MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

KRONIKY

 

ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA

FRANTIŠEK PALACKÝ A JEHO DĚJINY NÁRODU ČESKÉHO, DÍL I., KN. III., ČL. 1.

Čl. 1.: Křesťanství v Čechách až po smrt sv. Václava
35. část: Zavraždění sv. Václava

   Svatý Václav navštěvoval města říše své ve výroční čas posvícení kostelů jejich. Pročež přišel ke dni sv. Kosmy a Damiana (27. září) roku 935 také do sídla bratrova, staré Boleslavi, aby účasten byl slavné služby Boží v kostele tam ke cti oněch dvou svatých vystaveném.1 Po skončení liturgie chtěl hned zase vrátiti se do Prahy; ale k prosbě Boleslavově, aby neodjížděl od připravených již hodů, zůstal tam přes noc. Když pak vsed na kůň počal hráti a veseliti se s druhy svými na dvoře, vystřežen jest sice o bratrově zlém úmyslu, ale nechtěl tomu věřiti. A tu noc sešedše se bojovníci na Hněvsův dvůr, pozvali k sobě Boleslava, i uložili tam radu vražednou, jak by zabili pána svého. Řekli pak: půjdeť na jitřní, tehda ulovíme jeho.2

Zavraždění svatého Václava
Obr. 1. Zavraždění sv. Václava.
Nakreslil Jan Goth.

   Dne následujícího, v pondělí 28. září roku 935,3 když zvoněno jitřní, pospíchal Václav jak obyčejně do kostela. Ve vratech potkav Boleslava, pochválil ho za to, že ho dobře častoval včera. Tento pak tasiv meč, seknul Václava do hlavy a řka: „Tak tě chci dnes lépe častovati!“ Václav ale silnější jsa, chopil se bratra i vyrvav mu meč z ruky, povalil ho na zem a dí: „To ti Bůh odpusť, bratře!“ Když však Boleslav, jakoby   j e h o   vražditi chtěli, o pomoc volati počal, přiskočivše služebníci jeho Česta, Týra i Hněvsa, obořili se zuřivě na Václava, jenž již raněný utíkaje do chrámu, v jeho dveřích mečem Hněvsovým probodnut na zemi klesl. Potom jali se stíhati „mládence“ čili dvořany jeho, a zabili všecky ty, kteří rychlým útěkem nezachovali života svého; také „Boží slouhy zloupili, vyhnavše je z města, a ženy jejich na jiné muže vdali“.4 Matka Drahomíra uslyševši co se děje, přiběhla i padla s pláčem na mrtvé tělo syna svého:5 avšak znamenajíc, že vražedníci ukládají také o její bezživotí, utekla i ona do země charvatské, an zatím Boleslav pospíchal zmocniti se veškeré vlády zemské v Čechách. Tělo Václavovo ležeti zůstalo v dveřích chrámových, až konečně kněz jeden, jménem Chrastěj, odvážil se je zdvihnouti, a nejprve v domě svém, potom i prostřed chrámu poctivě položiti a ochrániti.6
   Boleslav vzpamatoval se sice brzy v nešlechetnosti skutku svého a činil zaň pokání, avšak vlády jim nabyté proto se neodřekl. Přikázav nejprve pochovati v Boleslavi tělo mrtvé čestně, potom po třech letech dal je odtud převézti do Prahy a uložiti tu v kostele sv. Víta,7 který někdy Václav sám stavěti počal. Syna, kterého manželka mu právě ve dnech oné vraždy a bouře porodila, Strachkvasem nazvav, ustanovil ho k duchovnímu stavu, podávaje ho jakoby v oběť Bohu za těžký přestupek svůj.8
   Václav pobožný a spravedlivý, utrpěvší konečně za svou horlivost a náboženství, považován a vyhlášen jest od veškerého lidu hned po smrti své za mučedníka svatého. Dříve nežli věk minul, ano pokud ještě bratrobijce seděl na trůnu, roznesla se pověst o zázracích u hrobu jeho sběhlých až do dalekých zemí. Avšak Čechové sami ctili památku jeho co nejsvětěji: ano, úcty k němu v jejich vlasti přibývalo vždy po celá století: národ vzýval ho jakožto „dědice země české“, jakožto předního přímluvce a orodovníka u Boha za všecky věrné Čechy;9 knížata i panovníci kladli obraz jeho na peníze,10 pečeti a korouhve své; množství chrámů i oltářů postaveno v čest jeho jména po všech krajích; ano konečně vše, co národ náš chtěl ve cti míti jako své vlastní, to až podnes „svatováclavským“ nazývati obvykl.11 Tak samo jméno výtečného panovníka tohoto, jako před stoletími, ještě i nyní nepřestává buditi v milionech srdcí českých city a úmysly nábožné.

František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, díl I., kn. III., čl. 1 (35. část).


Poznámky:

1 Svátek Kosmy a Damiana (27. září) roku 935 připadl na neděli.
2 Podle F. Palackého se spiklenci na knížete Václava chystali jako na štvanou zvěř. Podle D. Třeštíka se prý však jednalo o nešťastnou náhodu.
3 Kristián i Kosmas kladou zavraždění knížete Václava do roku 929, kdy den 28. září připadl také na pondělí. Není to ale možné. Podle Vlčkova antropologicko lékařského průzkumu Václavových kosterních pozůstatků se kníže dožil asi 40 let. Musel by se narodit kolem roku 889, a to měl jeho otec Vratislav teprve 15 let. Srovnej tab. 13: Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“. K datování vraždy Václava viz též „Granum k roku 928“ (po přepočtu 935).
4 Státní převrat, všichni Václavovi příznivci byli odstraněni.
5 To by znamenalo, že Drahomíra v té době žila u svého syna Boleslava.
6 Jméno kněze, Krastěj, známe z I. stsl. legendy.
7 V některých legendách je skutečně uvedeno, že k přenesení Václavova těla z Boleslavi do Prahy došlo 3 roky po vraždě. D. Třeštík však vyslovil velmi pravděpodobnou domněnku, že se tak stalo nejdříve 30 let po vraždě až v souvislosti s Boleslavovým úsilím o založení pražského biskupství.
8 Mladší knížecí synové se někdy dávali na církevní dráhu, i když jejich otec nikoho nezavraždil. Jako důkaz Boleslavova brzkého pokání to sotva postačí.
9 Srovnej např. titulní iluminaci z wolfenbüttelského rukopisu Gumpoldovy legendy.
10 První vyobrazení sv. Václava na denárech můžeme zaznamenat až u knížete Jaromíra (1004-1012).
11 Viz např. svatováclavská koruna, kterou dal zhotovit král Karel IV.

Petr Šimík (2007).

Palackého převyprávění pověstí, „jak nám z nejstarší doby podány jsou“:
1. část: Upotřebení pověstí z nejstarší doby v dějepravném rozvinutí.
2. část: O praotci Čechovi, o soudci Krokovi a jeho třech dcerách.
3. část: O Libušině soudu, nalezení Přemysla a o ustanovení práv.
4. část: O založení Prahy, hlavního města českého.
5. část: O dívčí válce.
6. část: O Přemyslových potomcích a nástupcích a o lucké válce.

Palackého vyprávění o dějích historických:
20. část: Svatoplukova zrada, oslepení Rostislav, zatčení Metoděje.
21. část: Přepadení průvodu české nevěsty, Svatoplukova svatba.
22. část: Pokřtění Bořivoje a Ludmily.
25. část: O zmizení Svatopluka, o třech prutech Svatoplukových.
27. část: Bořivojovi synové.
33. část: Vražda kněžny Ludmily.
35. část: Zavraždění sv. Václava.

 
Srovnání:
• I. stsl. legenda (charv.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Vost.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
• I. stsl. legenda (Min.): Václavovo mládí a skutky, Vražda Václava a translace těla (vraždu Lidmily vynechává).
Crescente (bav.): Zavraždění kněžny Ludmily, Zavraždění knížete Václava a translace těla (chybí motiv vražd).
• Gumpold (překl. Z. Kristen): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Z jinocha mužem, obnovení chrámů, Stavba a posvěcení chrámu, Pozvání na hostinu, Zavraždění Václava, Translace.
• Kristián: Stáří prvních Přemyslovců, Václavovo vidění a proroctví, Vražda knížete Václava, Přenesení těla.
• II. stsl. legenda (Nikol.): Předmluva, Václavovo mládí, Václavovy skutky, Václavovo vidění a proroctví, Vražda Ludmily, Převzetí moci a vyhnání Drahomíry, Stavba a posvěcení chrámu, syn Zbraslav, Pozvání do Boleslavi, Přípitek archandělu Michaelovi, Účast na jitřní, Potyčka s Boleslavem, Zavraždění VáclavaVyhubení jeho přátel, kněží a služebníků a jejich dětí, Zázrak s krví, Odplata Nejvyššího, Translace Václavova těla, Zázraky.
Fuit (překl. B. Ryba): Vražda kněžny Ludmily (Boleslava nejmenuje, translaci Ludmilina těla neuvádí).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vajs): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. J. Vašica): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o Ludmile (překl. E. Bláhová-V. Konzal): Vražda kněžny Lidmily a přenesení jejího těla (chybí motiv vraždy).
• Prolog o sv. Václavu (překl. J. Vajs): Zabití Lidmily, Vyhnání a návrat matky, Vražda Václava, Přenesení těla.

Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Hroby: „Hrob knížete Václava“.
Vražda knížete Václava v legendách: I. stsl. legenda, Crescente, Gumpold, Kristián, Vavřinec, II. stsl. legenda.
Vražda knížete Václava v kronikách: Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Kroniky: „Kanovník vyšehradský k roku 1126“ o bitvě u Chlumce (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Druhý pokračovatel Kosmův k roku 1260“ o bitvě u Kressenbrunnu (přilba svatého Václava).
Kroniky: „Granum k roku 928“ (po přepočtu 935) o zavraždění svatého Václava.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka   6: „Životní data kněžny Ludmily“.
Tabulka   7: „Životní data knížete Václava“.
Tabulka 12: „Dožitý věk Svatopluka a nejstarších »Přemyslovců« dle antropologicko lékařského průzkumu E. Vlčka“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Symbolika: „Přilba jako atribut svatého Václava“.
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?

Literatura:
• Bertold Bretholz: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historica (MGH), nova series II, Berlin 1923.
• František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl první: Od prvověkosti až do roku 1253. L. Mazáč, Praha 1936.
• Karel Hrdina: Kosmova kronika česká. Melantrich, Praha 1949.
• Kosmova kronika česká. Ed. Karel Hrdina-Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972.
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). NLN, Praha 1997.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah