MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

BOŘIVOJOVI SYNOVÉ A VNUCI

KRISTIÁNOVA LEGENDA, KAP. 3. (1. část).

   [Pokračování ...].
   (63) Bořivoj měl též manželku jménem Ludmila, dceru Slavibora, knížete ze země slovanské, jež za starodávna slula Pšov, nyní od dnešních lidí podle hradu nedávno vystavěného Mělnickem sluje.1 Tato, jakož rovna mu byla v bludu pohanském, obětujíc modlám, tak i v náboženství křesťanském ho napodobila, ba předčila svého muže v ctnostech a stala se vpravdě služebnicí Kristovou.2 Dala pak tomuto knížeti tři syny a toliktéž dcer, a jak mu byl blažený Metoděj ústy prorockými předpověděl, co den moci nabýval se vším lidem svým a říše jeho vzrůstala. A dokonav běh času svého, pln dnů a dobroty na věčnost se odebral, naplniv života svého svého třicet pět let.3 Po něm ujal se vlády prvorozený syn jeho Spytihněv, všemi ctnostmi a přímo pověstí svatosti neobyčejně se skvějící. Bylť následovníkem otcovým, zakládal chrámy Boží, shromažďoval kněze a kleriky a dokonalý byl u víře Kristově. Dokonav čtyřicet let svého života, opustil tento svět a vznesl se ke hvězdám. Po smrti ujal se otěží vlády bratr jeho Vratislav, jenž pojal manželku jménem Drahomiř ze země Slovanů pohanských, řečené Stodor, ženu, kterouž přirovnati jest k oné Jezabeli, jež v zlobě své utracovala proroky, nebo k Evě, manželce prvního člověka, která Kaina i Abela porodila. Povilať Drahomiř témuž knížeti dva syny, jednoho jménem Václav, druhého Boleslav.4 Ale o tom až na svém místě.
   Nábožná tedy paní Ludmila ovdověvši a ještě staršího syna ztrativši, v domě svém setrvávala a pamětliva dřívější své nevědomosti (64) a bludu, den ze dne oplakávala minulé nepravosti. A jako kdysi byla vydávala údy své v službu nečistoty a nepravosti k hřešení, tak nyní vydávala je v službu spravedlnosti k posvěcení, říkajíc slovo apoštolovo: Jaký užitek jsem měla tehdy z toho, zač nyní se stydím? (Řím. 6, 21). Svědčí o tom chudí, jimž hojně v jejich nedostatku pomáhala a o jejichž potřeby jako matka se starala, hladové živíc, žíznivé občerstvujíc, pocestné a nuzné odívajíc. Svědčí o tom klerikové, o kteréž s nábožnou myslí jako o své syny pečovala. A byť všichni tito mlčeli, svědčí o tom stánky Kristovy, jimž rozmanitého zboží zlatého a stříbrného darovala – ne jako někteří z lupu nebo statku chudých, ale ze jmění sobě od Boha uděleného. Byla zbožná a mírná ve všem a všelikých plodů dobroty plná. V almužnách byla štědrá, v bdění neúnavná, v modlitbě nábožná, v lásce dokonalá, v pokoře neznající míry, v péči o sluhy Boží tak čilá, že kterým za světla denního nestačila vyhověti, v noci skrytě rukama své čeledi s horlivostí posílala, čeho potřebovali, naplňujíc slovo evangelia, jímž se přikazuje skutky lásky konati tak, aby nevěděla levice naše, co dělá pravice. Než kdybychom chtěli všechny projevy jejích ctností vylíčiti, spíše světlo denní by nám došlo nežli psací blána. A věru dveře domu jejího ve dne v noci každému mimojdoucímu byly otevřeny, že s blaženým Jobem mohla zvolati: Dveře mé pocestnému otevřeny byly (Job 31, 32), okem byl jsem slepému a nohou chromému (Job 29, 15). Byla matkou sirotků, vdov těšitelkou, zajatých nebo uvězněných neúnavnou navštěvovatelkou a ve všech dobrých skutcích dokonalá.
   Když tedy jmenovaný vévoda Vratislav, jak jsme se zmínili, ujal se po svém zemřelém bratru vlády, upevnil říši, vystavěl basiliku ke cti blaženého Jiřího mučedníka, ale smrtí byv zastižen, jejího dlouho želaného posvěcení se nedočkal. Svého syna Václava, hocha vroucí mysli, dal na hrad jménem Budeč,5 kdež byl a jest kostel, zasvěcený od předchůdce jeho a bratra Spytihněva ke cti knížete apoštolů blaženého Petra, aby tam v zákoně Božím a v Písmě byl vyučován. Hošík bystrého vtipu, Duchem svatým jsa osvěcován, hluboko si vštěpoval v paměť všecko, co slyšel od učitele, a když zatím otec jeho se odebral z tohoto světa – ve věku asi třiceti tří let –,6 povolán jest na sídelní hrad pražský7na stolec otcovský ode všeho lidu povýšen. Ale poněvadž ještě neodrostl zcela věku chlapeckému nebo jinošskému,8 všichni velmoži dohodnuvše se na moudrém záměru svěřili nezkušeného vévodu s bratrem jeho Boleslavem Ludmile blažené paměti, služebnici Kristově, na vychování,9 až by milostí Boží vyspěli věkem i silou.
   (65) Vidouc to však matka těchto hochů, jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a všelikým záštím své jedovaté duše vzplanula proti služebnici Boží Ludmile. A zlými dohady sžírána, domnívajíc se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinochů její tchýni, zbavována jest vlády i statků a naopak Ludmila že všechno panství uchvátí, vešla v nejzvrhlejší úradu s muži Belialovými a vší mocí hledí ji zahubiti. Ctihodná však a nábožná služebnice Kristova Ludmila poznavši to, chápala se proti ostnům zpupnosti zbraní pokory a trpělivosti a po poslech vzkázala svojí snaše: Ani stín nějaké žádostivosti po tvé vládě nezachvátil srdce mé, nic takového se tam nezahnízdilo a nejméně si přeji tobě nějak poroučeti. Vezmi si dítky své a po své vůli si s nimi vládni;10 mně však popřej svobody sloužiti Kristu všemohoucímu, na kterémkoli si přeješ místě. Než jak už to vždycky bývá, že čím více pokora pro Boha se skloní, tím více pýcha a zpupnost se ďáblovým popichováním vypíná, nejvlídnější a nejdobrotivější prosbou svaté vévodkyně Ludmily snacha její pohrdla, a nejen přijmouti, ale ani vyslechnouti ji nechtěla. To vidouc služebnice Kristova a na paměti majíc slovo apoštolské: Neodpírej zlému, ale dejte místo hněvu (Řím. 12, 19) a slovo evangelia: Budou-li vás stíhati v místě jednom, utecte do jiného (Mat. 10, 23), z hradu hlavního přestěhovala se se svými na hrad jménem Tetín – tím více perlami cností se ozdobujíc, čím jistěji věděla, že brzy pronásledovateli bude dostižena a palmy mučednické sobě zaslouží. Na modlitbách přenábožně trvala, bděním a posty neustále se trýznila a almužny štědrou rukou poskytovala.
   [Pokračování ...].

Kristián: Život a umučení svatého Václava a svaté Ludmily, báby jeho, kap. 3. (1. část).
Přeložil Antonín Stříž (1969).


Poznámky:

1 Viz mapka „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
2 Ludmila nemohla být Bořivojovi rovna v bludu pohanském, když ten byl ve skutečnosti pokřtěn nedlouho po svém narození (před rokem 853). Srovnej tab. 3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky“.
3 V legendách se Bořivojův dožitý věk uvádí v rozmezí 35-38 roků – viz tabulka 4.
4 Drahomíra nejspíš „povila“ jen a pouze mladšího Boleslava – viz níže pozn. 9. To by pak Kristián ovšem nemohl použít její přirovnání k biblické Evě,  „která Kaina i Abela porodila“, a toho se zřejmě nehodlal zříci.
5 Ještě za otcova života byl Václav poslán na Budeč, „aby tam v zákoně Božím a v písmě byl vyučován“.
6 Jedná se patrně o chybný překlad či výklad starší (nedochované) staroslověnské předlohy, v níž bylo nejspíš uvedeno: „vládnuv 33 let“, jak při vynechání Spytihněva správně zaznamenala staroslověnská Proložní legenda o sv. Ludmile. V každém případě údaj „33 let“, ať už se týkal délky vlády či věku, musel být vztažen k datu úmrtí Vratislavova otce Bořivoje (†888): „žil pak Vratislav [ještě] 33 let, načež zesnul v Pánu“. K tomu srovnej H. Łowmiański (1970, s. 413): „Údaje o věku členů dynastie nemohou být »úředního« původu, tj. pocházet z nějakého oficiálního seznamu knížat, protože takovéto seznamy pravidelně uváděly data nastoupení vlády a délku panování a ne délku života“.
7 Byl-li Václav „povolán na sídelní hrad pražský“, navozuje to otázku: „A odkud?“ Zřejmě vyrůstal a žil mimo dům otcovský. Tím lze vysvětlit, proč se vlády ujal až v 27 letech po Arnulfově vojenském zásahu v Čechách v roce 922 a ne bezprostředně po otcově smrti († 13. února 921). Vratislav patrně svěřil dospělému Václavovi jihočeský úděl se sídlem na Doudlebech (viz mapka „Slavníkovské panství“). To by pak vysvětlovalo, proč Ludmila, žijící na Budči, po Vratislavově smrti přesídlila na Tetín. Chtěla být asi blíž svému vnukovi, kterého vychovala – viz níže pozn. 9.
8 V roce 921, kdy zemřel Václavův otec Vratislav, měl Václav 26 roků a Boleslav asi 14 let – viz tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
9 V I. stsl. legendě (Min., Vost.), dříve než Vratislav poslal Václava na Budeč (viz výše pozn. 4), dala jej Ludmila vyučit v knihách slovanských pod vedením kněze. To znamená, že na vychování dostala Ludmila pouze Václava (Boleslav tehdy ještě nebyl na světě) a stalo se tak ještě během Vratislavova života, ne až po jeho smrti. Jediný důvod k takovému kroku mohl být pouze ten, že Václavova matka zemřela, když byl ještě jinoch, mladíček.
Vratislav se pak oženil podruhé a vzal si Drahomíru. K tomuto sňatku mělo dojít podle D. Třeštíka (1997, s. 204, 357, 361, 402, pozn. 59 na s. 546, pozn. 93 na s. 547) v roce 906. Boleslav se mohl narodit nejdřív v následujícím roce, a to měl Václav již 12 let – srovnej výsledky Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu v tabulce 12.
Drahomíra tedy byla Václavovou macechou a ne matkou, jak se první legendisté (mylně?) domnívali a ostatní pak už jen bezmyšlenkovitě opisovali (srovnej I. stsl. legenda, Crescente, Gumpold, 11. část, Kristián, kap. 3, II. stsl. legenda, 10. část, Fuit, Proložní legenda o sv. Ludmile, Proložní legenda o sv. Václavu) stejně, jako někteří současní historikové.
Podobně např. Kosmas (I, 32) považuje kněžnu Emmu, manželku Boleslava II., za matku Václava a Boleslava (později III.), i když ta nemohla být matkou ani jejich mladších bratrů, Oldřicha a Jaromíra, neboť do Čech mohla přijít nejdříve v roce 989 (L. Polanský 2000, s. 45, 48).
10 Ludmila podle Kristiána údajně vychovávala oba bratry, Václava a Boleslava, až po smrti jejich otce (13. února 921), protože ještě „nebyli vyspělí věkem a silou“. To měl být také důvod její vraždy. Ludmila ale, než odešla na Tetín, vrátila oba bratry Drahomíře. Ta ji pak stejně dala zavraždit (15. září 921), jak se ještě dočteme. V tom, stejně jako u dalších legendistů (Crescente), je Kristiánovo vyprávění zcela zjevně zmatené, neboť na „výchovu“ (ve skutečnosti již šestadvacetiletého) Václava (a podle Crescente na „kažení Václava kněžími“) by Ludmila měla sotva několik měsíců! Pravý důvod Ludmiliny vraždy byl tedy nepochybně jiný.
Zbývá ještě odpovědět na otázku: „Odkud kněžna Ludmila odešla na Tetín?“ Podle D. Třeštíka (1997, s. 364, 366) předtím Ludmila sídlila na Budči. To koresponduje s textem legend, že Vratislav poslal svého syna na hrad Budeč (viz mapka), aby se tam učil písmu či knihám latinským. Kněz Učen, který podle CrescenteII. stsl. legendy měl Václavovu výuku na starosti, by měl být podle Kosmových anagramů totožný s moravským biskupem Gorazdem, který po Metodějově smrti (†885) a vyhnání jeho žáků z Moravy odešel patrně za svým bratrem Bořivojem (viz „Rodokmen Mojmírovců“) do Čech. 
V I. stsl. legendě (charv.) se Václav učil knihám slovanským a latinským (nevíme ovšem kde), ruské recenze legendy (Vost., Min.) k tomu ještě přidávají, že slovanským knihám dala Václava učit Ludmila (opět se zde nepraví kde) a teprve poté ho jeho otec Vratislav poslal na Budeč učit se knihám latinským. Proč, když na Budči právě byl? To autor patrně nevěděl. Jedná se zřejmě o dodatek podle Crescente, která sice určuje místo, ale nespecifikuje jazyk, ve kterém výuka probíhala. Mlčky se předpokládá, že autor latinsky psané legendy nemohl mít ani jiný jazyk na mysli. Možnost, že na Budči se Václav učil knihám slovanským i latinským pod vedením jednoho a téhož kněze Gorazda-Učena, by podporovala Metodějova volba svého nástupce: Metoděj ukázal jim na jednoho ze svých spolehlivých učedníků, zvaného Gorazd, a řekl: „Je to muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má!“ (staroslověnský Život sv. Metoděje, kap. XVII).

Petr Šimík (2006).

Komentář:
Srovnání skutečného dožitého věku prvních „Přemyslovců“ (zjištěného průzkumem jejich kosterních pozůstatků v tabulce 12) s věkem uváděným Kristiánem (kap. 3) a v legendě Fuit obsahuje tabulka 4. Podrobně je tato otázka rozvedena u legendy Fuit. Grafické znázornění věku a období vlády prvních „Přemyslovců“ najdete v tabulce 5. Životní data kněžny Ludmily a knížete Václava, podle současného stavu poznání, obsahují tabulka 6tabulka 7. Průběžný věk členů prvních tří generací „Přemyslovců“ v některých klíčových letech přibližuje tabulka 13.
Za bernou minci považují údaje legendistů o dožitém věku knížat i někteří antropologové, aby se s jejich pomocí pokusili zpochybnit výsledky průzkumu svého kolegy E. Vlčka a exaktnost nástrojů své vědy vůbec – viz Jaroslav Brůžek-Vladimír Novotný (1999): „Jak staří umírali staří Přemyslovci?“.

Jednotlivé části Kristiánovy legendy:
            Předmluva.
1. kap.: Vynález písma, jeho obhajoba v Římě, ustanovení Metoděje arcibiskupem a Svatoplukova zrada.
2. kap.: Pověst o Přemyslovi, pokřtění Bořivoje a přenesení křesťanství do Čech, pohanská reakce.
3. kap.: Bořivojovi potomci, Václavovo vidění a proroctví.
4. kap.: Vražda Ludmily, dopadení vrahů, stavba kostela nad Ludmiliným hrobem.
5. kap.: Převzetí moci, vyhnání matky, přenesení Ludmilina těla.
6. kap.: Vojín Kristův a jeho Boží zbroj, stavba kostela sv. Víta, záměr odejít do Říma.
7. kap.: Vražda knížete Václava.
8. kap.: Povraždění Václavových přátel i dítek jejich, translace Václavova těla, zázraky.
            Přídavek.

Srovnání:
• I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
• Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Z jinocha mužem, obnovení chrámů, Stavba a posvěcení chrámu, Pozvání na hostinu, Zavraždění Václava, Translace.
• Kristián: Stáří prvních Přemyslovců, Václavovo vidění a proroctví, Vražda knížete Václava, Přenesení těla.
• II. stsl. legenda (Nikol.): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Vražda Ludmily, Převzetí moci a vyhnání Drahomíry, Stavba a posvěcení chrámu, syn Zbraslav, Pozvání do Boleslavi, Přípitek archandělu Michaelovi, Účast na jitřní, Potyčka s Boleslavem, Zavraždění VáclavaVyhubení jeho přátel, kněží a služebníků a jejich dětí, Zázrak s krví, Odplata Nejvyššího, Translace Václavova těla, Zázraky.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje, translaci Ludmilina těla neuvádí).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o sv. Václavu (překl. J. Vajs): Zabití Lidmily, Vyhnání a návrat matky, Vražda Václava, Přenesení těla.

Palackého vyprávění o dějích historických:
20. část: Svatoplukova zrada, oslepení Rostislava.
21. část: Přepadení průvodu české nevěsty.
22. část: Pokřtění Bořivoje a Ludmily.
25. část: O zmizení Svatopluka.
27. část: Bořivojovi synové.

Tabulky:
  3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu dle Kristiánovy smyšlené historky“.
  4. „Stáří prvních »Přemyslovců« podle legend“.
  5. „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
  8. „Srovnání motivů v ludmilských a václavských legendách“.
12. „Výsledky antropologicko lékařského průzkumu kosterních pozůstatků nejstarších »Přemyslovců«“.
13. „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.

Literatura:
• Oldřich Králík (ed.): Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Vyšehrad, Praha 1969, s. 58-87.
H. Łowmiański: Początki Polski II., III., IV. Warszawa 1963, 1967, 1970.
Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Vyšehrad, Praha 1978.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998, s. 78-128.
Luboš Polanský: Spor o původ kněžny Emmy, manželky Boleslava II. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Edd. Luboš Polanský, Jiří Sláma, Dušan Třeštík. NLN, Praha 2000, s. 27-48.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah