MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

VRAŽDA KNĚŽNY LUDMILY

PŘIBÍKA Z RADENÍNA, ŘEČENÉHO PULKAVA, KRONIKA ČESKÁ

KAPITOLA XVI

O UMUČENÍ SVATÉ LUDMILY, SLAVNÉ ČESKÉ PANÍ

   [Pokračování ...].
  
A tak zatímco vzrůstalo v Čechách křesťanské náboženství, když řečený Vratislav přijal místo svého bratra Spytihněva, jenž odešel z tohoto světa, správu českého knížectví, a zplodil se zmíněnou svou manželkou Drahomírou syny – blahoslaveného Václava a bezbožného Boleslava,1 Drahomiř se ve všem přidržovala ctitelů model.2 Když tedy nejjasnější kníže Vratislav zemřel, zanechal slavného chlapce Václavavládu v zemi své matce, blahoslavené Ludmile.3 Jeho žena Drahomiř pak vychovávala druhého syna Boleslava Bezbožného, a pobízela ho často k pohanským obřadům. Nejslavnější paní a patronka Čechů, první perla a první květ v Čechách utržený, totiž blahoslavená Ludmila, vzdělávala tedy svého vnuka, blahoslaveného Václava, v křesťanské víře, Svatém písmu a ve slovech evangelia.4 Konečně laskavý utěšitel Duch svatý roztavil chlapcovo srdce a roznítil jeho nitro tak, že jiskry jeho vzdělání svítily na povrchu jako pochodně mezi lidmi zbožnými a spravedlivými a plody věčnosti vzkvétaly z jeho sladkých úst. Neboť jeho kázáním byla osvícena vlast Čechů. Panictví neboli cudnost zachovával myslí i tělem a prahna po mučednictví pro Krista, neskrýval pravdu křesťanské víry, ale veřejně ji hlásal, neustále se oddávaje modlitbám, vigíliím, almužnám i jiným zbožným činům, jsa pokorný nade všechny své současníky.
   Stalo se však, že závistivá Drahomiř v touze povznést se ve správě knížectví nad tchýni, poslala na hrad Tetín přeukrutné násilníky, Tunnu a Gomona, aby uškrtili a mučednickou smrtí zahubili blahoslavenou Ludmilu. Kristus ji ovinul zlatým řetězem a vzal ji na nebesa.5

Přibík Pulkava z Radenína: Kronika česká, kap. XVI.

   [Pokračování ...].


Poznámky:

1 Drahomíra nemohla být Václavovou matkou. Václav se narodil kolem roku 895, tj. 11 let před Vratislavovým sňatkem s Drahomírou (906). Viz tab. 13: Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
2 To je jen legendistické schéma, Drahomíra musela být pokřtěná.
3 Podle všeho se regentské vlády ujala Drahomíra, ne Ludmila.
4 Ludmila ovšem vychovávala vnuka Václava ještě za života Vratislavova, ne až po jeho smrti. V roce 921, kdy Vratislav zemřel, měl Václav již 26 roků. Srovnej tab. 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu jejich kosterních pozůstatků“.
5 Kněžna Ludmila byla zavražděna v sobotu 15. září 921.

Petr Šimík (2007).

Předchozí kapitola: Bořivojovi synové a vnuci.

Srovnání:
Bořivojovi synové a vnuci: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Vražda kněžny Ludmily: Kristián, Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Palacký.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Ludmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění, Zavraždění Václava a translace jeho těla.
Kristián, kap. 3: Stáří prvních Přemyslovců a Václavovo proroctví.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje).
Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Ludmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).

Následující kapitola: Vražda knížete Václava.

Literatura:
• Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“. Kroniky doby Karla IV. Ed. Marie Bláhová-Jana Zachová, Svoboda, Praha 1987, s. 281-282.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah