MORAVIA MAGNA
MORAVIA MAGNA, společnost pro kulturu, historii a umění

AKTUALITY

 

ZNOJEMSKÝ HOSTAN SKONČIL

V pivovarech Heineken Česká republika se nyní vaří pivo značek – Heineken, Starobrno, Hostan, Red Drak a Zlatý Bažant, které jsou populární na Moravě, zatímco Krušovice, Zlatopramen, Březňák, Louny a Dačický mají výsadní postavení v Čechách. Pivo Krušovice, Březňák, Starobrno, Louny a Zlatopramen se exportuje do více než 35 zemí světa. Firma je třetí nejsilnější na našem trhu, v žebříčku pivovarnických společností je třetí největší na světě.

Znojmo (jm). Za doby panování Karla IV. existoval seznam měšťanů, kteří směli ve městě vařit pivo. Dnes by byl prázdný, protože ve Znojmě 15. června [2009] ukončil výrobu tohoto zlatavého moku jediný pivovar Hostan. Jeho brány se zcela uzavřou v říjnu.1 „Analýza posuzovala veškerá hlediska týkající se pivovaru, včetně možnosti jeho rozšíření, stávající kapacity a budoucích investičních nároků. S ohledem na výsledek této studie a současné problémy způsobené nedostatečnou dopravní dostupností, bezpečnostními riziky a technickým stavem piv. Heineken Česká republika z důvodu optimalizace efektivity výrobních procesů uzavře pivovary ve Znojmě a v Kutné Hoře“, uvedla mluvčí společnosti Heineken, Kateřina Eliášová. Firma výrobu z obou měst převede do jiných českých a moravských pivovarů společnosti Heineken.
   Zhruba polovina z 35 lidí ve znojemském pivovaru by neměla přijít o práci. „Uplatnění najde 17 pracovníků. Čtyři místa pro ně máme v brněnském pivovaru Starobrno, další čtyři v distribučním centru v Těšeticích a jedno v Brně, čtyři pracovníci zůstanou v ostraze objektu, dalším čtyřem zajišťujeme zaměstnání při výrobě limonády Zulu v externí firmě“, vypočítala Eliášová. Generální ředitel Heinekenu v České republice, Lieven van der Borght, v této souvislosti uvedl, že šlo o velmi složité rozhodování, firma se snažila udělat maximum pro to, aby našla pro pracovníky z obou pivovarů nové zaměstnání. „Chci zaměstnancům pivovarů Kutná Hora a Znojmo poděkovat za jejich přínos v minulých letech a vyjádřit politování nad dopadem dnešního rozhodnutí na ně samotné i jejich rodiny. Všem propuštěným nabídneme profesní poradenství, asistenci při hledání nového zaměstnání a další podporu související s ukončením pracovního poměru. S odbory jsme se současně dohodli na plném odstupném“, sdělil generální ředitel. Společnost chce i nadále sponzorovat kulturní, sportovní, společenské a další aktivity v obou regionech.
   Heineken, který ve Znojmě vloni vyrobil 70 000 hektolitrů piva, bude ve výrobě značek Dačický a Hostan pokračovat s použitím tradičních receptur a ingrediencí. Tyto značky budou i nadále těžit z prodejní a distribuční sítě a marketingové podpory Heinekenu Česká republika.2
Pivovar vedle rotundy
Obr. 1. Pivovar Hostan na znojemském předhradí v bezprostředním
sousedství rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny, národní
kulturní památky prvořadého významu (foto M. Škácha).
   Zda společnost areál ve Znojmě prodá, zatím neuvedla. „O využití areálu jednáme s městem už delší dobu. V současné době se finančně podílíme na studii, která zachytí současný stav a určí možnosti pro využití“, potvrdila Eliášová. Také radnice má na studii zájem, protože areál leží v Městské památkové rezervaci, nedaleko hradu a rotundy.3

Zdroj: Znojemský týden,
Noviny pro Jihomoravský region,
ročník IX., 26/09,
pondělí 22. června 2009.


Poznámky:

1 Z rozhodnutí císaře Karla VI. byl roku 1710 prodán celý hradní areál znojemské obci a koruně zůstal vyhrazen hrad sám jako přestavba ze století osmnáctého. Uvedené císařské rozhodnutí bylo pro hradní kapli osudné. Obec vytvořila v 19. století právovárečné měšťanstvo, které na rozsáhlém areálu vybudovalo pivovar. Všechny staré budovy byly zbořeny kromě tzv. „Räuberthurmu“, věže středověkého opevnění, a kromě rotundy, jíž lidová tradice přiřkla název „Heidentempel“ (pohanská kaple), a přirozeně kromě paláce hradního, pozdějšího zámku. Ten zůstal nadále výsadou korunního majetku spravovaného purkrabím a dosazovaného sem císařskou komorou. Rozsáhlá plocha hradu byla tímto zásahem do starobylé struktury archeologicky zcela znehodnocena. Výkop nových základů a vyrovnávání výškových rozdílů terénu pro zastavění profánními budovami úplně zahladily všechny stopy po dislokaci jednotlivých hradních částí. Daleko největší zásahy však nastaly poté, kdy obec a právovárečné měšťanstvo prodalo pivovar, podle katastru i s kaplí, do soukromých rukou, sládku Mauralovi. Pivovar byl přestavěn a rozšířen tak, že nové průmyslové budovy zcela obklíčily starobylý „Heidentempel“, uchovávaný z jakési paradoxní piety jako památka na minulost. Byl to právě tento soukromník, který rotundu proměnil ve stáj pro vepře. Když se pak výčep piva zdál být výnosnějším než chov vepřů, týž majitel zřídil v rotundě krčmu s tančírnou. (...) 
Taková profanace někdejší královské kaple neušla však pozornosti tehdejší vzdělané a romanticky cítící společnosti. Již na samém počátku 19. století se ozvaly hlasy veřejnosti nejdříve laické, později odborné, které žádaly zachování a důstojné opravení tak významné stavby, uváděné ve vztah s nejstarší minulostí českou (A. Friedl 1966, s. 19-20; V. Houdek 1898, s. 1n.).
2 Pivovar ve Znojmě končí, značka piva Hostan však nikoliv.
3 Město Znojmo jistě najde takové využití celého hradního areálu, aby se rotundě Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny konečně dostalo takového prostředí, které významu této národní kulturní památky bude odpovídat. 

Petr Šimík (2009).

Komentář:
Můžeme jen doufat, že připravovaná studie bude zahrnovat i vytvoření repliky rotundy i s její jedinečnou výmalbou, podobně jako např. ve Francii vytvořili věrnou repliku jeskyně v Lascaux včetně její unikátní malířské výzdoby. Malby v rotundě připomínají ve své nejstarší části (3. pás maleb v lodi rotundy) příchod byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, jejich zdejší působení (vznik samostatné moravské zemské církve) a založení moravského arcibiskupství. Jedná se tedy o náměty ryze křesťanské, které nemají s pohanem Přemyslem nic společného (přesto jsou tak i dnes některými „odborníky“ interpretovány). Srovnej články: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen, „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum, „Přilba jako atribut sv. Václava“, „Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“, „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdějších písemných a obrazových pramenech a zejména „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Na takový velkorysý projekt budou jistě třeba peníze i z Evropské unie. Na ně ovšem město Znojmo stěží dosáhne, pokud i nadále ve výmalbě této křesťanské kaple bude propagovat pohanský námět, jak se to dosud děje na internetových stránkách města Znojma (majitele rotundy), Jihomoravského muzea ve Znojmě (odborného správce) i Znojemské besedy. Srovnej www.znojmocity.czwww.znojmuz.cz. O „odborném“ výkladu z magnetofonového pásku v několika světových jazycích přímo v rotundě nemluvě.
Vybudování repliky rotundy umožní celoroční provoz, odpadne tak dosavadní omezený návštěvnický režim (1× za hodinu 10 lidí na 15 minut, a to jen za příznivých klimatických podmínek od května do září) a do Znojma budou zase moci směřovat autobusy plné školáků a turistické zájezdy, jak tomu bylo dříve.
Zapsání rotundy Nanebevzetí P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě, původně křesťanské kaple, na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO pak přivede do Znojma v daleko větší míře i turisty ze zahraničí. Vše tedy záleží jen na „osvícenosti“ místních úředníků.

Petr Šimík (2009).

Srovnání:
Rodokmen Mojmírovců“ dle současného stavu poznání.
Rodokmen mytických knížat“ aneb Kde Kosmas našel jejich jména?
Rodokmen »Přemyslovců«“ čili pražské větve mojmírovského rodokmenu.
Břetislav, jeho synové a vnuci“ aneb Navázal Břetislav „vědomě“ na slavnou velkomoravskou tradici?
Ohlasy: „L. J. Konečný × P. Šimík“.
Mapky: „Územní vývoj Velké Moravy za Rostislava a Svatopluka“.
Mapky: „Rozmístění hradů ve středočeském vévodství“.
Mapky: „Dějiště Kosmových mýtů a nejstarších českých legend“.
Historie: „Historie psaná štětcem“ aneb Malby ve znojemské rotundě jako historický pramen.
Historie: „Biskupské mitry Spytihněva II. a Vratislava II.“.
Historie: „Rytý nápis na západní stěně znojemské rotundy“ aneb Dobové falzum.
Historie: „Bořivoj – Svatoplukův místodržící v Čechách“.
Bořivojův křest v legendách: Kristián, Fuit, Proložní ludmilská, Diffundente sole.
Bořivojův křest v kronikách: Kosmas, Dalimil, Pulkava, Marignola, Neplach, Granum, Palacký.
Hroby: „Kníže Bořivoj v písemných pramenech a problematika jeho hrobu“.
Hroby: Hrob K1-Bořivoje: „půdorys“, „příčný řez“, „podélný řez“.
Hroby: Hrob 12/59-Svatopluka: „axonometrie“, „půdorys a řezy“.
Tabulka   2: „Kosmův obrazový scénář“ aneb Odkud vzal Kosmas námět pro svůj libušopřemyslovský mýtus.
Tabulka   3: „Pokusy historiků a badatelů o »správné« datování Bořivojova křtu podle Kristiánovy smyšlené historky“.
Tabulka   4: „Životní data knížat podle legend“.
Tabulka 5a: „Věk a období vlády knížat v grafickém znázornění“ (do roku 960).
Tabulka 12: „Dožitý věk knížat podle výsledků antropologicko lékařského průzkumu“.
Tabulka 13: „Průběžný věk členů prvních tří generací »Přemyslovců« v některých klíčových letech“.
Tabulka 14: „Srovnání Kristiánovy a Kosmovy verze přemyslovské pověsti“.
Tabulka 16: „Zdroj Kristiánovy a Kosmovy inspirace“ aneb Bez moravské historie by nebyly ani české mýty!
Tabulka 18: „Věk a období vlády Břetislava a jeho potomků v grafickém znázornění“ (do roku 1140).
Tabulka 20: „Křesťanský král-oráč a byzantská misie“ v pozdější písemné a obrazové interpretaci.
Artefakty: „Plaketa velkomoravské kněžny ze Želének“.
Artefakty: „Stříbrný terčík se sokolníkem ze Starého Města na Moravě“.
Artefakty: „Slonovinová pyxida z Čiernych Kľačan“.
Symbolika: „Mor – nákaza (epidemie), anebo symbolika pohanství?
Symbolika: „Býk – dobytče, nebo apoštol, kazatel evangelia?“.
Symbolika: „Sokol přinášející vládu-království“.
Symbolika: „Oráčská scéna na malbě ve znojemské rotundě“ aneb Přemyslův konec.
Symbolika: „Tažné zvíře“.
Symbolika: „Přilba jako atribut sv. Václava“.
Aktuality: „Česká televize mystifikuje diváky“ aneb Český pohanský komiks v moravské křesťanské kapli (2008).
Aktuality: „Ve Znojmě-Hradišti našli velkomoravské pohřebiště“ (2007).
Aktuality: „Jádro katalogu (předních) biskupů Moravy“ – nalezení zpřesněného klíče (2007).
Aktuality: „Kostel sv. Markéty Antiochejské v Kopčanech“ – jediná zachovaná velkomoravská stavba (2005, 2006).
Otázky: „Proč se založení hradu Praha upírá Bořivojovi?
Otázky: „Mohl být Bořivoj synem Rostislava?
Otázky: „Mohl být Bořivoj, zřejmě vysoce postavený Moravan a Svatoplukův příbuzný, nepokřtěný?
Otázky: „Není Bořivojův křest Metodějem opravdu pouze legendou?“ 1. Bořivoj, 2. Ludmila, 3. Strojmír.
Otázky: „Co chtěl říci Kristián, když Metodějovými ústy předpověděl Bořivojovi: »Staneš se pánem pánů svých!«?
Otázky: „Proč bavorská recenze legendy Crescente vynechává Bořivoje?
Otázky: „Mohl Spytihněv usednout na stolec otcovský jako pohan?
Otázky: „Jak staří umírali staří »Přemyslovci«?
Otázky: „Jak starý je hrob K1 ve Svatovítské rotundě? Je starší, nebo mladší než sama rotunda?
Otázky: „O čem svědčí kousky malty nalezené v zásypu hrobu K1?
Úvahy: „Vznik a původ přemyslovské pověsti“.
Mytičtí Přemyslovci – literární fikce, nebo historická věda?“ (1. moravská historie, 2. Kristián, 3. Kosmas).
     • F. Palacký (1848), • R. Turek (1963), • A. Friedl (1966), • V. Karbusický (1995), • D. Třeštík (2006).

Literatura:
• Mořic Trapp: Nástěnné malby kaple (pohanského chrámu) knížecího hradu ve Znojmě. Z příkazu moravského zemského výboru sepsal a popsal Moriz Trapp s 15 vyobrazeními. Brno 1862. Překl. A. Spilka, ed. V. Sýkora, VÚZORT Praha (nedatováno).
• Václav Houdek: Hradní kaple znojemská. ČVSMO 57-58, s. 1-10, ČVSMO 59-60, s. 77-94, Olomouc 1898.
• Otakar Votoček: Přemyslovská rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě. ZPP IX, Praha 1949, s. 101-127.
• Jiří Mašín: Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě. ČSAV, Praha 1954.
• Antonín Friedl: Přemyslovci ve Znojmě. Ikonografie posvátného oráče v českém mythu. Odeon, Praha 1966.
• Anežka Merhautová-Livorová: Ikonografie znojemského přemyslovského cyklu. Umění XXXI-1, Praha 1983, s. 18-26.
• Zdeněk Měřínský: Znojemská odhalení? FHB-7, Praha 1984, s. 369-377.
• Dušan Třeštík: Znojemská odhalení podruhé. FHB-7, Praha 1984, s. 379-386.
• Barbara Krzemieńska: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Příloha časopisu heraldiků. Ostrava 1985.
• Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Ideové proudy v českém umění 12. století. Studie ČSAV 2, Praha 1985.
• Jaroslav Zástěra: Původ péřové koruny. Postavy panovníků na českých a moravských denárech. Znojmo 1986.
• Josef Poulík: O románské rotundě ve Znojmě. AÚ ČSAV v Brně, Brno 1987.
• Dušan Třeštík: Objevy ve Znojmě. ČsČH XXXV-4, Praha 1987, s. 548-576.
• Anežka Merhautová-Alois Martan: Byly či nebyly malby znojemské rotundy jednotným dílem? Umění XXXVI, Praha 1988, s. 297-307.
• Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda a Velká Morava. Brno 1990.
• Jaroslav Kadlec: Přehled českých církevních dějin I. Zvon (reprint Křesťanská akademie, Řím 1987), Praha 1991.
• Josef Žemlička: Mitra českých knížat. Sborník Společnosti přátel starožitností (SSPS) 3, 1992, s. 17-21.
• M. Gregerová: O stavebním kameni znojemské rotundy. Geologický průzkum 33, 1991, 23n.
• M. Gregerová-J. Locker: Petrographic characteristics of the Znojmo chapel building stone. In: Scr. Masaryk. Univ. Geol., 22, 157-172. Brno 1992.
• Bohuslav Klíma: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. PdF MU v Brně, Brno 1995.
• Vladimír Karbusický: Báje, mýty, dějiny. Nejstarší české pověsti v kontextu evropské kultury. MF, Praha 1995.
• Jan Šmerda: České a moravské denáry. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století. Datel, Brno 1996.
• Lubomír Konečný: Ikonografická problematika románské výmalby znojemské rotundy. Sborník vědecké konference, Znojmo 23.-25.9.1996, ed. Pavel Ciprian. JMM, Znojmo 1997, s. 59-78.
• Jaroslav Dvořák: Horninový stavební materiál rotundy sv. Kateřiny na znojemském hradě. Sborník vědecké konference, Znojmo 23.-25.9.1996, ed. Pavel Ciprian. JMM, Znojmo 1997, s. 138-142.
• Josef Sadílek: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997.
• Václav Tatíček: Přemyslovské lustrování. Apropos, Praha 1998.
• Jakub de Voragine: Svatá Kateřina. Jakub de Voragine: Legenda aurea. Vyšehrad, Praha 1998, s. 343-350.
• Marie Bláhová-Jan Frolík-Naďa Profantová: Velké dějiny zemí Koruny české, I. sv. do roku 1197. Vědecká redakce Dušan Třeštík. Paseka, Praha a Litomyšl 1999.
• Bohuslav Klíma: Levá ruka knížete patří vedlejší figuře. In: Příloha deníku Rovnost, čtvrtek 11. března 1999 (strana pět).
• Barbara Krzemieńska-Anežka Merhautová-Dušan Třeštík: Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. Set Out, Praha 2000.
• Jan Bažant: Znojemská rotunda a raněkřesťanské malířství. J. Bažant: Umění českého středověku a antika. KLP, Praha 2000, s. 59-72.
• Klára Benešovská: Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny. In: Deset století architektury, Sborník stejnojmenné výstavy, Praha 2001, s. 41 a 98.
• Petr Šimík: Otočené štíty, šišák sv. Václava, knížecí pláště. Příspěvek k ikonografii 4. pásu maleb ve znojemské rotundě aneb Polemika s dr. Dušanem Třeštíkem. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 361-377.
• Jaroslav Zástěra: Znojemská rotunda vstoupila do třetího tisíciletí. Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu 1999-2001. MNK, Brno 2001, s. 379-383.
• Aleš Novotný: Metody moderní mytologie neboli boj o „rukopis znojemský“. VVM LVI, 1, Brno 2004, s. 3-14.
• Jan M. Klobušický: Kult sv. Kateřiny Alexandrijské a jeho šíření. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 155-165.
Petr Šimík: Nový pohled na ikonografii 3. pásu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce Rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. Sborník z 2. mezinárodní odborné konference o rotundě, Znojmo 25.-26.6.2003. Město Znojmo 2004, s. 78-123.
• Lubomír Jan Konečný: Románská rotunda ve Znojmě. Ikonologie maleb a architektury. Host, Brno 2005.

   MORAVIA MAGNA


aktualityzajímavostikontaktnaše cíleohlasysponzořiarchiv
mýty a pověstilegendykronikydokumentyjiné texty
lokalityarcheologiehrobyantropologiehistorieotázky
jazykpísmopísemnictví vírasymbolika artefaktyvlivy
mapkyplánkytabulkyrodokmenyosobnosti
úvahykomentářeodkazyčasová osarejstříkobsah