MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

SLOVANSKÉ PÍSMO

 

SLOVANÉ MĚLI VLASTNÍ PÍSMO JIŽ PŘED SVOU CHRISTIANIZACÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK K PŮVODU SLOVANSKÝCH PÍSEM
Jan Klobušický

   Dodnes je velice rozšířený a snad nejběžnější mylný názor, že sv. Cyril sestavil vůbec první slovanské písmo, které bylo pojmenováno hlaholice. Současný stav paleologického bádání však jednoznačně ukazuje, že Slované používali vlastní runové písmo dávno před svou christianizací1 a pokud se týká hlaholice, je to písmo křesťanské, ovšem předcyrilometodějské.2 Dají se sledovat tři typy slovanských run podle oblastí, z kterých pocházejí. Nejstarší typ, který vykazuje značné shody s etruskými písmeny, jsou slovanské runy z italského předvoje čili jihoevropské. Již od dob Jána Kollára se věnuje pozornost jistému nádechu slovanskosti u některých toponym severoitalské oblasti. V poslední době možnou slovanskou etymologii místních názvů   R a v e n n a   a   B o l o g n a   ve smyslu   r o v i n a   a   p l á ň   připustil slovanský filolog, amatérský archeolog a zastánce autochtonity Slovanů, Ljuba Hornov-Karpatějev.3 Josef Růžička ve své práci uvádí několik slovanských čtení nápisů, které jsou považovány všeobecně za etruské. Nelze však vyloučit, že hromadné zařazení dosavadních nerozluštěných nápisů mezi etruské památky je chybné, ale naopak je třeba rozhodně odmítnout bláhové snahy o komplexně slovanské řešení etruského problému.
   Jako přesvědčivé se jeví Růžičkovo čtení nápisu na kamenném mezníku vykopaném u osady Nova nedaleko Rocchety. Nápis...

   [Celý článek 2.555 kB ve formátu *.pdf po kliknutí ZDE. Pro zobrazení souboru je nutný Acrobat Reader alespoň ve verzi 5.0]

Jan Klobušický: Několik poznámek k původu slovanských písem (2006, s. 93-102).


Poznámky:

1 RŮŽIČKA, Josef. Slovanská mythologie, Praha: Alois Wiesner, 1925, s. 27-56.
2 Na starobylost hlaholice upozornilo v poslední době více autorů, několik důkazů o jejím předcyrilometodějském původu předložil i náš o. biskup HUČKO, Ladislav. Hlaholské či cyrilské písmo?, in: Gréckokatolický kalendár 2000, Košice: Byzant, 1999, s. 51-53.
3 HORNOV-KARPATĚJEV, Ljuba. Praslované a lid žárových polí, Žatec: Městský archív, 1948, s. 20.

Jan Klobušický (2006).

Srovnání:
Rodokmeny: „Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Jazyk: „Radoslav Večerka: Staroslověnština“ (1, 2, 3).
Písmo: „Mnich Chrabr: O písmenech“.
Písmo: „Hlaholská a cyrilská abeceda“.
Písmo: „Josef Vašica: Hlaholice a cyrilice“.
Texty: „Ukázka hlaholice“.
Zajímavosti: „Jan Klobušický: Abeceda jako modlitba“.
Písemnictví: „Josef Vašica: Velkomoravská škola literární“.
Písemnictví: „Radoslav Večerka: Staroslověnská literární tvorba v 9.-11. století“.
Dokumenty: „List moravského krále Rostislavu byzantskému císaři Michaelu III.“ (862).
Dokumenty: „List byzantského císaře Michaela III. králi Rostislavovi na Moravu“ (863).
Dokumenty: „Egregiae virtutis viri“. Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj prohlášeni spolupatrony Evropy (1980).
Dokumenty: „Slavorum Apostoli“. K 1100. výročí úmrtí arcibiskupa Metoděje, apoštola Moravanů a Slovanů (1985).
Historie: „Vladimír Vavřínek: Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem“.
Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci svatého Rostislava pravoslavnou církví.
Legenda o životě Rostislava, krále Moravanů, který se svou vírou a utrpením stal se svým národem svatým“.

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966, s. 203, 235.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 114-116.
• Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 36, 53.
• Jan Klobušický: Několik poznámek k původu slovanských písem. In: 10 let apoštolského exarchátu. Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, Praha 2006, s. 93-102.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah