MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

LEGENDY

 

ŽIVOT SV. METODĚJE

II

   [Pokračování ...].
   Po těchto všech milosrdný Bůh přející si, aby každý člověk byl spasen a dospěl k poznání pravdy,1 za našich let pro náš národ, o který se nikdy nikdo nestaral, povolal našeho učitele blaženého Metoděje k vznešenému úkolu. Přirovnáme-li všechny jeho ctnosti a veliké činy k těmto světcům jednomu po druhém, nebudeme se muset hanbit, neboť jedněm byl rovný, než druzí byl o málo menší, opět než jiní byl větší, výmluvné překonal pracovitostí a činné výmluvností.2 Tím, že se všem připodobnil, jevil se na něm obraz všech: bázeň Boží, zachovávání příkazů, tělesná čistota a horlivé modlitby a posvátné úkony, mocné na protivníky a líbezné k přijímajícím pokárání, ráznost, milosrdenství, láska, vášnivost i trpělivost. Stával se všechněm vším, aby všechny získal.3
   Byl pak z rodu po otci i matce nikoli nepatrného, nýbrž velmi dobrého a vznešeného, známého především Bohu a císaři a veškerému kraji soluňskému, jak to bylo vidět i na jeho tělesné podobě. Proto si ho též právníci oblíbili od dětství4 a vyslovovali se o něm s pochvalou, až konečně i císař se dověděl o jeho bystrosti a svěřil mu správu slovanského knížectví,5 já bych řekl, jako by předvídal, že jej bude chtít poslat Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se předem naučil všem slovanským obyčejům a pomalu si je osvojil.
   [Pokračování ...].

Život sv. Metoděje (kap. II).


Poznámky:

1 1Tim 2, 4.
2 ...neboť jedněm byl rovný, než druzí byl o málo menší, opět než jiní byl větší, výmluvné překonal pracovitostí a činné výmluvností. Tím, že se všem připodobnil, jevil se na něm obraz všech: Celý tento úryvek je doslovně převzat z řeči sv. Řehoře Naziánského na paměť sv. Athanasia, která byla autoru ŽM vzorem, jak svědčí i jiné shody (Grivec Fontes 221 p. 5).
3 1Kor 9, 22.
4 ...Proto si ho též právníci oblíbili od dětství: Slov. Po tomu že i pъrъci ljubęšte i izdětъstva... A. Vaillant (Quelques notes o. c. 232) myslí, že pъrъci, přes nejlepší vůli, nemůže značit právníci (juristes), ale vlastně jen ty, kteří se přou soudně (ceux qui disputent, les contestant en justice) a navrhuje smělou konjekturu: pъrъci prý povstalo nejspíš z řec. eparchos nebo hyparchos, slov. plurál je iparsi a z toho pъrъci; historicky to odůvodňuje tím, že Soluň, než se stala thémou, byla spravována eparchy. Jazykově se však tento dohad těžko dá odůvodnit. Ve dvou rukopisech ŽM (Lavrov, Materialy o. c. 70) čte se tu varianta gъrci, tj. Řekové, což je asi zřejmý omyl. Ve Chvalořeči o obou bratřích, na niž Lavrov odkazuje, nacházíme podobnou charakteristiku mladičkého Metoděje jako v ŽM; praví se tam mimo jiné, že byl milován všemi vladyky (vъsěmi vladykami bystъ ljubimъ –, Lavrov ib. 80). I. Sreznevskij, Materialy o. c. II 1773, uvádí doklady z A. Vostokova pro pъrъcъ-strjapčij, dělec (tj. právník, advokát).
5 ...správu slovanského knížectví: Obyčejně se má za to, že toto „slovanské knížectví“ (stsl. knęženie odpovídá řec. archontia, knęzь řec. archón) bylo někde na řece Strymonu; byl to správní okrsek byzantské říše obývaný většinou Slovany (srov. Pastrnek, Dějiny 50 p. 27; Dvorník, Les légendes 17-18; Grivec AAV XVII, 1941, 109 p. 7). Podle krátkého životopisu v prologu (Lavrov, Materialy o. c. 103) byl Metoděj tímto knížetem deset let.

Josef Vašica (1966).

Život sv. Konstantina-Cyrila (869):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Život sv. Metoděje (886):
kap. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Literatura:
• Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské 863-885. LD, Praha 1966.
Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992.
Jaroslav Kolár (ed.): Středověké legendy o českých světcích. NLN, Praha 1998.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah