MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

AKTUALITY

 

JAKOU ÚLOHU V DĚJINÁCH PRVNÍCH
SLOVANŮ MĚLA TURKMÉNIE?

Rozhovor s archeologem Zdeňkem Klanicou

Mezi českými filmaři jsem zaslechl, že vaše jméno je dnes velmi populární v Turkménii. Dokonce prý má být vyslán filmový štáb, který má za úkol natočit o výsledcích vaší vědecké práce film. Je to pravda?

   Ani já sám nejsem nějak podrobně informován, ale vím, že zájem vzbudily mé studie, které se týkají počátků Moravanů. 12. října minulého roku se objevil v časopise Neutrální Turkmenistán článek, který napsal prof. Ovez Gundogdyjev, což je vedoucí oddělení archeologie a etnografie Státního ústavu kulturního dědictví. Tento významný ústav je součástí úřadu prezidenta Turkménie. V materiálu, který mám k dispozici, O. Gundogdyjev kladně reaguje na můj článek v Moravském historickém sborníku 1993-1994, s. 43-71,1 a uvádí: »Velmi zajímavou studii publikoval český archeolog Zdeněk Klanica, který dříve zkoumal hlavní město prvního státu na území dnešní České republiky (dnes hradiště u současné obce Mikulčice). V roce 1983 objevil v Mikulčicích zlomek kostěného obložení luku s runovým nápisem (obr. 1), jehož znaky nemají vztah k tehdy rozšířené latince, ani ke známým runám skandinávským. Určil je správně jako runy turkické, jako součást rozšířené středověké abecedy, používané na velkém území od střední Evropy až k severním hranicím Číny«.

Obr. 1. Zlomek kostěného obložení luku s runovým
nápisem. Mikulčice, 7.-8. století.
O. Dundogdyjev pokračuje: »V písemných pramenech Moravané poprvé vystupují roku 882 v Letopisech království Franků.2 Docent Klanica je toho názoru, že vojenská družina „Moravanů“ pronikla ke Chřibům a pod Pálavu z území Turkmenistánu, konkrétně z Mervské oázy, kde se rozkládal v dávných dobách Velký Merv (Murgáb, Mary) a tekla zde stejnojmenná řeka Murgáb« (obr. 2).
   Pokud se mne týká, vyslovil jsem zde určitou domněnku o příbuznosti kultury starých Moravanů a obyvatel turkmenské oázy, označované v písemných dokumentech jako Merv, Mary či Margiana, tedy podobně, jako bývá v západoevropských kronikách označována stará Morava. Ve středoasijském Mervu se nosil podobný kroj jako na Moravě, na to poukazovali již starší arabští cestovatelé. Upozornil jsem na tuto skutečnost roku 1970 ve svém článku o velkomoravském gombíku v pražském časopise Archeologické rozhledy, kde se můžete dočíst, že typické spínadlo staré Moravy má původ právě v oáze Merv.
Obr. 2. Jižní Turkménie poblíž hranic s Iránem a Afganistánem.
• To jste tenkrát opravdu myslel vážně?

   Je spíše pravda, že mne samotného tato myšlenka trochu zaskočila a postrašila, takže jsem se vyslovoval přece jen velmi opatrně.

Nehovoří pro to ale například fakt, že jméno řeky Morava je doloženo ještě před příchodem Moravanů, jak jste o tom několikrát psal, posledně v Torzu mozaiky, kde často v této souvislosti citujete ruského letopisce Nestora.

   Máte pravdu, ale je zde mnoho nevyřešených problémů. Starořímský historik Tacitus, narozený asi roku 55 n. l., uvádí území severně od Dunaje ,mezi řekami Marus a Cusus‘, což překládá ,mezi řekami Moravou a Váhem‘. Před více než tisíci lety se v písemných dokumentech jméno Morava či Moravané objevovalo v několika variantách. Zatímco v textech domácího původu to byli ,ljudé moravští‘, tak zvaný ,bavorský‘ Geograf uvádí Marharii, analista v Hildesheimu Marahenses, pro anglosaského krále byli Moravané Maroaro, bavorští biskupové označují onen Moravi a mohli bychom pokračovat, ale to byla celá kapitola ,vědecké‘ knihy.3 Zajímavým způsobem k problému jména řeky Murgáb přistupuje v citovaném článku O. Gundogdyjev: »Někteří současní specialisté slovo Marv (Merv, Mary) vysvětlují jako místo blátivé, zarostlé travou, přípona -ab znamená turkmensky či persky vodu, řeku«. Ale nepřehánějme odborné výklady, ne každého zajímají věci tak dávno minulé.

Naše čtenáře spíše bude zajímat, čím zapůsobily vaše pracovní výsledky na Turkménii?

   Pravděpodobně tím, že výsledky (studie) českého archeologa dávají odpovědi na některé otázky, které si tamní specialisté dosud sami pokládali. Například známý obraz jezdce, který ,loví pomocí sokola‘, zachovaný na velkomoravské ozdobě (nalezený ve Starém Městě u Uherského Hradiště) jsem interpretoval jako obraz volby panovníka, jak to přesně dosvědčují etnografické materiály ze Střední Asie. O. Gundogdyjev s tím plně souhlasí a dodává: »Jedině Turkmeni a některé národy střední a západní Evropy nosí sokoly na levé ruce. Tento projev se vysvětloval etnografickými zvláštnostmi, způsobenými odlišnou tradicí ve způsobu výcviku dravých ptáků, určených k lovu. Zdůrazňuji, že moravský sokolník rovněž nese dravce na levé ruce, jako Turkmeni, což může být dalším důkazem ve prospěch hypotézy Z. Klanici«, myslí si prof. Gundogdyjev.4
   Bohužel jsem nikdy neměl příležitost setkat se s ním ani s jiným archeologem z Turkmenistánu. V diskusi bychom jistě snadno srovnali některé nejasnosti, které se v jeho pohledu vyskytují.

Obr. 3. Sásánovský jezdec s reflexním lukem.

• Opravdu se domníváte, že Moravané jsou středoasijského původu?

   Jsme Slované, o tom není sporu. Ale vývoj nebyl přímočarý, podobně jako namátkou např. u Angličanů, Francouzů, Němců a vlastně u většiny současných národů. Etnogeneze vždy představovala proces velmi složitý. Nevíme, zda a jak početné byly vojenské družiny ,Moravanů‘, které přišly z území dnešního Turkmenistánu vyzbrojené reflexními luky. Tyto družiny působily asi více kvalitou svých zbraní, než počtem. Proti průraznosti jejich střel tenkrát nebyla obrana. Ostatně turkické kmeny se podílely i na etnogenezi Bulharů, to je všeobecně známo. Současní Bulhaři jsou z antropologického hlediska typičtí mediteránci a po stránce jazykovědné naši blízcí příbuzní Slované. Je mi líto, jednodušší historii nabídnout nemohu.

Dle článku Jaroslava Kojzy
zpracoval Petr Šimík (2009).

Zdroj: Naše pravda,
společensko-politická příloha Haló novin,
25. února 2008.

www.halonoviny.cz


Poznámky:

1 Zdeněk Klanica: Původ a počátky moravského etnosu. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 43-71.
2 Viz „Letopisy království Franků k roku 822“.
3 Viz např. „Xantenské letopisy k roku 870“, kde jsou Moravané označováni „Margi“, tak jako byli odedávna nazýváni obyvatelé města Merv (také Mary či Margiana) (Z. Klanica 1995, s. 59) – viz mapka na obr. 2.
Magnae Moraviae Fontes Historici I., Spisy university J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta č. 104, Brno 1966, s. 68; II. dopl. a přepr. vyd., ÚKS a ÚAM FF MU, Brno 2008, s. 64, 65, 66.
4 Srovnej stranu: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“ a stranu: „Sokol přinášející vládu-království“.

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbolika pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Aktuality: „Další kostel na Pohansku“ (2008).
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli (2008).
Aktuality: „Ve Znojmě-Hradišti našli velkomoravské pohřebiště“ (2007).
Aktuality: „Jádro katalogu (předních) biskupů Moravy“ – nalezení zpřesněného klíče (2007).
Aktuality: „Kostel sv. Markéty Antiochejské v Kopčanech“ – jediná zachovaná velkomoravská stavba (2005, 2006).
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Vlivy: „Původ a počátky moravského etnosu“ (1/4, 2/4, 3/4, 4/4).
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Lubomír E. Havlík: Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů. Jota, Brno 1994.
• Emanuel Vlček: Honosný hrob velmože v Sadech u Uherského Hradiště. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 167-211.
• Zdeněk Klanica: Původ a počátky moravského etnosu. In: Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1993-1994. MNK, Brno 1995, s. 43-71.
• Luděk Galuška: Uherské Hradiště-Sady. Křesťanské centrum říše velkomoravské. MZM, Brno 1996.
• Miloš Šolle: Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyšehrad, Praha 1996.
• Jan Frolík-Zdeněk Smetánka: Archeologie na Pražském hradě. Lektorovali Zdeněk Dragoun a Jiří Sláma. Paseka, Praha a Litomyšl 1997.
• Emanuel Vlček: Nejstarší Přemyslovci. Atlas kosterních pozůstatků prvních sedmi historicky známých generací Přemyslovců s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Vesmír, Praha 1997.
• Miloš Šolle: Čechy v době velkomoravské. In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Uherské Hradiště-Staré Město, 28.9.-1.10.1999, AÚ AV ČR Brno, Brno 2001, s. 389-396.
• Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“. NLN, Praha 2003.
• Petr Šimík: Pocházel kníže Bořivoj, zakladatel Pražského hradu, z Moravy? Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 2002-2005. MNK, Brno 2006, s. 329-407, bar. příl. s. 38-42.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah