MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZEMŘELA BOŽETĚCHA

KOSMOVA KRONIKA ČECHŮ, KN. III.

43

   [Pokračování ...].
  
Roku od narození Páně 1117. Dne 3. ledna ve čtvrtek, již v nešporní hodinu, bylo veliké zemětřesení, mnohem však větší v krajinách lombardských. Neboť jak jsme se doslechli z pověsti, mnoho stavení se tam sesulo, mnoho hradů zbořilo, mnoho chrámů a kostelů se zřítilo a množství lidí zasypalo.
   Téhož roku
        zemřela Božetěcha, jež bývala nedílnou družkou
        veškerých osudů mých, v den třetí a dvacátý v lednu
.
1
Rovněž téhož roku a za věčného kralování Pána našeho Ježíše Krista, v jehož rukou jsou srdce králů, rozpomněl se z jeho milostivého vnuknutí kníže Vladislav na svého bratra Bořivoje, nad jehož utrpením a bídou se slitoval Hospodin, shlédnuv již na jeho pokoru s trůnu hradu nebeského. A protože nad kým se Bůh slituje, nad tím nemůže se neslitovati i člověk, hned řečený kníže, byv již božským pokynem ponuknut a čině vše podle rady biskupa Heřmana, poslal v měsíci prosinci pro svého bratra Bořivoje a povolal ho zpět z vyhnanství; a dav mu dostiučinění a poddav se sám pod jeho panství, dosadil ho znova na knížecí stolec.
2 Jaký div budí dobrotivost knížete! Ale ještě více podivu zasluhuje jeho umírněnost, neboť ho ani světská hodnost neblaží, ani pozbytí vznešené pocty nermoutí.
        Knížete těšilo stejně, když vláda dána neb vzata.
        Zdali kdo, pověz mi, prosím, kdy o něčem takovém slyšel?

Kéž by to byl slyšel král uherský Koloman, kdyby byl naživu, jenž z obavy, aby po něm nepanoval jeho bratr Almuš, jej i jeho syna zbavil mužství i zraku!
3 Bořivoj pak, nejsa nepamětliv přijatého dobrodiní, udělil svému bratru polovici svého knížectví, ležící od řeky Labe na sever, a byl ho též, ač mladšího, ve všem poslušen, a vždy ho ctí předcházeje, nic nečinil bez jeho rady.

Kosmas: Kronika Čechů (kn. III., kap. 43.).

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Kosmova manželka Božetěcha zemřela 23. ledna 1117.
2 O důvodech tohoto rozhodnutí se lze jen dohadovat.
3 Zraku ano, mužství však sotva, neboť Almošův syn Béla (později II.), o němž je tu také řeč, měl s manželkou Helenou šest dětí. Srovnej „Rodokmen Arpádovců“.

Petr Šimík (2005).

Srovnání:
Mapka: „Moravské úděly“.
Rodokmeny: „Rodokmen Arpádovců“.

Rodokmeny: „Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Kroniky: „Kosmas k roku 1101“ o předání korouhve Oldřichovi Brněnskému.
Kroniky: „Mnich sázavský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (převzetí praporce).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1138“ o sněmu v Bamberku (převzetí praporce).
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Tabulka 16. „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli.
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949, s. 179-180.
Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová. Svoboda, Praha 1972.
Barbara Krzemieńska: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Garamond, Praha 1999.
Kosmova kronika česká. Překl. K. Hrdina a M. Bláhová, úvod D. Třeštík, komentář P. Kopal, vysvětlivky a poznámky M. Bláhová, rejstříky J. Vilím. Paseka, Praha a Litomyšl 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah