MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

MÝTY A POVĚSTI

 

SVATOPLUKOVA SVATBA

FRANTIŠEK PALACKÝ A JEHO DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO, DÍL I., KN. II., ČL. 5.

Čl. 5.: Velikost a pád říše moravské
21. část: Obvinění Svatopluka, povstání Moravanů,
záhuba franského vojska, česká kněžna-nevěsta

   Však i Svatopluka stihla brzy pomsta za tak nešlechetné chování. Vladaři zajisté Karlmannovi v Moravě, nenalezavše jeho dosti povolna, aniž dosti poslušna rozkazů německých, obžalovali ho z nevěry. Povolán jsa k Karlmannovi, když přišel, uvržen jest, jako před tím strýc jeho, do žaláře, v němž i nápodobně jemu očekával soudu svého. (Roku 871).1
   Moravanům upřímným a bodrým muselo takové s knížaty jejich nakládání tím státi se nesnesitelnějším, že potahovalo za sebou i úplnou porobu i nekonečné svízele zemské. Pročež pozdvihše se valně, počali válku záhladnou proti německým posádkám. Aby boji svému dodali větší spojitosti a mohutnosti, přinutili Slavomíra, příbuzného knížat moravských, ačkoli knězem byl, postaviti se v čelo. Úsilí jejich odměněno nejedním zdarem vítězným a Němci uvedeni tím do těžkých nesnází.2
   Zatím Svatoplukovi, s výše trůnu sotva nastoupeného svrženému, a tím potrestanému, čím se sám byl provinil, dostalo se v žaláři času a příležitosti zželeti a pokáti se ze hříchu proti Rostislavovi spáchaného, i vzpamatovati se v pravdivém položení svém.3 Nemohouce na Karlmannově dvoře ničím dolíčiti nevěry jeho, propustili ho, co nevinného, na svobodu; a Karlmann, chtěje udobřiti uraženého a odčiniti křivdu jemu činěnou, neoštídal se k němu s úctami a s dary, Svatopluk ale nedal se tím mýliti více; trpkým zkušením poznav cenu přízní takových, nehleděl bez pomsty, pro kterou také obmýšlel užíti potměšilou chytrostí k prospěchu svému dvojnásobné neprozřetelnosti protivníka svého. Tvářiv se co věrně oddaný, navedl Karlmanna k tomu, že poručil jemu samému vésti vojsko veliké proti Slavomírovi nově vypravené. I stalo se pak, že v čele svých vlastních nepřátel vkročil opět do vlasti krví zbrocené a k boji na smrt přichystané.4
   Moravané ustupovali před ním. Bez překážky prosul se až pod Velehrad, kde vojsku stany rozbíti kázav, sám do města vešel, jakoby tam chtěl namlouvati k ruce Karlmannově. Avšak rychle srozuměv si s národem svým, chopil se jarou silou opět žezla vlády a pomámiv Němce tvárností zjednaného míru, přepadl je nenadále s celou mocí svou. Tu nadarmo byl všeliký odpor: veliké jejich vojsko zahlazeno, málo kdo živen, ještě méně kdo zachoval se útěkem. Ztráta Němců byla nesmírná i nenahraditelná; málo bylo rodin v Bavořích, Rakousích a Korutanech, které by neměly oplakávati někoho ze svých; radost mnoholetých vítězství pohřbena tím v hoři a nářku. Karlmann kázal na rychlost sebrati všecky moravské rukojmě, co jich v zemi své měl, aby jimi vykoupiti mohl zajaté své u Svatopluka: však neobdržel prý než jediného muže nazpět, a to polomrtvého, jménem Ratboda.5
   Znal to dobře Svatopluk, že první toto skvělé vítězství, které ho smířilo s národem opět, nebylo než počátek dlouhého a krutého boje, v němž měly všecky síly říše německé nasazeny býti na odplatu za hořkou ztrátu a na opětné podmanění tak nebezpečně vzmáhajícího se krále slovanského. Pročež neopominul chystati a zbrojiti se k němu se vší horlivostí a opatrností.
   Především důležité bylo jemu k tomu cíli užší a přátelské spojení s bojovnými a války milovnými Čechy. Již na podzimku téhož léta 871 pojal sobě sám za manželku kněžnu českou, bezpochyby sestru vévody Bořivoje.6 Když nevěsta se vzácným průvodem do Moravy vezena, vojsko německé, vedením Arna, biskupa vircpurského, a hraběte Rudolfa, z Rakous se vysuvší, jalo se stíhati svatební ten průvod, jenž u jakési silně ohražené klauzy, pro snadnější průchod, 664 osedlaných koní za sebou opustiv, stihatelům v kořist je dal.7 Svatbou touto počalo se bezpochyby ono spojení Bořivojovo s dvorem moravským, kteréž mělo pro celé Čechy tak důležité následky; spojení zvláštní, jehož právní poměry a výminky jsou nám neznámy, ačkoli soudě po skutcích a zprávách pozdějších, pochybovati nelze, že Bořivoj Svatopluka mnohem mocnějšího uznával za ochránce svého a tudíž i podléhal poněkud vrchní jeho vládě.8 Čechové od té doby spojovali zbraně své s Moravany proti společným nepřátelům.9

František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, díl I., kn. II., čl. 5 (21. část).

[Pokračování ...].


Poznámky:

1 O zatčení a obvinění Svatopluka píší Fuldské anály k roku 871 (a).
2 O povstání Moravanů viz Fuldské anály v pozn. 1.
3 Jestliže podle Palackého Svatopluk v bavorském žaláři bezpochyby želel a kál se z hříchu spáchaného na svém strýci králi Rostislavovi, proti Rostislavovi (a vůbec Velké Moravě) zaměřený Kosmas ve své tendenční Kronice Čechů Svatoplukovo „hnutí mysli“ podává poněkud jinak – viz Kosmas (I, 14).
4 O propuštění Svatopluka viz Fuldské anály v pozn. 1.
5 O záhubě Karlomanova vojska viz Fuldské anály v pozn. 1.
6 Ona česká kněžna bezpochyby nemohla být sestrou Bořivoje, knížete moravského a Svatoplukova bratrance – viz „rodokmen Mojmírovců“. Svatopluk si přece nemohl vzít za manželku vlastní sestřenici. K příbuzenství Svatopluka a Bořivoje viz hypotéza E. Vlčka (1995) a L. Galušky (1996). O tom, že Bořivoj byl nejspíš Rostislavův syn, viz úvaha Vznik a původ přemyslovské pověsti. Protože z Fuldských análů (k roku 870) i z Kristiánovy legendy (kap. 1) víme, že Svatopluk byl Rostislavův synovec, pak Svatopluk a Bořivoj museli být bratranci. Výše uvedená hypotéza a přemyslovská pověst se tak navzájem doplňují a stvrzení poskytuje legenda „O pustynnike Ivaně“, která Bořivoje nazvala knížetem moravským (P. Šimík 2006, s. 337-344).
7 O přepadení průvodu nevěsty, kterou si Moravané přiváděli z Čech, píší Fuldské anály k roku 871 (b). Podle záznamu fuldského analisty bylo těch koní, sedel a štítů o 20 méně.
8 „Svatbou touto počalo se bezpochyby ono spojení Bořivojovo s dvorem českým, a to prostřednictvím kněžny Ludmily, neboť Bořivoj, sám kníže moravský, byl synem výše zmíněného krále Rostislava a tudíž Svatoplukův bratranec. Potvrzuje to i pozdější zpráva „Jádra katalogu předních biskupů Moravy“ k roku 894 (po přepočtu 871), podle níž se Bořivoj stal knížetem Čech zásluhou sv. Ludmily, neboť se do Čech „přiženil“. K dynastickému sňatku Bořivoje a Ludmily viz úvaha: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Po jednání Svatoplukova zástupce, kněze Jana z Benátek, s Ludvíkem Němcem ve Forchheimu v roce 874 bylo „vévodství Čechů“ připojeno ke království Moravanů. V této souvislosti se Fuldské anály zmiňují i o poselstvu z Čech, což je nadlouho poslední zmínka o zástupcích Čechů. Nejpozději v roce 875 usedá moravský kníže Bořivoj, Svatoplukův místodržící v Čechách, na pražský stolec. Je to patrné i z Reginonovy zprávy k roku 876. Teprve po Svatoplukově smrti (†894) pak fuldský analista k roku 895 napsal, že Svatopluk „předtím násilím odloučil a vytrhl“ knížata Čechů ze společenství a moci bavorského národa. Teprve k tomuto roku píše opět o poselstvu Čechů.
9 Zbraně své spojovali Čechové s Moravany již za vlády krále-oráče Rostislava (846-870).

Petr Šimík (2006).

Palackého převyprávění pověstí, „jak nám z nejstarší doby podány jsou“:
  1. část: Upotřebení pověstí z nejstarší doby v dějepravném rozvinutí.
  2. část: O praotci Čechovi, o soudci Krokovi a jeho třech dcerách.
  3. část: O Libušině soudu, nalezení Přemysla a o ustanovení práv.
  4. část: O založení Prahy, hlavního města českého.
  5. část: O dívčí válce.
  6. část: O Přemyslových potomcích a nástupcích a o lucké válce.

Palackého vyprávění o dějích historických:
20. část: Svatoplukova zrada, oslepení Rostislava, zatčení Metoděje.
21. část: Přepadení průvodu české nevěsty, Svatoplukova svatba.
22. část: Pokřtění Bořivoje a Ludmily.
25. část: O zmizení Svatopluka, o třech prutech Svatoplukových.
27. část: Bořivojovi synové.
33. část: Vražda kněžny Ludmily.
35. část: Zavraždění sv. Václava.

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Granum k roku 894“ (po přepočtu 871) o Bořivojově křtu (?), spíše však sňatku (!).
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 5b: „Srovnání životních dat a období vlády Svatopluka a Bořivoje“.
Tabulka 15: „Životní data krále Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 17: „Arcibiskupové a biskupové moravští“.
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: „Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Úvahy „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
   • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006, 2009).

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v  národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z  2.  mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. I-V s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah