MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

DOKUMENTY

 

„PRAEDICATIONIS TUAE DOCTRINIS“

• List papeže Jana VIII., adresovaný roku 879 „nejdůstojnějšímu Metoději, arcibiskupovi panonské církve“.

   Nejdůstojnějšímu Metoději, arcibiskupovi panonské církve.
   Ačkoliv kázáním svého učení jsi měl vést ke spáse a poučovat lid Páně svěřený tobě jako duchovnímu pastýři, doslechli jsme se, že při vyučování neučíš to, co se svatá Římská církev naučila od samého knížete apoštolů a co každodenně hlásá, a sám uvádíš lid do bludů.1
   Proto ti tímto listem našeho apoštolátu přikazujeme, abys odložil všechny záležitosti a snažil se v přítomné době přijít k Nám, abychom z tvých úst slyšeli a důkladně prozkoumali tvé učení, zda tak zachováváš a tak kážeš, jak jsi slovem a písmem slíbil věřit svaté Římské církvi, či nikoliv. Slyšíme také, že zpíváš mše v barbarském, to jest slovanském jazyce. Proto jsme již naším listem doručeným tobě anconským biskupem Pavlem zakázali konati v tomto jazyce svaté mše, nýbrž buď v latinském, nebo v řeckém jazyce tak, jak zpívá církev Boží po celém světě se rozlévající a mezi všechny národy rozšířená.2 Avšak kázati a vésti promluvy k lidu je ti dovoleno, neboť žalmista vyzývá všechny národy, aby chválily Pána, a apoštol praví: Každý jazyk ať vyznává, že Pán Ježíš je ve slávě Boha otce. Dáno jako výše.

Řím, 14. června 879.


Poznámky:

1 Z následujících papežových listů „Horlivosti tvé“ (Svatoplukovi) a „Schvalujeme pastýřskou péči“ (Metodějovi) vyplývá, že arcibiskup Metoděj se před papežem obhájil a všechna falešná obvinění vyvrátil.
2 Srovnej list papeže Hadriána II. „Gloria in excelsis Deo“ (869).

Petr Šimík (2006).

Srovnání:
Proglas – předzpěv k Čtveroevangeliu“.
Život sv. Konstantina-Cyrila“ (kap. XIV).
Život sv. Metoděje“ (kap. V).
Mnich Chrabr: O písmenech“.
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Kroniky: „Granum k roku 886“ (po přepočtu 863) o křtu (?) krále Rostislava.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 15: „Životní data krále-oráče Rostislava“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Osobnosti: „Život svatého knížete velkomoravského Rostislava“. Ke kanonizaci sv. Rostislava pravoslavnou církví.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbol pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?
Symbolika: „Asketa s jelenem, hadem a ptákem“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Komentáře: „Největší archeologický podvod století“ aneb Pražská archeologická mafie zasahuje.
Aktuality: „Jakou úlohu v dějinách prvních Slovanů měla Turkménie?
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli!
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Vlivy: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Kronika o Velké Moravě. Jota, Brno 1992, s. 180.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah