavějí na řečeném místě hrad Prahu, vévodící celým Čechám.3
   A poněvadž toho času dívky naší země, dospívajíce beze jha, usilujíce jako Amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volíce, vojensky sloužily stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděly lovu v lesích, nebraly si muži jich, nýbrž ony samy si braly muže, které a kdy chtěly, a jako skythský kmen kmen Plavci neb Pečeněgové, v oděvu se nijak, muž a žena, nelišili.4

Kosmas: Kronika Čechů, kn. I, kap. 9.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Etymologii názvu hradu Praha Kosmas odvozuje od člověka, jenž uprostřed lesa teše práh domu. Podle archeologů lze založení hradu Praha spojovat nejdříve s historickou dobou Bořivojovou. Tehdy Čechové stáli na prahu křesťanství, které Bořivoj přinesl z Moravy (Kristián, kap. 2).
Srovnej Janovo evangelium:
J (10, 9) – O dobrém pastýři
  (7) Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen,
       pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
  (8) Všichni, kdo přišli přede mnou,
       jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
  (9) Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn,
       bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu“.
Odtud tedy asi onen Kosmův práh domu – křesťanského domu, který na onom „řečeném místě“ pak Čechové začali postupně budovat. Srovnej Kristiánovu legendu (kap. 4): „Drahomíra ... poručila, aby nad hrobem blažené Ludmily vystavěli   d ů m   na způsob kostela“. Viz také vyobrazení fundátora s kostelem v rukou na malbě ve znojemské rotundě („Historie psaná štětcem“, tam obr. 9), které Kosmu zřejmě inspirovalo – viz tab. 2: „Kosmův obrazový scénář“.
Otázku: „Proč se založení Prahy upírá Bořivojovi?“ si položil R. Turek (1963) a tam na ni také naleznete odpověď.
2 Kosmas, inspirován zakládací oráčskou scénou s Konstantinem a Metodějem na malbách ve znojemské rotundě (viz tab. 2: „Kosmův obrazový scénář“), tu oba věrozvěsty přeonačil na sv. Václava a sv. Vojtěcha. V Janově Apokalypse čteme (Zj 11, 3-4):
  (3) „A povolám své dva svědky, a oblečeni v smuteční šat
       budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní“.
  (4) To jsou ty dvě zlaté olivy a ty dva svícny,
       které stojí před Pánem země.
Srovnej také Za (4, 11-14). 1260 dní je přibližně doba, po kterou soluňští bratři působili na Velké Moravě než se svými žáky odešli do Říma. Vše, co činili, činili v souladu s Písmem. Srovnej ŽK XVŽM V.
V cyrilometodějské legendě Beatus Cyrillus (1063) jsou ke dvěma olivám přirovnáváni světci Konstantin-Cyril a Metoděj: „»Toť jsou dvě olivy a dva svícnové«, od nichž byl svrchu řečený král [Rostislav] poučen o cestě Boží a vyrván z tlamy šelmy oheň sršící, takže ze slitování Božího nikoli bojem, nýbrž vírou vešel do brány trvalé bezpečnosti s nejskvělejším lidem moravským“. Podobně jsou ve znojemské rotundě za pluhem vyobrazeni křesťanský král-oráč Rostislav po boku s Konstantinem a Metodějem a nikoli pohan Přemysl se svatým Václavem a svatým Vojtěchem, jak navrhoval Kosmas. Neboť, jak nabádá Pavel v Druhém listu Korintským (2K 6, 14-16):
(14) Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!
       Co má společného spravedlnost s nepravostí?
       A jaké spolužití světla s temnotou?
(15) Jaký souzvuk Krista s Beliálem?
       Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
(16) Jaké spojení chrámu Božího s modlami?
       My jsme přece chrám Boha živého. ...
Podobně Kristián (kap. 1): „... není společenství světlu s tmou, ani smíru Krista s Belialem, a před ním již Metoděj v „Napomenutí vladařům“.
Na základě srovnání s Evangeliářem císaře Jindřicha II. Svatého (†1024) vidí Z. Všetečková (2004, s. 126, 128, 129) na malbě ve Znojmě v postavách v plášti vedle pohanského oráče personifikaci „spravedlnosti“ a „práva“ (IUS a LEX), neboť v 8. kap. Kosmovy kroniky si přečetla, že sám pohan Přemysl (s Libuší samou) vydal všechna práva a zákony. Jenže v rotundě vyobrazení křesťanští panovníci se nepochybně řídili Božím zákonem (lex Dei). Proto i ve scéně jim předřazené se nejedná o pohana Přemysla za pluhem, s personifikací „spravedlnosti“ a „práva“ po svém boku, ale křesťanského krále-oráče Rostislava s věrozvěsty Konstantinem a Metodějem, už i proto, že oráčská scéna byla v rotundě namalována dříve než se Kosmas vůbec narodil.
Z. Všetečková vytrhla jednu scénu ze souvislosti a zapomněla přitom na jízdní družinu, v níž král Rostislav uvádí oba věrozvěsty na Moravu. Že by tu snad pohan Přemysl přiváděl z Čech na křesťanskou Moravu (do Znojma) personifikaci „spravedlnosti“ a „práva“?
Mnohem lepe a výstižněji vyznívá srovnání oráčské scény, s králem-oráčem Rostislavem a oběma věrozvěsty po jeho boku, s iluminací Palatinského žaltáře (č. 381), na níž stojí král David mezi personifikací Moudrosti a Proroctví, nebo s freskou v dolní bazilice sv. Klimenta v Římě, znázorňující papeže Hadriána II. vítajícího Konstantina a Metoděje, kteří přinášejí do Říma ostatky čtvrtého římského biskupa sv. Klimenta (viz obr. 3a a 3b na straně „Česká televize mystifikuje diváky“).
3 Podle archeologických pramenů lze založení Prahy připsat nejdříve knížeti Bořivoji (R. Turek 1963, s. 110). To nám může být vodítkem pro určení historické doby, v níž odehrávající se události Kosmas použil, vedle jiných zdrojů a motivů, k vytvoření svého libušopřemyslovského mýtu – viz Kosmův obrazový scénář. Jeho základem byl, vedle křesťanské orby moravského krále-oráče Rostislava, nepochybně také „svatý sňatek“ (hieros gamos) s personifikovanou zemí, Vládou – poddání se Slovanů českých moravskému králi Rostislavovi (srovnej sňatek oráče s hadačkou pannou u Kristiána, kap. 2). A kromě tohoto symbolického spojení také dynastický sňatek české kněžny Ludmily a moravského knížete Bořivoje (viz Granum k roku 894, po přepočtu 871, a zprávu Fuldských análů k roku 871 o přepadení průvodu nevěsty, kterou si Moravané přiváděli z Čech).
4 Srovnej postavu kněžny s byzantským diadémem v rukou, svojí výškou postavenou na roveň králi-oráči, oděné v šatu krátkém, jako mužská suknice, na znojemských malbách – poslední čtvrtá postava v zakládací oráčské scéně – viz obr. 1 v tab. 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci nebo na straně „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“, tam obr. 2obr. 3. Personifikace Čech tu skládá hold na Moravě „nalezenému“ králi-oráči (viz výše pozn. 3).

Petr Šimík (2006).

Předchozí kap. 8.: Svatba s Libuší, vydání zákonů a práv.

Srovnání:
Libušina věštba: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Založení Prahy: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Stejný oděv: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmeny: „Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Rodokmeny: „Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví (1994).
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus?
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Přemyslovský cyklus ve znojemské rotundě“ aneb »Mýliti se« je přece lidské...
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Proč se založení hradu jménem Praha upírá Bořivojovi?
Úvahy: Vznik a původ přemyslovské pověsti.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Následuje kap. 9. (druhá část): O dívčí válce.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 26-27.
• Rudolf Turek: Čechy na úsvitě dějin. Academia, Praha 2000 (reprint 1. vydání: Orbis, Praha 1963), s. 110.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972, s. 23-24.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Zuzana Všetečková: Nástěnné malby ve znojemské rotundě. Několik poznámek k jejich interpretaci. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. konference o rotundě, konaní 25.-26. června 2003 ve Znojmě. Město Znojmo 2004, s. 124-130.
• Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah